Obligations Arising out of Juridical Acts (Contracts) - HV3630
Title: Závazky z právních jednání (smlouvy)
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro Závazky z právních jednání}
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)
Volitelný předmět "Závazky z právních jednání (smlouvy)" organicky navazuje na obecnou část závazkového práva. Proto je umístěn do LS třetího ročníku magisterského studia. V jeho rámci budou vysvětleny pojmové znaky základních smluvních typů včetně případných širších souvislostí (zejména s katastrálním zákonem). Předmět by měl posluchačům poskytnout dokonalý přehled o vzniku jednotlivých smluv, jakož i o právech a povinnostech smluvních stran.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (08.02.2023)

Přednášky nebudou probíhat prezenční formou, tj. nebudou se konat za přítomnosti studentů v učebně na fakultě. Budou předtočeny a nejpozději ve dnech a časech podle rozvrhu budou zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTfTnWZZ2ngfhwpxvZvLL9Z

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. (02.06.2023)

Předmět je zkončen písemným testem organizovaným katedrou.  Test obsahuje celkem 20 otázek, které reflektují učivo přednášek a obsah povinné studijní literatury, vždy jen jedna odpověď je správná. Správně zodpovězená otázka je (jako celek) hodnocena vždy jedním bodem. Pro úspěšné absolvování písemného testu je zapotřebí získat alespoň 14 bodů. Časový limit testu je 40 minut. U testu je povoleno pracovat s občanským zákoníkem v papírové podobě (nikoliv mobily, tablety a počítače atp).

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

I. Převedení věci do vlastnictví jiného

a. Darování

b. Koupě a směna

II. Přenechání věci k užití jinému

a. Nájem

b. Pacht

c. Licence

d. Zápůjčka

e. Úvěr

III. Závazky ze schovacích smluv

a. Úschova

b. Skladování

IV. Závazky ze smluv příkazního typu

a. Příkaz

b. Zprostředkování

c. Komise

d. Zasilatelství

V. Závazky ze smluv o přepravě

VI. Dílo

VII. Péče o zdraví

VIII. Závazky ze zaopatřovacích smluv

IX. Závazky z odvážných smluv

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%

Learning resources - Czech
Last update: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. (11.02.2022)

Literatura povinná:

01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 (příslušné části)

02. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

       03. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014.

       04. ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 240 s.

       05.  FRINTA, Ondřej. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 286 s.

       06.  PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2. vydání, Praha 2019

       07.HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník VI. : Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3012). 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014.ISBN 978-80-7400-287-8.

       08. LAVICKÝ, Petr, POLIŠENSKÁ, Petra. Judikatura k rekodifikaci. Nájem a pacht. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 ISBN 978-80-7552-181-1

       09.  ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o dílo. Praha: C. H. Beck, 2010