SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The impact of insolvency of a business corporation upon its governance - HV3720
Title: Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Co-requisite : HP0296
Incompatibility : HP8866
XP//In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Last update: Alena Vacková (27.01.2020)

Nejen české právo odlišuje situace, kdy je obchodní korporace zdravá a funkční, od situace, kdy se dostane do hospodářských problémů až úpadku. Změny, které tato vnější okolnost vyvolává, se však netýkají jen postavení věřitelů, ale také postavení členů statutárních orgánu a jejich fungování. Korporace, která je na hraně úpadku nebo dokonce již v úpadku, přináší především změny v motivacích a zájmech, které právní řád a ekonomicky vlastník (společník, později věřitel) korporace od jejích orgánů očekává. Ač se jedná stále o stejnou korporaci, a před-úpadková a post-úpadková situace jsou jen dvě strany téže mince, standardní corporate governance se podstatně mění.
Pozornost výuky bude věnována nejen základním aspektům úpadku a chování korporace v něm, ale zejména navazujícím požadavkům kladených na členy orgánů korporace, insolvenčního správce, věřitele a jejich orgány. Samozřejmě se zaměříme rovněž na neformální sanační mechanismy, ať již v režimu práva soukromého nebo v mezích směrnice o restrukturalizacích. Současně bude zohledněna role soudu při kontrole chování korporace v těchto fázích a v úpadku. Základní teze budou ukázány a popsány nejen z pohledu teorie, ale také z pohledu dosavadní české judikatury a naváží na základy korporačního práva, které již byly studenům poskytnuty dříve.

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

 

1.      Základní motivace pro podnikání skrze korporaci, rizika jednotlivých forem podnikání (individuální, societní, joint ventures, osobní společnosti, kapitálové společnosti, fundace)

2.      Motivace a očekávání při správě „zdravé“ korporace a ex ante význam insolvenčního práva (význam zajištění, ochranné deterenty apod.)

3.      Reakce korporace pro případ hrozícího úpadku, posun v motivacích členů orgánů, rizikový management, moratorium, restrukturalizace, předbalené reorganizace

4.      Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vydání odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost)

5.      Změna motivace a procesů corporate governance v rámci insolvenčního řízení po prohlášení úpadku

6.      Posun v pojetí residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd. )

7.      Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování

8.      Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu

9.      Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v reorganizaci

10.  Revitalizace/likvidace dlužníka po skončení insolvenčního řízení a postavení orgánů

11.  Úpadková situace uvnitř koncernu, „koncernový úpadek“ a jeho efekty na správu korporace v úpadku

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Alena Vacková (09.04.2020)

 

Požadavky ze zkoušce:  Distanční zkouška - kolokvium distanční formou

 

Nutnou podmínkou splnění předmětu je nadpoloviční účast studenta na přednáškách

 

Otázky k předmětu "Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu"

 

 

1.      Základní motivace pro podnikání  prostřednictvím  korporace, rizika a výhody jednotlivých forem podnikání, transakční náklady,

2.      Motivace pro individuální, societní, joint ventures podnikání

3.      Motivace pro osobní a kapitálové společnosti, družstva

4.      Podnikání fundací a dalších entit (státní podniky atd.)

5.      Motivace a očekávání při správě "zdravé" korporace a ex ante význam insolvenčního práva (význam smluvního zajištění, ochranné deterenty apod.)

6.      Odlišnosti v postavení společníka coby věřitele a ostatních věřitelů (dobrovolných i nedobrovolných)

7.      Reakce korporace pro případ hrozícího úpadku, posun v motivacích členů orgánů

8.      Povinnosti managementu v případě hrozícího úpadku (obecné podle korporačního práva, krizový management)

9.      Navazující možnosti sanace hrozícího úpadku podle insolvenčního práva (moratorium, restrukturalizace, "předbalené" reorganizace atd.)

