SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship - NGOs for the protection of refugees and migrants - HV2016
Title: Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000
Pre-requisite : HP0851, HP0852, HP1611
Is incompatible with: HXPV0020, HP4142
In complex pre-requisite: HM2701
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět navazuje na povinně volitelný předmět Azylové a uprchlické právo a na předmět Migrační právo (i jednotlivě).

Nabízí studentům/kám praxi v neziskové organizaci, která se zabývá právní pomocí uprchlíkům či/a cizincům. Studenti/ky se naučí identifikovat a analyzovat právní problémy, formulovat právní argumenty, hledat, analyzovat a interpretovat právní normy, podrobně pracovat s judikaturou vnitrostátních i mezinárodních soudních a kvazisoudních orgánů či připravovat podání k orgánům veřejné moci. Od jiných praxí modulu se liší tím, že jde tzv. právní kliniku (legal clinic), studenti tedy budou pracovat se skutečnými klienty.

Praxe probíhá tak, že studenti docházejí 1x týdně do neziskové organizace (obvykle od 9 do 17 hod). Tam je jim přidělen "dlouhodobý" klient, s nímž provedou pohovor, analyzují jeho situaci, navrhnou řešení jeho situace, zpracují podání či analýzu, která může sloužit k doplnění do spisu klienta, či jako podklad pro následné právní dokumenty. Vše je činěno pod dohledem mentora z této organizace, bez jeho souhlasu a konzultace konkrétní věci nemůže student poskytovat žádné porady. Kromě dlouhodobého klienta se studenti podílejí i na standardním právním poradenství v kanceláři či střediscích MVČR. Dále studenti docházejí 1x týdně na PF UK na seminář, kde diskutují s vyučujícím své právní závěry, konzultují návrhy postupů, komentují vytvořené dokumenty, či řeší etické otázky (účast je povinná). Studenti pracují ve dvojicích.

Volitelný předmět probíhá ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi Sdružení pro migraci a integraci (SIMI), Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), v některých letech též Poradna pro integraci (PPI).
Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (08.02.2021)
Aim of the course - Czech

 

Cílem předmětu je ukázat nejen to, jak vypadá uprchlické, azylové a cizinecké právo v praxi, ale i způsob, jakým pracují nestátní neziskové organizace, které pro vás mohou být po ukončení studia jednou z možností uplatnění.

Seznámíte se také se skutečnými případy, sami vypracujete rozbor konkrétního případu a budete se podílet na práci neziskové organizace. Budeme spolu řešit nejen řadu právních, ale i etických otázek. 

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (15.09.2016)
Literature - Czech
Obligatory:
  • Šturma, P., Honusková, V. (eds.) a kol.. Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému předmětu). 2.. SCRIPTA IURIDICA, Praha.. 2012.
  • Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H.. Zákon o azylu: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 2010.
  • UNHCR. Příručka UNHCR k postupům a kritériím pro určování pro určování právního postavení uprchlíků.
Recommended:
  • Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 2. Praha, C.H.Beck. 2010. 4..
Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (18.01.2017)
Teaching methods - Czech

V roce 2021 probíhá výuka následovně:

Komunikační kanál: Moodle

V případě distanční výuky bude probíhat

1.       praxe následujícím způsobem:

-          studenti/ky budou namísto docházky jednou týdně (SIMI) či jednou za dva týdny (OPU) komunikovat s mentorem online dle jejich dohody. Vyučující zajistí, aby měli studenti/ky přístup k dostatečnému množství případů potřebných k výuce. Jakmile umožní situace s COVID-19 docházku do organizací, bude praxe probíhat kontaktně. V SIMI by to bylo k docházce ve čtvrtek, skype ideálně úterý a pátek, OPU skype středy či čtvrtky, případnou docházku ještě upřesníme.

2.       zpětná vazba na PF následujícím způsobem:

-          v Moodle bude pro každou hodinu popsáno téma a zpřístupněny podkladové materiály,

-          v čase seminářů proběhnou online webináře prostřednictvím ZOOM, kde bude konána zpětná vazba a reflexe.

Závěrečné kolokvium se uskuteční distančně přes ZOOM.

 

obecné informace pro standardní výuku:

Předmět přibližuje problematiku azylu, uprchlictví a cizineckého práva metodou klinického právního vzdělávání, jedná se o tzv. právní kliniku.

Metoda využívá několik prostředů, znalosti a zkušenosti získáte prostřednictvím simulovaných případů, prostřednictvím praxe v místě sídla neziskové organizace, popř. v azylových zařízení, ve kterých jsou umístěni žadatelé a žadatelky o mezinárodní ochranu v průběhu vyřizování žádosti, prostřednictvím práce na případu žadatele/žadatelky o mezinárodní ochranu či cizince pod dohledem zkušeného právníka či právničky (např. vypracování podání s ohledem na právní rozbor případu), případně návštěv soudů při jednáních ve věcech azylových či cizineckých případů.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (08.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

 

Předmět je zakončen kolokviem. 

 

K vyhodnocení bude použito dokumentu, který student vyhotoví pro svého dlouhodobého klienta. Podmínku je také docházka do neziskové organizace a účast na setkání k poskytování zpětné vazby na fakultě.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (08.02.2021)
Syllabus - Czech

Praxe probíhá ve dnech, které jsou určeny po dohodě vyučujícího, mentora a studenta. Do organizace je nutno docházet minimálně jedenkrát týdně.

Každý týden se koná na fakultě povinné setkání ke zpětné vazbě.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (08.02.2021)
Registration requirements - Czech

Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře.

Předmět navazuje na povinně volitelný předmět Azylové a uprchlické právo a na předmět Migrační právo (i jednotlivě). Podmínkou pro vstup do volitelného předmětu je absolvování jednoho z těchto předmětů (tedy jeho ukončení zkouškou). 

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (08.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce tvoří 100 % u seminářů na PFUK.

Na praxi v neziskové organizaci se věnuje studentům mentor v rozsahu 8 hodin týdně.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (08.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html