SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Land Law Exercises - HV3617
Title: Praktikum z pozemkového práva a zemědělského práva
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0159
Old code: 127
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Class: právo životního prostředí
Classification: Law > Environmental Law
Incompatibility : HDPV0159, HPOP0000
Is incompatible with: HP4110, HOPV0067, HDPV0159
In complex pre-requisite: HM1901
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Odborný garant předmětu: JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D.

Vyučující: JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D.
JUDr. Karolína ŽÁKOVSKÁ, Ph.D.


Praktikum z pozemkového práva navazuje na předmět Pozemkové právo a dále prohlubuje a procvičuje získané poznatky. Kurz je věnován praktické aplikaci soukromoprávních i veřejnoprávních aspektů právních vztahů k půdě resp. k pozemku jako zvláštnímu předmětu právních vztahů.
Výuka je založená na samostatné činnosti studentů, kteří buď řeší jednoduché případové studie, nebo zpracovávají stručná podání na základě spisu. Probíhá interaktivní formou, kdy látka není přednášena, ale studenti vytváří základní právní podání, řeší případové studie či si jinak cvičí aplikaci nabytých teoretických znalostí.
Kurz probíhá jednou za čtrnáct dnů tak, aby studenti měli dostatek času na přípravu, kterou praktické procvičování znalostí z oboru vyžaduje. Výuka je založená na samostatné činnosti studentů, kteří buď řeší jednoduché případové studie, nebo zpracovávají stručná podání na základě spisu.
Kurz probíhá jednou za čtrnáct dnů, kdy v mezidobí studenti plní úkoly zadané na hodinách.

Last update: Slavíčková Eva, Mgr. (10.02.2020)
Teaching methods - Czech

VÝUKU ZAJIŠŤUJE PŘEDMĚT HDPV0159.

 

Komunikační kanál se studenty - Moodle.

Po dobu distanční výuky bude probíhat výuka formou online seminářů v čase původních seminářů, a to prostředictvím Zoom/MS Teams.

 

Písemné kolokvium v případě nemožnosti jeho konání kontaktně proběhne distančně skrze Moodle.Last update: Fabšíková Tereza, JUDr. BcA., Ph.D. (11.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je určen především studentům se silnou motivací k hlubšímu pochopení pozemkového práva, kteří jsou ochotni splňovat nároky na průběžnou přípravu, aktivní účast a docházku resp. splnění zadaných úkolů. Závěrečný písemný test má podobu řešení jednoduché případové studie, při hodnocení se zohledňuje též docházka a podání zpracovaná v průběhu výuky.

Last update: Slavíčková Eva, Mgr. (10.02.2020)
Syllabus - Czech

Katedra práva životního prostředí

Odborný garant předmětu: JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D.

Vyučující:  JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D.                             

               JUDr. Karolína ŽÁKOVSKÁ, Ph.D.

Praktikum z pozemkového práva navazuje na předmět Pozemkové právo a dále prohlubuje a procvičuje získané poznatky. Kurz je věnován praktické aplikaci soukromoprávních i veřejnoprávních aspektů právních vztahů k půdě resp. k pozemku jako zvláštnímu předmětu právních vztahů.

Výuka je založená na samostatné činnosti studentů, kteří buď řeší jednoduché případové studie, nebo zpracovávají stručná podání na základě spisu. Probíhá interaktivní formou, kdy látka není přednášena, ale studenti vytváří základní právní podání, řeší případové studie či si jinak cvičí aplikaci nabytých teoretických znalostí.

Kurz probíhá jednou za čtrnáct dnů tak, aby studenti měli dostatek času na přípravu, kterou praktické procvičování znalostí z oboru vyžaduje. Výuka je založená na samostatné činnosti studentů, kteří buď řeší jednoduché případové studie, nebo  zpracovávají stručná podání na základě spisu.

Kurz probíhá jednou za čtrnáct dnů, kdy v mezidobí studenti plní úkoly zadané na hodinách.

