SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Obligations Arising out of Juridical Acts (Contracts) - HV3630
Title: Závazky z právních jednání (smlouvy)
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, colloquium [HT]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
JUDr. Tomáš Pohl
prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Incompatibility : HP0277
Pre-requisite : HP0272
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)
Volitelný předmět "Závazky z právních jednání (smlouvy)" organicky navazuje na obecnou část závazkového práva. Proto je umístěn do LS třetího ročníku magisterského studia. V jeho rámci budou vysvětleny pojmové znaky základních smluvních typů včetně případných širších souvislostí (zejména s katastrálním zákonem). Předmět by měl posluchačům poskytnout dokonalý přehled o vzniku jednotlivých smluv, jakož i o právech a povinnostech smluvních stran.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (13.03.2022)

Přednášky budou probíhat ve dnech a v časech podle rozvrhu v příslušné učebně na fakultě za přítomnosti studentů. Budou zároveň streamovány a ve dnech a časech podle rozvrhu zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTfTnWZZ2ngfhwpxvZvLL9Z

 

Přednáška doc. Salače plánovaná podle harmonogramu na 15. 3. 2022 bude předtočena a umístěna na internet, tj. neuskuteční se v reálném čase za přítomnosti studentů na fakultě. 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (07.01.2019)

Určeno pro studenty 3. ročníku. Při splnění docházky (katedra požaduje účast na 8 přednáškách), obdrží studenti příslušný počet kreditů. Účast na přednáškách studenti potvrdí podpisem na docházkové listině. Studentům, kteří splnili předepsanou docházku (a mají předmět zapsán v IS), bude zápočet vložen po skončení výuky do IS. 

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Závazky z právních jednání (smlouvy) navazují na předmět Občanské právo hmotné IV, proto lze uznat studijní povinnost jen tehdy, pokud byla vykonána po datech shodných s datem stanoveným pro předmět Občanské právo hmotné IV, tj. po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy závazků z právních jednání.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

I. Převedení věci do vlastnictví jiného

a. Darování

b. Koupě a směna

II. Přenechání věci k užití jinému

a. Nájem

b. Pacht

c. Licence

d. Zápůjčka

e. Úvěr

III. Závazky ze schovacích smluv

a. Úschova

b. Skladování

IV. Závazky ze smluv příkazního typu

a. Příkaz

b. Zprostředkování

c. Komise

d. Zasilatelství

V. Závazky ze smluv o přepravě

VI. Dílo

VII. Péče o zdraví

VIII. Závazky ze zaopatřovacích smluv

IX. Závazky z odvážných smluv

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. (11.02.2022)

Literatura povinná:

01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 (příslušné části)

02. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

       03. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014.

       04. ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 240 s.

       05.  FRINTA, Ondřej. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 286 s.

       06.  PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2. vydání, Praha 2019

       07.HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník VI. : Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3012). 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014.ISBN 978-80-7400-287-8.

       08. LAVICKÝ, Petr, POLIŠENSKÁ, Petra. Judikatura k rekodifikaci. Nájem a pacht. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 ISBN 978-80-7552-181-1

       09.  ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o dílo. Praha: C. H. Beck, 2010

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html