SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Business Law as Case Study - HV3719
Title: Obchodní právo v případových studiích
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Teacher(s): Mgr. Ing. Josef David
Class: obchodní právo
Co-requisite : HP0296
Incompatibility : HP0024
In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Výběrový předmět zaměřený na řešení konkrétních právních situací, které jsou v právní praxi často frekventované, avšak jsou mnohdy natolik komplexní, že jejich úspěšné zhodnocení a vyřešení vyžaduje nejen výborné znalosti právní problematiky, ale často také kreativní přístup. Spojení znalosti práva s tvůrčím přístupem k řešení právních problémů podporuje výběrový předmět u studentů tím, že je v sérii případových studií seznamuje s reálnými situacemi, které byly v tuzemské nebo evropské právní praxi již řešeny a umožňuje jim navrhovat řešení vlastní. Navrhovaná řešení jsou konfrontována s realizovaným postupem a následně konzultována s právníky, kteří se na řešení daného případu v praxi podíleli.

Výběrový předmět navazuje na výuku základního kursu obchodního práva a jednotlivá témata uvádí chronologicky tak, aby byla zachována logická posloupnost výkladu. Úvodní pasáž všech přednášek je věnována výkladu související teorie. Předmět je určen studentům s výrazným zájmem o obchodní právo.
Last update: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Syllabus - Czech

1.         Praktické aspekty uzavírání smluv

Proces akvizice obchodních společností

Právní prověrka cílové společnosti - due diligence

Smlouva o důvěrnosti

 

2.         Vypracování smlouvy o důvěrnosti

Smluvní dokumentace

Rámcová smlouva, letter of intent

 

3.         Smlouva o koupi akcií

Shareholders Agreement

PRAKTIKUM: ZPRACOVÁNÍ TERM SHEETU (Vyhodnocení zpracování zadání)

 

4.         Korporátní právo, založení společnosti, formální požadavky na prodej a přeměny společností

 

5.         Rozdělení společnosti odštěpením do dceřiné společnosti (včetně specifikace potřebných kroků)

 

6.         Úvěrové financování

 

7.         Úvěrové financování

PRAKTIKUM: PŘÍPRAVA ÚVĚROVÉ SMLOUVY (Vyhodnocení zpracování zadání)

 

8.         Obchodní spory v praxi

 

9.         Obchodní spory v praxi

PRAKTIKUM: PŘÍPRAVA ŽALOBY (Vyhodnocení zpracování zadání)

 

10.      Restrukturalizace a insolvence obchodních společností

PRAKTIKUM: PŘÍPRAVA PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVKY

Last update: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 70 %.

 

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

 

 

Podmínky složení zkoušky:

Celkové hodnocení se skládá z následujících částí:

·         Účast na seminářích (30 bodů)

·         Zpracování písemných zadání (3 praktika – 30 bodů)

·         Písemný test (30 bodů)

·         Ústní zkouška (10 bodů)

 

Hodnocení:

·         60 – 70 bodů: dobře

·         71 – 85 bodů: velmi dobře

·         86 – 100 bodů: výborně

Last update: Vacková Alena (09.04.2020)
Learning resources - Czech

Obchodní právo v případových studiích - literatura:

Povinná:

1.     Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

2.     Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele, 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

3.     Černá, S., Plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

4.     Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

5.     Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

6.     Kotásek, J., Pokorná, J.: Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.

7.     Chalupa, I., Reiterman, D.: Cenné papíry: Základy soukromého práva IV., 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

8.     Marek, R., Ježek, V.: Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. § 514-544, 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.

9.     Dědič, J., Čech, P.: Obchodní právo po vstupu České republiky do EU. Aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo. 2. vyd. Praha: Bova Polygon, 2005. (vybrané části).

10.   Dědič, J., Čech, P.: Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Praha: Bova Polygon, 2004. (vybrané části).

Doporučená:

1.     Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních korporací v praxi a pro praxi (nejen soudní). Bova Polygon, Praha, KVĚTEN 2016.

2.     Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017

3.     Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

4.     Kotásek, J., Pokorná, J., Raban, P. a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. (vybrané části). Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 

        5. vyd., Praha: C.H. Beck, 2006. (vybrané části).

5.     Eliáš, K., Pokorná, J., Dvořák, T., a kol.: Kurs obchodního práva - obchodní společnosti a družstva, 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. (vybrané části).

6.     Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P.: a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010 (vybrané části).

7.     Kovařík, Z.: Směnka jako zajištění. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

8.     Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. (vybrané části).

9.     Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. (vybrané části).

10.   Polouček, S. a kol.: Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

11.   Jílek, J.: Kapitálový a derivátový trh. Praha: Bankovní institut, 1998.

12.   Jílek, J.: Moderní finanční produkty - repo obchody. Praha: GRADA Publishing, 1999.

13.   Husták Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

14.   Kurka, R.., Paříková, A., Subjekty finančního trhu, Vybrané aspekty likvidace a insolvence, 1. vyd. Praha C. H. Beck, 2014.

15.   Dvořák, T.: Společnost s ručením omezeným, 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

16.   Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva, 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012 (vybrané části)

 

Last update: Vacková Alena (28.03.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html