SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2019/2020
  
Asylum and Refugee Law - HV3704
Title: Azylové a uprchlické právo
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HP1611
Old code: 161
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Incompatibility : HP0681, HP1611
Is incompatible with: HP1611
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.01.2018)
Volitelný předmět, který spojuje teoretické, převážně mezinárodněprávní, aspekty azylového a uprchlického práva s jeho aplikací v podmínkách ČR. Ve formě volitelného předmětu je určen pro studenty z jiných fakult, než je PFUK (pro studenty PF UK je určen předmět ve formě povinně volitelného). Studenti jiných fakult si předmět musejí zapsat v období, které je určeno pro prostupnost studia, tj. kdy je otevřen zápis na všech fakultách, jakmile je na domovské fakultě studenta zápis již ukončen, nemusí uz k potvrzení zápisu studenta dojít (studijní oddělení PF UK nedokáže poskytnout podporu, je třeba se obrátit na studijní oddělení domovské fakulty).

Ve dvanácti přednáškách představuje problematiku azylu, systém mezinárodní ochrany uprchlíků, regionální evropskou úpravu azylu a uprchlictví i vnitrostátní úpravu ČR. Nedílnou součástí kursu je důraz na propojení dané oblasti s problematikou migrace obecně (environmentální migrace, nelegální/neregulérní migrace).

Přednášející jsou odborníky na danou problematiku, jako hosté vystupují externí vyučující, kteří se tématem zabývají ve své každodenní praxi (pracovnice Ministerstva vnitra České republiky, pracovnice Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky).
Literature - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.01.2018)
Obligatory:
 • Honusková, V. Evropské uprchlické právo na rozcestí. Jurisprudence. 2016. 2/2016. 7-17.
 • Šturma,P., Honusková, V, a kol.. Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému předmětu). 2.. SCRIPTA IURIDICA, Praha. 2012.
Recommended:
 • publ. pod č. 208/1993 Sb, Úmluva o právním postavení úprchliků z roku 1951,
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 (kvalifikační směrnice),
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 (Dublin III),
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013 (přijímací směrnice),
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU z roku 2013 (procedurální směrnice) ,
 • Hathaway, J. C.. The Rights of Refugees under International Law. Cambridge University Press. 2005.
 • Goodwin-Gill, G.S. , McAdam,J.. The Refugee in international Law. Oxford University Press. 2007.
 • Honusková, V., Flídrová, E., Janků, L.. Dnes migranti - zítra uprchlíci? Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu.. 1. Praha. 2015.
 • Honusková, V., Scheu, H.Ch., Flídrová, E.. Princip nenavracení osob v kontexu ochrany mořské hranice států. 1. Praha. 2016.
 • Jílek,D.. Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví. MU. Brno. 1996. .
 • zák. č. 325/1999 Sb, o azylu ve znění pozdějších předpisů,
 • Jílek, D. a kol.. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice. MU. Brno, ČR. 2006.
 • publ. pod č. 209/1992 Sb, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,
 • Příručka UNHCR k postupům a kritériím pro určování pro určování právního postavení uprchlíků,
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Zkouška probíhá kombinovanou formou (inspirována je Sociologií pro právníky).

Hodnocení celkového výkonu studenta je následující: 30 % tvoří docházka a aktivita v hodinách, 70 % písemná práce a její obhajoba v debatě.

Ke splnění kursu je nutno mít alespoň 74 % (74-82 % je hodnocení dobře, 83-91 % je velmi dobře a 92-100 % je výborně).

Docházka je nutná v rozsahu alespoň 70 %, pro pokračování do praktické části 80 %.

Písemná práce: týden před zkouškou je nutno zaslat vypracovanou písemnou práci v rozsahu 10-13 normostran (rozsah se vztahuje k samotnému textu, nikoli seznamu literatury atd.) emailem dr. Věře Honuskové (honuskov@prf.cuni.cz), v kopii dr. Elišce Flídrové (flidrova.eliska@gmail.com). Práci je nutno zaslat vždy, i při opakovaném skládání zkoušky. Její téma a zaměření (v případě studentů z jiných fakult než je PFUK je možné práci zaměřit dle jejich specializace) je nutno konzultovat s dr. Honuskovou, nebo dr. Flídrovou po některé z přednášek.