10.  Zjištění úpadku a jeho vliv na fungování a správu korporace a na postavení společníků a věřitelů

11.  Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vracení odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost)

12.  Změna motivace a procesů corporate governance v rámci insolvenčního řízení po prohlášení úpadku

13.  Posun v pojetí residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd. )

14.  Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování

15.  Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu

16.  Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v reorganizaci

17.  Postavení insolvenčního soudu a dohlédací činnost

18.  Revitalizace/likvidace dlužníka po skončení insolvenčního řízení a postavení orgánů

19.  Úpadková situace člena či členů koncernu, "koncernový úpadek" a jeho efekty na správu korporace v úpadku

20.  Insolvenční minulost jako možná překážka nebo prvek ovlivňující  budoucnost korporace, jejích společníků a managementu

Learning resources - Czech
Last update: Alena Vacková (27.01.2020)

 

 

Doporučená literatura:

 

-          Právní předpisy

 

o    Z.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

o    Z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o    Z.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

 

-          Pro přehled v oblasti korporačního práva

 

o    Černá, S., Obchodní právo, Praha: Wolters Kluwer, aktuální vydání

o    Easterbrook, F., H., Fischel, D., R., The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge: HUP, 1991 (1996)

o    Eliáš, K., et al., Kurs obchodního práva, Obchodní společnosti a družstva, 6.vydání, Praha: C.H.Beck, 2010

o    Havel, B., Lasák., J., Kompendium korporačního práva, Praha: C.H.Beck, 2008

o    Havel, B., Obchodní korporace ve světle proměn, Praha: Auditorium, 2010

o    Jensen, M., C., Meckling, W., H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, (1976) cit. dle Jensen, M., C., A Theory of the Firm, Cambridge: HUP, 2000

o    Kraakman, R., et al., The Anatomy of Corporate Law, Oxford: OUP, aktuální vydání

o    Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P., Zákon o obchodních korporacích. Komentář, Praha: C.H.Beck, a další komentářová literatura

 

-          Pro přehled v oblasti insolvenčního práva

 

o    Baird, D., G., Elements of Bankruptcy, New York: Foundation Press, 2006

o    Bhandari, J., S., Weiss, L., A., (eds)., Corporate Bankruptcy, Cambridge: CUP, 1996

o    Finch, V., Corporate insolvency law, Cambridge: CUP, 2002

o    Jackson, T., H., The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Washington: BeardBooks, 1986 (2001)

o    Richter, T., Insolvenční právo, Praha: Wolters Kluwer, aktuální vydání

o    Smrčka, L., Plaček, J., Schὄnfeld, J., Louda, L., Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona), Praha: Professional Publ., 2006

o    Schὄnfeld, J., et al., Transformace a restrukturalizace podniku, Praha: C.H.Beck, 2018

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Thursday27.02.2020Základní motivace pro podnikání skrze korporaci, rizika jednotlivých forem podnikání (individuální, societní, joint ventures, osobní společnosti, kapitálové společnosti, fundace)doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Thursday05.03.2020Motivace a očekávání při správě "zdravé" korporace a ex ante význam insolvenčního práva (teorie firmy, význam zajištění, ochranné deterenty apod.)doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Thursday12.03.2020Reakce korporace pro případ hrozícího úpadku, posun v motivacích členů orgánů, rizikový management, moratorium, restrukturalizace, předbalené reorganizacedoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Thursday19.03.2020Neformální restrukturalizace, standstill agreement, lockup agreementdoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Thursday26.03.2020Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vydání odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost)doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Thursday02.04.2020Změna motivace a procesů corporate governance v rámci insolvenčního řízení po prohlášení úpadkudoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Thursday16.04.2020Posun v pojetí residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd.)doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Thursday23.04.2020Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodovánídoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Thursday30.04.2020Odporovatelnost dlužníkových jednánídoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
Thursday07.05.2020Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu / reorganizacidoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html