Internship at the Office Representing the State in Property Matters - HV2045
Title: Odborná praxe - praxe na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Co-requisite : HP0277
Incompatibility : HPOP0000
N//Is incompatible with: HXPV0013
XP//In complex pre-requisite: HM0701
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Potvrzeni o absolvovani UZSVM.docx Potvrzení o absolvování praxe Mgr. Viktor Hatina
download Reflexní deník - formulář.docx Reflexní deník Mgr. Viktor Hatina
download Sylabus.pdf Sylabus Mgr. Viktor Hatina
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (24.09.2018)
Odborná praxe navazuje na výuku občanského a obchodního práva a je realizována ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (Územní pracoviště v hlavním městě Praze). Obsahem odborné praxe je absolvování vybraných úkonů ve stanovených agendách úřadu pod dohledem konkrétního pracovníka úřadu (tutora), který studenta prostřednictvím konzultací v průběhu odborné praxe vede. Odborná praxe probíhá zpravidla v průběhu tří měsíců při minimálním rozsahu 80 hodin.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (23.01.2020)

Student se musí účastnit odborné praxe v celém rozsahu, v jakém je vypsána. Potvrzení o řádném absolvování praxe odevzdá do poloviny ledna (zimní semestr) / do poloviny září (letní semestr) na sekretariátu centra právních dovedností nebo doručí centru prostřednictvím podatelny. Formulář potvrzení je dostupný v souborech. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (24.09.2018)

Podrobný sylabus praxe (pracovní náplň) je připojen v souborech. 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (26.09.2018)

Havlan, P. Majetek státu v platné právní úpravě. Praha: Linde Praha, 2010. ISBN 978-80-7201-796-6.
Plíva, S. Hospodaření s majetkem státu 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-811-8.
Bezouška, P. a kol. Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer. 748 s. ISBN 978-80-7552-091-3.
Spáčil, M. Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-877-2.
Bělohlávek, J. Alex. a kol. Nový občanský zákoník – srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Praha: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-413-8.
Petrov, Výtisk, Beran a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-653-1.
Muroň, J. Zákon o státním podniku v praxi. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0352-2.
Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby – 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace.