SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Internship at the electronic legal clinic - HV3608
Title: Odborná praxe - praxe v elektronické právní poradně
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Viktor Hatina
Class: Odborné praxe
Co-requisite : HP0277, HP0702
XP//In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (22.01.2020)
Předmět je realizován ve spolupráci s projektem První právní pomoc (PPP) Právnického akademického spolku Juristi formou jednosemestrální praxe spočívající v zapojení studentů do činnosti PPP.

Projekt PPP slouží k bezplatnému poskytování základní právní orientace tazatelům při řešení jejich právních problémů. Základní orientace v problému je v prvním okamžiku často podstatná pro rozhodnutí ohledně výběru a volby profesionální pomoci dle povahy případu. PPP umožňuje tazateli zorientovat se v právních souvislostech daného problému a nabízí cesty, kterými je možné se v daném případě práva domoci. Smyslem projektu je dát studentům právnické fakulty možnost konfrontovat své znalosti s praxí a osvojit si základní dovednosti postupu aplikace práva na reálné situace. Záměrem PPP přitom není nahrazování profesionálních právních služeb poskytovaných zejm. advokáty. S klienty je komunikováno pouze prostřednictvím e-mailu.

Na každém jednotlivém případu spolupracují postupně dva studenti (první a druhý řešitel), kteří sledují pevně vymezený proces zpracování přijatého dotazu. Společný výstup obou řešitelů (odpověď na přijatý dotaz) před odesláním tazateli zkontroluje a kriticky zhodnotí supervizor. Tyto případy bude mít za semestr každý student na starosti přibližně čtyři, a to jak v pozici prvního, tak v pozici druhého řešitele.

Úkolem prvního řešitele je zejména:
(i) abstrakce právně relevantních informací z obdrženého dotazu,
(ii) rešerše předpisů, judikatury a literatury související s problematikou,
(iii) návrh možných řešení případu,
(iv) příprava textu odpovědi.

Úkolem druhého řešitele je pak zejména:
(i) prostudování navrženého textu odpovědi,
(ii) rešerše předpisů, judikatury a literatury související s problematikou,
(iii) kritické zhodnocení práce prvního řešitele,
(iv) navržení úprav navrhovaného právního řešení a samotného textu odpovědi.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (15.04.2020)

Pro úspěšné absolvování předmětu musí každý student navštěvovat semináře a splnit nejméně 70% docházku, vyřešit předložené dotazy a zpracovat portfolio řešených dotazů.

Portfolium bude vypracováno v předložené šabloně a bude obsahovat:
(i) přehled zpracovaných dotazů v pozici prvního a druhého řešitele,
(ii) dotazy, které student zpracovával v pozici prvního řešitele, a jejich konečné řešení,
(iii) vlastní reflexi práce v projektu.

V letním semestru 2019/2020 je upuštěno od povinné účasti na těch seminářích, které budou konány distanční formou.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (22.01.2020)

Studenti jsou nejprve v rámci seminářů seznámeni se způsobem komunikace s klienty – právními laiky, analýzou skutkového stavu a s přípravou srozumitelných právních rozborů každodenních situací. Hlavní část výuky poté spočívá v samotném zapojení studentů do řešení obdržených dotazů. Bližší rozvržení výuky je obsaženo v kurzu v Moodle.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (29.01.2020)

VUČKA, Jan. Právní psaní. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-761-3.

Dále zdroje podle témat zpracovávaných dotazů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html