SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Non-contentious Proceedings in Legal Practice and Theory - HV3629
Title: Nesporná řízení v právní praxi a teorii
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, colloquium [HT]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Pre-requisite : HP0281
In complex pre-requisite: HMOD0007, HMOD0007, HM1301
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (25.09.2018)
Nesporné řízení je - vedle řízení sporného - dalším druhem nalézacího civilního procesu. V právní praxi představují nesporná řízení významnou část soudní agendy. Cestou nesporného řízení jsou řešeny nejvýznamnější otázky právního postavení člověka i právnických osob (rozvod manželství, omezení svéprávnosti, statusové věci právnických osob, včetně zrušení a likvidace a nesporným řízením je i řízení o pozůstalosti ad.). Dobrá znalost platného práva, jeho historických kořenů, stejně jako judikatorních závěrů je proto nezbytnou součástí právnické odbornosti.
Předmět si klade za cíl navázat na výuku civilního práva procesního, která se v kurzu OPP II zaměřuje na výklady o nalézacím řízení sporném a výklady o řízení nesporném prohloubit a doplnit.
Nejprve budou rozebrány a vyloženy pojmové znaky nesporného řízení. Následně se pak podrobně vyloží obecná úprava nesporných řízení (§ 1-30 zákona o zvláštních řízeních soudních). Další výklady se pak již zaměří na podrobný výklad všech skupin nesporných, resp. též jiných řízení tak, jak je upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (02.10.2021)

Přednášky z předmětu Nesporná řízení v právní praxi a teorii budou v ZS AR 2021/2022 probíhat bezkontaktně, tj. distanční formou. Budou předtočeny a nejpozději v čase konání přednášky dle rozvrhu budou zveřejněny na fakultním kanále YouTube. Odkazy na přednášky budou soustředěny v aktualitě v SIS-nástěnka a přístupné pouze přihlášeným osobám.

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (04.12.2019)

Určeno pro studenty 3. ročníku. Při splnění stanovené docházky a úspěšném složení písemného testu obdrží studenti příslušný počet kreditů. Test se skládá z 6 otázek (komb.multiple i open) na 30 minut a bez možnosti užití zákonů. Každá otázka bude hodnocena 2 body. Pro úspěšné složení testu musí student dosáhnout min. 7 bodů.

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Nesporná řízení v právní praxi a teorii navazuje na předmět Občanské právo procesní I, proto lze uznat studijní povinnost z tohoto předmětu jen tehdy, pokud byla vykonána po datu shodném s datem stanoveným pro předmět Občanské právo procesní I, tj. po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána rozdílová zkouška. Obsah ústní rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy nesporných řízení, tj. především obecné části zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Mezi přednášená témata patří především:

1. Nesporná řízení

2. Vývoj právní úpravy

3. Obecná úprava nesporných řízení

4. Řízení o pozůstalosti

5. Řízení ve věcech rodinně-právních

7. Řízení ve věcech fyzických osob

8. Řízení ve věcech právnických osob a  svěřenského fondu

9. Rejstříkové řízení

10. Jiná řízení

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (25.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

1. MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016.
2. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. 9. aktualizovanévydání. Praha: Leges, 2018

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html