SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Internship at the Ministry of the Interior of the Czech Republic II - HV1890
Title: Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR II.
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Pre-requisite : HP0701
XP//In complex pre-requisite: HM2701
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)
Praxe se koná na Ministerstvu vnitra (Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců) v rozsahu alespoň jeden den týdně.

Předmět studentům přibližuje problematiku mezinárodního, evropského a správního práva na příkladu cizineckého práva. V rámci praxe se studenti podílejí na studiu spisů, které přicházejí ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců spolu s podáními cizinců ve věcech pobytů, provádí cvičné analýzy případů, přípravy podkladů pro rozhodnutí, či koncepty rozhodnutí. Výstupy jsou průběžně komentovány a diskutovány s mentory – pracovníky Ministerstva vnitra, kterými je poskytována primární zpětná vazba. Zpětná vazba je také poskytována i ze strany vyučující předmětu na PF UK při třech až čtyřech setkáních za semestr, přítomni jsou a zpětnou vazbu také dávají i odborníci na správní právo.

Studenti se naučí formulovat právní argumenty, shromažďovat a hodnotit podklady pro vydání rozhodnutí, hledat, analyzovat a interpretovat právní normy, podrobně pracovat s judikaturou vnitrostátních i mezinárodních soudních a kvazisoudních orgánů či psát (cvičná) správní rozhodnutí.

Předmět je dvousemestrální, první část probíhá v zimním semestru a je podmínkou pro účast v letním semestru. Časová náročnost je vyšší.

Potřebné je absolvování předmětu Migrační právo a Správní právo, byť v individuálních případech lze od této podmínky upustit.

V rámci tohoto předmětu nelze uznávat praxi vykonávanou na jiných orgánech státní správy.
Aim of the course - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

Cílem předmětu je přiblížit právo v praxi v konkrétní instituci státní správy (v tomto případě Ministerstvo vnitra ČR, resp. Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců) a seznámit studenty detailně s problematikou cizineckého práva. 

Literature - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (24.01.2018)
Obligatory:
  • 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců,
  • 2004/38/ES, směrnice o volném pohybu osob,
  • 2003/109/ES, ve znění 2011/51/EU, tzv. směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech,
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Předmět je zakončen kolokviem.

Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování zpětné vazby na PFUK a informace, které o plnění praxe získá od mentora garant praxe.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Standardní sylabus není možné s ohledem na charakter předmětu (odborná praxe) vytvořit. Okruhy / témata, jimž se studenti na praxi věnují, jsou: víza, dlouhodobé pobyty, trvalé pobyty, přechodné pobyty, v praxi se setkají se vztahem mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva, zejm. vztahem evropských směrnic a zákona o pobytu cizinců, dále pak s rozhodovací činností kontrolních mechanismů regionálních (Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr EU) i vnitrostátních (především Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu).

Studenti docházejí jeden den v týdnu na Ministerstvo vnitra ČR. Výběr dne, kdy bude student na MV ČR chodit, se koná po přijetí studenta do předmětu.

Registration requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Výběr provádí vyučující na základě motivačního dopisu a případného pohovoru. Motivační dopis s uvedením telefonního i emailového kontaktu je třeba zaslat na adresu honuskov@prf.cuni.cz do 23. 9. daného roku. Výběr účastníků probíhá obratem.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

S ohledem na charakter předmětu (odborná praxe) je zde procentuální vymezení výuky ze strany garanta stanovené odlišně. Jde o 8 hodin ze 104 hodin.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html