SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Preparation for the State Exam in Substantive Civil Law and Civil Procedure - HV3030
Title: Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, colloquium [HT]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Pre-requisite : HP0277, HP0285
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)
Předmět zahrnuje opakování vybraných základních institutů občanského práva hmotného a procesního v rámci přípravy na státní závěrečné zkoušky. Určeno především pro studenty 5. ročníku.

Na předmět je nutné zapsat se přes IS před zahájením přednášek (dodatečné zapsání během přednášek není možné).
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (23.02.2022)

Přednášky budou probíhat ve dnech a v časech podle rozvrhu v učebně na fakultě za přítomnosti studentů. Budou zároveň streamovány a ve dnech a časech podle rozvrhu zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TT09YKTp7vi2yTXfDjOltAs

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (07.01.2019)

Ukončení předmětu: zápočet

Při splnění docházky na 5 výukových dní obdrží studenti příslušný počet kreditů. Během přednášek potvrdí studenti svoji účast podpisem na docházkové listině. Studentům, kteří splnili předepsanou docházku (a mají předmět zapsán v IS), bude zápočet vložen po skončení předstátnicové výuky do IS.

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předstátnicová výuka navazuje na předmět Občanské právo hmotné IV, proto lze uznat studijní povinnost jen tehdy, pokud byla vykonána po datech shodných s datem stanoveným pro předmět Občanské právo hmotné IV, tj. po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy občanského práva hmotného a procesního, tj. obecná část občanského práva hmotného, věcná práva, závazky, dědické a rodinné právo.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (31.01.2018)

Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

ZUKLÍNOVÁ, M ., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Literatura doporučená:

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. - V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část.  5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009       

ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014

 PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html