Obhajoba práce v debatě: podle zaměření práce budou sestaveny skupiny studentů (tak, aby se pokud možno ve skupinách sešli vždy ti, kteří si zvolili stejný tematický okruh) a texty poslouží také jako zdroj konkrétních otázek do následné diskuze. Té se bude účastnit vždy více studentů najednou. Namísto klasického modelu, kdy se učitel ptá (přímo či prostřednictvím otázek, které si student losuje) a student odpovídá, na této zkoušce povedou studenti společně debatu o zvoleném tématu. Během ní bude na studentech, aby ukázali, jak zvolenému tematickému okruhu porozuměli, jakou literaturu nastudovali a co z ní jsou schopni v debatě použít, jak dokáží navázat na promluvy ostatních studentů.

K práci samotné získají studenti zpětnou vazbu od některého z vyučujících předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

blok I - mezinárodní a evropské základy problematiky

1. Historický rámec právní úpravy a obsah úpravy současné  

Cíl: zasazení do kontextu, uchopení rámce Úmluvy, proč úmluva vznikla, kdo je uprchlík a kdo není, kolik je uprchlíků 

2. Aplikace úmluvy v jednotlivých částech světa – včetně ochranných statusů

Cíl: opustit europocentrický pohled, ukázat na rozmanitost ochranných rámců 

3. Rámec úmluvy – non-refoulement (+ non-refoulement v jiných úmluvách, vč. EÚLP, úvod k FRONTEXu)   

Cíl: pochopit, že existuje jediná povinnost, a to non-refoulement, v čem spočívá, kde všude je

4. Evropské právo podrobněji očima států (CEAS, Dublin, EU jako hráč, judikatura SDEU, role judikatury ESLP). 

Cíl: pochopit, který stát nese odpovědnost, kdo rozhodne o žádosti, může si uprchlík vybrat? Role EU v „uprchlickém“ světě?

5. Evropské právo podrobněji očima států (přijímací a procedurální atd. směrnice, judikatury SDEU, třetí bezpečné země, bezpečné země původu, první země azylu) 

Cíl: pochopit evropský systém, co tam je za normy, co jsme si v EU vytvořily jako státy

6. Evropské právo podrobněji očima těch, co hledají ochranu (standardy ochrany, rozdíly v interpretaci, ochrana nezletilých bez doprovodu, zjišťování věku), individuální x skupinový přístup, integrace (conditio sine qua non?) - diskurs trvalosti jako zdroj očekávání (i jako ohrožení solidarity uvnitř EU) 

Cíl: pochopit vliv evropského práva pro jednotlivce, potažmo jeho vliv na společnost v jednotlivých státech, které přijímají osoby potřebující ochranu, otázky spojené s udržitelností evropské interpretace uprchlického práva

7. UNHCR jako hráč, OSN jako hráč (role mezinárodních organizací)

Cíl: pochopit jednotlivé aktéry (mezinárodní organizace, OSN – RB, VS atd.), orientace v systému, pochopení propojení, proč se zrodila a zda je stále ještě relevantní

 

blok II - vnitrostátní právo, včetně práce s případem

8. Ochranné statusy v ČR (vč. vnitrostátního azylu) + historie, statistiky, přesídlení  

Cíl: Co a proč bylo vytvořeno, o jakých číslech hovoříme

9. Řízení před MVČR – zahajování + pobyt ve středisku + pohovor, letiště, detence 

Cíl: ukázat, co se děje, když člověk přijde, jak vypadá cesta od podání žádosti

10. Řízení před MVČR – rozhodování (zamítnutí, nepřípustnost …)  

Cíl: co s uprchlíkem bude – jak MVČR rozhodne, práce s informacemi o zemích původu, důkazní nouze, prokazování totožnosti

11. Řízení před soudy (vč. vnitrostátní judikatury, zejm. NSS a judikatury mezinárodní)  

Cíl: jak rozhodují soudy, jak ovlivňuje judikatura praxi, jak mají argumentovat s použitím judikatury

12. Zranitelné skupiny  

 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (28.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html