SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
The impact of insolvency of a business corporation upon its governance - HV3720
Title: Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Co-requisite : HP0296
Incompatibility : HP8866
In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Nejen české právo odlišuje situace, kdy je obchodní korporace zdravá a funkční, od situace, kdy se dostane do hospodářských problémů až úpadku. Změny, které tato vnější okolnost vyvolává, se však netýkají jen postavení věřitelů, ale také postavení členů statutárních orgánu a jejich fungování. Korporace, která je na hraně úpadku nebo dokonce již v úpadku, přináší především změny v motivacích a zájmech, které právní řád a ekonomicky vlastník (společník, později věřitel) korporace od jejích orgánů očekává. Ač se jedná stále o stejnou korporaci, a před-úpadková a post-úpadková situace jsou jen dvě strany téže mince, standardní corporate governance se podstatně mění.

Pozornost výuky bude věnována nejen základním aspektům úpadku a chování korporace v něm, ale zejména navazujícím požadavkům kladených na členy orgánů korporace, insolvenčního správce, věřitele a jejich orgány. Současně bude zohledněna zvýšená role soudu při kontrole chování korporace v úpadku. Základní teze budou ukázány a popsány nejen z pohledu teorie, ale také z pohledu dosavadní české judikatury a naváží na základy korporačního práva, které již byly studenům poskytnuty dříve.
Last update: Vacková Alena (27.01.2020)
Syllabus - Czech

 

1.      Základní motivace pro podnikání skrze korporaci, rizika jednotlivých forem podnikání (individuální, societní, joint ventures, osobní společnosti, kapitálové společnosti, fundace)

2.      Motivace a očekávání při správě „zdravé“ korporace a ex ante význam insolvenčního práva (význam zajištění, ochranné deterenty apod.)

3.      Reakce korporace pro případ hrozícího úpadku, posun v motivacích členů orgánů, rizikový management, moratorium, restrukturalizace, předbalené reorganizace

4.      Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vydání odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost)

5.      Změna motivace a procesů corporate governance v rámci insolvenčního řízení po prohlášení úpadku

6.      Posun v pojetí residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd. )

7.      Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování

8.      Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu

9.      Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v reorganizaci

10.  Revitalizace/likvidace dlužníka po skončení insolvenčního řízení a postavení orgánů

11.  Úpadková situace uvnitř koncernu, „koncernový úpadek“ a jeho efekty na správu korporace v úpadku

 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Nutnou podmínkou splnění předmětu je nadpoloviční účast studenta na přednáškách

 

Otázky k předmětu "Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu"

 

 

1.      Základní motivace pro podnikání  prostřednictvím  korporace, rizika a výhody jednotlivých forem podnikání, transakční náklady,

2.      Motivace pro individuální, societní, joint ventures podnikání

3.      Motivace pro osobní a kapitálové společnosti, družstva

4.      Podnikání fundací a dalších entit (státní podniky atd.)

5.      Motivace a očekávání při správě "zdravé" korporace a ex ante význam insolvenčního práva (význam smluvního zajištění, ochranné deterenty apod.)

6.      Odlišnosti v postavení společníka coby věřitele a ostatních věřitelů (dobrovolných i nedobrovolných)

7.      Reakce korporace pro případ hrozícího úpadku, posun v motivacích členů orgánů

8.      Povinnosti managementu v případě hrozícího úpadku (obecné podle korporačního práva, krizový management)

9.      Navazující možnosti sanace hrozícího úpadku podle insolvenčního práva (moratorium, restrukturalizace, "předbalené" reorganizace atd.)

10.  Zjištění úpadku a jeho vliv na fungování a správu korporace a na postavení společníků a věřitelů

11.  Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vracení odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost)

12.  Změna motivace a procesů corporate governance v rámci insolvenčního řízení po prohlášení úpadku

13.  Posun v pojetí residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd. )

14.  Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování

15.  Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu

16.  Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v reorganizaci

17.  Postavení insolvenčního soudu a dohlédací činnost

18.  Revitalizace/likvidace dlužníka po skončení insolvenčního řízení a postavení orgánů

19.  Úpadková situace člena či členů koncernu, "koncernový úpadek" a jeho efekty na správu korporace v úpadku

20.  Insolvenční minulost jako možná překážka nebo prvek ovlivňující  budoucnost korporace, jejích společníků a managementu

Last update: Vacková Alena (09.04.2020)
Learning resources - Czech

 

Doporučená literatura:

 

-          Právní předpisy

 

     Z.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

     Z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

     Z.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

 

-          Pro přehled v oblasti korporačního práva

 

     Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., a kol. Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015  

     Černá, S., Obchodní právo, 3., Praha: Wolters Kluwer, 2006

     Easterbrook, F., H., Fischel, D., R., The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge: HUP, 1991 (1996)

     Eliáš, K., et al., Kurs obchodního práva, Obchodní společnosti a družstva, 6.vydání, Praha: C.H.Beck, 2010

     Havel, B., Lasák., J., Kompendium korporačního práva, Praha: C.H.Beck, 2008

     Havel, B., Obchodní korporace ve světle proměn, Praha: Auditorium, 2010

     Jensen, M., C., Meckling, W., H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, (1976) cit. dle Jensen, M., C., A Theory of the Firm, Cambridge: HUP, 2000

     Kraakman, R., et al., The Anatomy of Corporate Law, 2nd. Ed., Oxford: OUP, 2004 (2009)

     Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P., Zákon o obchodních korporacích. Komentář, Praha: C.H.Beck, 2013 a další komentářová literatura

 

-          Pro přehled v oblasti insolvenčního práva

 

     Baird, D., G., Elements of Bankruptcy, New York: Foundation Press, 2006

     Bhandari, J., S., Weiss, L., A., (eds)., Corporate Bankruptcy, Cambridge: CUP, 1996

     Finch, V., Corporate insolvency law, Cambridge: CUP, 2002

     Jackson, T., H., The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Washington: BeardBooks, 1986 (2001)

     Richter, T., Insolvenční právo, Praha: Wolters Kluwer, 2008, 2.vydání 2017

Last update: Vacková Alena (27.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html