 

Požadavky ke zkoušce:

Předmět je určen především studentům se silnou motivací k hlubšímu pochopení pozemkového práva, kteří jsou ochotni splňovat nároky na průběžnou přípravu, aktivní účast a docházku resp. splnění zadaných úkolů. Závěrečný písemný test má podobu řešení jednoduché případové studie, při hodnocení se zohledňuje též docházka a podání zpracovaná v průběhu výuky.

 

 

 

Sylabus

Předmět praktikum z pozemkového práva zahrnuje tato témata:

Rozpis výuky:

 

23. 2. 2021 - Úvodní seminář (představení předmětu, způsob práce, jednoduché příklady

9. 3. 2021 - Praktická orientace v územně-plánovací dokumentaci

23. 3. 2021 - Smlouva o převodu nemovitostí a její vklad do KN - řízení před katastrálním úřadem

6. 4. 2021 - Zásada ochrany dobré víry a vydržení v praxi

20. 4. 2021 – Zajištění přístupu k pozemku a problematika účelové komunikace – praktická řešení na základě soudní judikatury / alternativně návštěva katastrálního úřadu (nahlížení do Zemských desek)

4. 5. 2020 – Závěrečná průřezová případová studie

 

Termín návštěvy katastrálního úřadu (nahlížení do Zemských desek) může být změněno. Zajišťuje JUDr. Franková, Ph.D. ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu

 

Last update: Fabšíková Tereza, JUDr. BcA., Ph.D. (11.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 60%.

Last update: Pokorný Jiří, JUDr., Ph.D. (31.01.2018)
Learning resources - Czech

Literatura:

Povinná:

 1. Franková, M., a kol.,. Úvod do pozemkového práva, 1. vydání, Beroun: Eva Rozkotová 2014, 240 s. 2014.

2.      Materiály zpracované za účelem výuky praktika z pozemkového práva (dostupné v systému moodle)

 1. Katastrální zákona (např. ÚZ č. 1195 - Sagit 2017 - Katastr nemovitostí, Zeměměřičství, Pozemkové úpravy a úřady)
 2. Občanský zákoník (např. ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník, Sagit 2017)
 3. Stavební zákon (např. ÚZ č. 1207 - Stavební zákon. Zákon o vyvlastnění. Zákon o urychlení výstavby infrastruktury, Sagit 2017)

Doporučená:

 1. Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová, Katastrální zákon: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015,
 2. Sborník z konference dny práva 2012, Sekce pozemek v právních vztazích. 2012. IURIDICA No 442. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS. http://www.law.muni.cz/sbornik.
 3. Baudyš, P. :. Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014.
 4. Švestka J., Dvořák J., Fiala J. a kol.. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III.: Praha Wolters Kluwer, a.s.,2014.
 5. Eliáš, K . a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava, Sagit 2012.
 6. Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání, Praha:C.H., Beck, 2013,
 7. Spáčil, J., Spáčil, M.. Přehled judikatury ve věcech občansko právních vztahů k pozemkům . Wolters Kluwer, a.s. Praha. 2011. s.764.
 8. Vrcha,P., Janků.P., Vrchová, V. Katastrální a související judikatura: výběr soudních rozhodnutí. Linde Praha 2011. 3. vydání.
 9. Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2008,
 10. Spáčil, J.. Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. C.H.Beck, Praha 2003.
 11. Kabelková, Dejlová. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357.Praha: C.H.Beck, 2013.
 12. Franková, M., . Několik poznámek k problematice opuštění nemovitostí. Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník XXII. s.109-115.
 13. Drobník, J.. Potřeba a perspektivy ochrany zemědělského půdního fondu, České právo životního prostředí 2/2002.
 14. Fábry, V. - Drobník, J.. Vlastnické a užívací vztahy a pozemková správa. Academia . Praha. 1983.
Last update: Slavíčková Eva, Mgr. (10.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html