SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal Internship in law offices focused on migration law - HV3821
Title: Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích se zaměřením na migrační právo
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Co-requisite : HP0701
XP//In complex pre-requisite: HM2701
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)
Předmět slouží k získání odborných zkušeností a praktických dovedností s činností advokátních kanceláří v konkrétní oblasti cizineckého a azylového práva. Studenti se v průběhu odborné praxe zapojují do běžného chodu advokátní kanceláře. Podílejí se zejména na přípravě rešerší právní úpravy včetně judikatury, přípravě různých podání na soudy či jiné instituce a na přípravě jednání s klienty a jednání na soudech či u jiných institucí.

Studenti se naučí identifikovat a analyzovat právní problémy, formulovat právní argumenty, hledat, analyzovat a interpretovat právní normy, podrobně pracovat s judikaturou vnitrostátních i mezinárodních soudních a kvazisoudních orgánů či připravovat podání k orgánům veřejné moci. Dozví se také více o etických aspektech práce advokátů i o chodu advokátních kanceláří.

Dominantní náplní praxe je činnost právní a ne čistě administrativní (právní práce musí tvořit minimálně 80 % času realizace stáže). Před začátkem odborné praxe se koná setkání všech zúčastněných studentů s garantem předmětu, které slouží k reflexi očekávání studentů od zápisu odborné praxe a k navázání další komunikace ohledně jejího průběhu, reálných zkušeností studentů apod. Student si po celé období stáže vede Reflexní deník, do něhož zapisuje a reflektuje své nabyté zkušenosti. Chod praxe je průběžně probírán pracovníkem advokátní kanceláře, který celkově dohlíží na průběh praxe příslušného studenta, a který poskytuje studentovi zpětnou vazbu jeho působení v advokátní kanceláři, a vyučujícím fakulty, aby se zajistilo, že student/ka získá co nejvíce znalostí a dovedností. Zpětná vazba je poskytována i ze strany vyučující předmětu na PF UK při třech až čtyřech setkáních za semestr, přítomni jsou a zpětnou vazbu také dávají i odborníci na správní právo.

V předmětu nelze uznávat praxi, kterou student/ka vykonává samostatně.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)

Předmět je zakončen kolokviem.

Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování zpětné vazby na PFUK a informace, které o plnění praxe získá od mentora garant praxe.

 

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)

S ohledem na podobu odborné praxe není stanoven standardní sylabus.

Registration requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)

Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře: https://goo.gl/forms/JjNx23fPe01mfmhP2

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)

Studijní opory nejsou vzhledem k povaze odborné praxe předepisovány. Studenti vycházejí z literatury a dalších zdrojů podle témat vykonávaných činností.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html