SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Non-contentious Proceedings in Legal Practice and Theory - HV3629
Title in English: Nesporná řízení v právní praxi a teorii
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Pre-requisite : HP0281
In complex pre-requisite: HM1301
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)
Nesporné řízení je - vedle řízení sporného - dalším druhem nalézacího civilního procesu. V právní praxi představují nesporná řízení významnou část soudní agendy. Cestou nesporného řízení jsou řešeny nejvýznamnější otázky právního postavení člověka i právnických osob (rozvod manželství, omezení svéprávnosti, statusové věci právnických osob, včetně zrušení a likvidace a nesporným řízením je i řízení o pozůstalosti ad.). Dobrá znalost platného práva, jeho historických kořenů, stejně jako judikatorních závěrů je proto nezbytnou součástí právnické odbornosti.
Předmět si klade za cíl navázat na výuku civilního práva procesního, která se v kurzu OPP II zaměřuje na výklady o nalézacím řízení sporném a výklady o řízení nesporném prohloubit a doplnit.
Nejprve budou rozebrány a vyloženy pojmové znaky nesporného řízení. Následně se pak podrobně vyloží obecná úprava nesporných řízení (§ 1-30 zákona o zvláštních řízeních soudních). Další výklady se pak již zaměří na podrobný výklad všech skupin nesporných, resp. též jiných řízení tak, jak je upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (07.01.2019)

Určeno pro studenty 3. ročníku. Při splnění stanovené docházky obdrží studenti příslušný počet kreditů.

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Nesporná řízení v právní praxi a teorii navazuje na předmět Občanské právo procesní I, proto lze uznat studijní povinnost z tohoto předmětu jen tehdy, pokud byla vykonána po datu shodném s datem stanoveným pro předmět Občanské právo procesní I, tj. po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána rozdílová zkouška. Obsah ústní rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy nesporných řízení, tj. především obecné části zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

1. Nesporná řízení

2. Vývoj právní úpravy

3. Obecná úprava nesporných řízení

4. Řízení o pozůstalosti

5. Řízení o pozůstalosti/Likvidace dědictví

6. Řízení ve věcech rodinněprávních

8. Řízení ve věcech fyzických osob

9. Řízení ve věcech právnických osob a  svěřenského fondu

10. Rejstříkové řízení

11. Jiná řízení

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)

1. MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016.
2. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. 9. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2018 (v tisku; dostupnost - říjen 2018).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html