SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Summer Internship II. - HV3026
Title: Letní praxe II.
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Class: Odborné praxe
Co-requisite : HV3025
Incompatibility : HPOP0000
Is incompatible with: HXPV0002, HP4153
In complex pre-requisite: HM0701
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Informace o praxi pro soud.pdf JUDr. Kristina Blažková, Ph.D.
download Informace o praxi pro soud_SP1,SP2.pdf JUDr. Kristina Blažková, Ph.D.
download Portfolio odborné právní praxe.docx JUDr. Kristina Blažková, Ph.D.
download Potvrzení o absolvování volitelného předmětu Letní praxe II.docx JUDr. Kristina Blažková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Kristina Blažková, Ph.D. (26.03.2021)
V průběhu července a srpna (případně na počátku září) mohou studenti vykonat letní praxi na okresních (obvodních) soudech, výjimečně na soudech vyšší instance.

Praxe musí být dohodnuta studentem osobně s příslušným soudem, a to podle jeho možností a zájmu (na uzavření dohody není právní nárok). Fakulta praxi nikterak nezajišťuje, ani se soudy neuzavírá smluvní vztah. Předpokládá se, že student v průběhu praxe stráví cca 80 hodin (tj. dva pracovní týdny) na soudu nebo činností pro něj. Student si v průběhu praxe vede portfolio odborné praxe, plní úkoly zadané v systému Moodle a účastní se závěrečného reflexního setkání na fakultě.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Kristina Blažková, Ph.D. (23.04.2021)

Podmínkou pro splnění předmětu je absolvování praxe v předepsaném rozsahu, zapsání předmětu studentem do informačního systému, předložení originálu potvrzení příslušného soudu o jejím vykonání na předepsaném formuláři (formulář potvrzení je dostupný v souborech v SIS), odevzdání vyplněného portfolia odborné právní praxe, splnění zadaných úkolů v systému Moodle a účast na závěrečném reflexním setkání. 

Veškeré požadavky je třeba splnit do poloviny září, plnění doplněná studenty po tomto datu již nemohou být akceptována s ohledem na nutnost provedení zápisu splnění předmětu před koncem akademického roku. Vyplněný formulář potvrzení musí být doručen do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty. Pokud je potvrzení zasíláno poštou, prosíme o připojení průvodní informace pro podatelnu, že je potvrzení určeno k založení do boxu. Vyplněné portfolio odborné právní praxe je třeba odevzdat elektronicky týden po dokončení praxe, nejpozději však do poloviny září.

Vzhledem k podmínkám absolvování předmětu Letní praxe II. nelze udělit kredity zejména studentům, 
(i) kteří vykonali praxi v průběhu roku (tj. nikoli v létě), 
(ii) jejichž praxe trvala měsíc, pokud ji budou chtít uznat jako Letní praxi I. a současně jako Letní praxi II. (praxe bude uznána toliko jako Letní praxe I.), 
(iii) jejichž praxe neproběhla na soudu (vyřazena jsou tak právní oddělení rozličných úřadů a jiných subjektů).

Předmět nemá opravné termíny.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Kristina Blažková, Ph.D. (03.05.2021)

Praktickou část předmětu vykonávanou u poskytovatele nelze předem vymezit, neboť její konkrétní náplň závisí na aktuální agendě poskytovatele praxe. Přesný obsah praxe stanoví konkrétní soud. Student soudu předloží informace o praxi obsažené v dokumentu dostupném v SIS, z nichž bude náplň praxe vycházet.

Studenti se též účastní reflexních aktivit zajišťovaných fakultou. Úvodní setkání a průběžné aktivity studenti splní v systému Moodle, následně absolvují závěrečné reflexní setkání s vyučujícím praxe.  Na závěr praxe studenti odevzdají portfolio odborné právní praxe, které zpracovávají průběžně během celého semestru. Kurz vytvořený v systému Moodle je třeba navštívit bezprostředně po zapsání předmětu, některé úkoly je třeba splnit ještě před zahájením výkonu praxe. 

Povinné závěrečné reflexní setkání proběhne prostřednictvím platformy Zoom dne 9. 9. 2021 v 18 hod. Účast na setkání je povinná, pokud by se student nemohl setkání v daném termínu z vážného důvodu zúčastnit, je třeba nejpozději do konce srpna kontaktovat vyučující předmětu e-mailem na blazkova@prf.cuni.cz. 

Registration requirements - Czech
Last update: JUDr. Kristina Blažková, Ph.D. (26.03.2021)

Předmět se (na rozdíl od obvyklého postupu zápisu předmětů ve Studijním informačním systému na začátku semestru) nezapisuje předem, ale až v průběhu roku. Zápis předmětu je povolen v období od 1. května do 8. září. Možnost splnění předmětu je podmíněna zápisem předmětu v tomto období.

Zápis předmětu Letní právní praxe na soudech II je podmíněn zápisem předmětu Letní právní praxe na soudech I. Absolvování předmětu Letní právní praxe na soudech II je podmíněno absolvováním předmětu Letní právní praxe na soudech I. Letní praxe na soudech II by neměla být absolvována na stejné instanci a úseku (civilní, trestním či správním) jako Letní praxe na soudech I. Výjimku lze udělit pouze v odůvodněných případech.

Veškeré dotazy ohledně praxe mohou studenti pokládat skrze e-mail praxe@prf.cuni.cz.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Kristina Blažková, Ph.D. (23.04.2021)

Studenti budou vycházet z příslušné oborové literatury podle náplně činnosti konkrétního soudního úseku. K procesním souvislostem mohou využít zejména:

Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.
Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý, Řízení vykonávací, řízení insolvenční: vykonávací řízení obecně, soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení, způsoby výkonu, způsoby řešení úpadku, mezinárodní a evropské insolvenční právo. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.
Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016.
Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018.
Fenyk, J., Císařová, D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.

Jirsa, J. a kol. Klíč k soudní síni. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html