SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Internship - NGOs for the protection of refugees and migrants - HV2016
Title: Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Pre-requisite : HP0851, HP0852, HP1611
XP//In complex pre-requisite: HM2701
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (26.01.2020)
Předmět navazuje na povinně volitelný předmět Azylové a uprchlické právo a na předmět Migrační právo (i jednotlivě).

Nabízí studentům/kám praxi v neziskové organizaci, která se zabývá právní pomocí uprchlíkům či/a cizincům. Studenti/ky se naučí identifikovat a analyzovat právní problémy, formulovat právní argumenty, hledat, analyzovat a interpretovat právní normy, podrobně pracovat s judikaturou vnitrostátních i mezinárodních soudních a kvazisoudních orgánů či připravovat podání k orgánům veřejné moci. Od jiných praxí modulu se liší tím, že jde tzv. právní kliniku (legal clinic), studenti tedy budou pracovat se skutečnými klienty.

Praxe probíhá tak, že studenti docházejí 1x týdně do neziskové organizace (obvykle od 9 do 17 hod). Tam je jim přidělen "dlouhodobý" klient, s nímž provedou pohovor, analyzují jeho situaci, navrhnou řešení jeho situace, zpracují podání či analýzu, která může sloužit k doplnění do spisu klienta, či jako podklad pro následné právní dokumenty. Vše je činěno pod dohledem mentora z této organizace, bez jeho souhlasu a konzultace konkrétní věci nemůže student poskytovat žádné porady. Kromě dlouhodobého klienta se studenti podílejí i na standardním právním poradenství v kanceláři či střediscích MVČR. Dále studenti docházejí 1x týdně na PF UK na seminář, kde diskutují s vyučujícím své právní závěry, konzultují návrhy postupů, komentují vytvořené dokumenty, či řeší etické otázky (účast je povinná). Studenti pracují ve dvojicích.

Volitelný předmět probíhá ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi Sdružení pro migraci a integraci (SIMI), Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), v některých letech též Poradna pro integraci (PPI).

V roce 2020 preferují neziskové organizace následující dny pro docházení: SIMI - pondělí, OPU - bude dodáno.

Přihlášky, prosím, dodejte ideálně (abychom to mohli co nejdříve naplánovat a Vy jste věděli, jak si dát rozvrh) do 30. září / 24. ledna emailem dr. Honuskové (honuskov@prf.cuni.cz) a dr. Flídrové (flidrova@prf.cuni.cz). Přihlášky mají formu krátkého motivačního dopisu (k posouzení toho, zda je praxe pro studenta/ku vhodná) s uvedením emailu a tel. čísla. Vybraní studenti/ky budou obratem informováni o tom, zda jsou přijati.
Aim of the course - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

 

Cílem předmětu je ukázat nejen to, jak vypadá uprchlické, azylové a cizinecké právo v praxi, ale i způsob, jakým pracují nestátní neziskové organizace, které pro vás mohou být po ukončení studia jednou z možností uplatnění.

Seznámíte se také se skutečnými případy, sami vypracujete rozbor konkrétního případu a budete se podílet na práci neziskové organizace. Budeme spolu řešit nejen řadu právních, ale i etických otázek. 

Literature - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (18.01.2017)
Obligatory:
  • Šturma, P., Honusková, V. (eds.) a kol.. Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému předmětu). 2.. SCRIPTA IURIDICA, Praha.. 2012.
  • Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H.. Zákon o azylu: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 2010.
  • UNHCR. Příručka UNHCR k postupům a kritériím pro určování pro určování právního postavení uprchlíků.
Recommended:
  • Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 2. Praha, C.H.Beck. 2010. 4..
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)

 

Předmět přibližuje problematiku azylu, uprchlictví a cizineckého práva metodou klinického právního vzdělávání, jedná se o tzv. právní kliniku.

Metoda využívá několik prostředů, znalosti a zkušenosti získáte prostřednictvím simulovaných případů, prostřednictvím praxe v místě sídla neziskové organizace, popř. v azylových zařízení, ve kterých jsou umístěni žadatelé a žadatelky o mezinárodní ochranu v průběhu vyřizování žádosti, prostřednictvím práce na případu žadatele/žadatelky o mezinárodní ochranu či cizince pod dohledem zkušeného právníka či právničky (např. vypracování podání s ohledem na právní rozbor případu), případně návštěv soudů při jednáních ve věcech azylových či cizineckých případů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)

 

Předmět je zakončen kolokviem. 

 

K vyhodnocení bude použito dokumentu, který student vyhotoví pro svého dlouhodobého klienta. Podmínku je také docházka do neziskové organizace a účast na setkání k poskytování zpětné vazby na fakultě.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Praxe probíhá ve dnech, které jsou určeny po dohodě vyučujícího, mentora a studenta. Do organizace je nutno docházet minimálně jedenkrát týdně.

Každý týden se koná na fakultě povinné setkání ke zpětné vazbě.

Registration requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)

Předmět navazuje na povinně volitelný předmět Azylové a uprchlické právo a na předmět Migrační právo (i jednotlivě). Podmínkou pro vstup do volitelného předmětu je absolvování jednoho z těchto předmětů (tedy jeho ukončení zkouškou). Dále je nutno odevzdat přihlášku ve formě motivačního dopisu s uvedením emailu a tel. čísla. 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (09.01.2020)

Podíl garanta na výuce tvoří 100 % u seminářů na PFUK.

Na praxi v neziskové organizaci se věnuje studentům mentor v rozsahu 8 hodin týdně.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html