SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Application of basic rights and freedoms within the legal order - HV3701
Title: Působení základních práv a svobod v právním řádu
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Pre-requisite : HP0682
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (30.01.2020)
Garant: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení PF UK
e-mail: wintr@prf.cuni.cz telefon: 221 005 473 místnost: 333,2
Vyučující: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení PF UK
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení PF UK
Mgr. Petr Konůpka, zástupce vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP
Mgr. Marie Lukasová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv (KVOP) a členka Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)
další právníci Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP

Status kurzu: volitelný předmět PF UK v letním semestru (pro semestry 4., 6., 8., 10.)
Předpokládaný počet studentů: max. 20
Atestace: uděluje se za aktivní účast na hodinách
Anotace: V druhé polovině 20. století se prosadila přímá použitelnost a přednost základních práv a svobod, které tak ovlivňují celý právní řád. Základních práv a svobod se lze přímo dovolat, v aplikaci práva mají přednost před zákonem. Ústavní klauzule o základních právech už nejsou monologem zákonodárce, jak je vnímal ještě prvorepublikový právní teoretik František Weyr, nýbrž skutečnými, vynutitelnými a zvláště chráněnými subjektivními právy. Základní práva a svobody jsou interpretovány Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva, a jedním z důležitých úkolů státní správy a soudů je promítnutí lidskoprávních standardů do legislativy a soudní praxe. Teorie práva tento jev nazývá prozařováním základních práv do právního řádu. Kurs představí teoretické základy prozařování základních práv a zaměří se poté na praktické problémy hledání souladu právního řádu s lidskoprávními standardy v jednotlivých právních odvětvích; na výuce se budou podílet právní teoretici z katedry teorie práva a právních učení společně s praktiky z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP. V průběhu kursu si studenti osvojí i praktické dovednosti, které budou moci využít pro účast ve fakultních týmech v moot courtech v oblsti lidských práv.


Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (30.01.2020)

 

Předběžný program:

1. Teorie základních práv (dělba moci mezi zákonodárce a soudy, ústavně konformní výklad, prozařování), úvod do Evropské úmluvy o lidských právech (Wintr, Konůpka)

2. Česká republika před ESLP a jinými mezinárodními orgány ochrany lidských práv (Konůpka)

3. Řízení před ESLP a výkon jeho rozsudků (Konůpka)

4. Horizontální účinek základních práv (Ondřejek)

5. Diskriminace(gender – platy, péče o děti) (Hronová, Konůpka)

6. Svoboda projevu a nenávistné projevy na sociálních sítích (Hanych)

7. Migranti a uprchlíci anebo Cesta tam a zase zpátky (Radová)

8. Big Brother (boj s terorismem; sledování na pracovišti) (Konůpka)

9. Spravedlivý proces – praktické základy (Janoušek Pysk)

10. Ochrana před špatným zacházením v místech zbavení svobody (Lukasová)

11. Bioetika (transgender; surogátní mateřství) a závěrečné shrnutí (Hronová, Konůpka)


 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (03.02.2019)

Atestace: uděluje se za aktivní účast na hodinách

 

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (30.01.2020)

Doporučené základní příručky:

Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J.; Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, Praha 2012

Reid, K.: A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, 6. vydání, London 2019

 

Související literatura:

Bartoň, M. a kol.: Základní práva, Praha 2016

Gerloch, A.: Teorie práva, 7. vydání, Plzeň 2017

Harris, D., O’Boyle, M., Bates, E., Buckley, C.: Law of the European Convention on Human Rights. 4. vydání, Oxford 2018

Molek, P.: Základní práva. Sv. 1. Důstojnost, Praha 2017

Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012

Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012

Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 4. vydání, Praha 2018

 

Zdroje:

Databáze nálezů Ústavního soudu - http://nalus.usoud.cz/

Česká databáze rozhodnutí ESLP - http://eslp.justice.cz/ 

Rozsudky Nejvyššího správního soudu a správních soudů – www.nssoud.cz

Rozsudky Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz

Zpravodaj Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP – https://www.justice.cz/web/msp/zpravodaj-kvz  

HUDOC - Databáze rozhodnutí ESLP (anglicky a francouzsky) – http://echr.coe.int/echr/en/hudoc

ESLP: factsheets by theme on the Court’s case-law and pending cases – http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html