Legal Internship - Consumer Literacy Courses (Street Law) - HV1585
Title: Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law)
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000
Is incompatible with: HXPV0025, HP4161
In complex pre-requisite: HM0701
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět si klade za cíl zvýšit spotřebitelskou právní gramotnost tím, že studenti právnické fakulty vyučují na středních školách vybraná témata z oblasti spotřebitelského práva (např. spotřebitelské smlouvy, reklamace, nakupování online, úvěrové smlouvy, řešení spotřebitelských sporů).

Veškeré dotazy ohledně praxe mohou studenti pokládat skrze e-mail: spotrebitel@streetlaw.eu.
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (15.05.2019)
Teaching methods - Czech

Forma distanční výuky v LS 2020/2021

Po dobu trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce budou v rozvrhu vypsané semináře nahrazeny on-line webináři a setkáními konanými ve stejných časech na videoplatformě Zoom. Zadávání a odevzdávání úkolů k přípravě na jednotlivé webináře bude probíhat v systému Moodle. Následná praxe bude probíhat dle aktuálních možností buď osobně nebo on-line pomocí videokonferencí na platfornách využívaných jednotlivými školami (Zoom, Google classroom, MS teams).

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (10.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Studenti si vedou Učitelský deník, do kterého si v průběhu kurzu zaznamenávají průběh odučených hodin, své dojmy a hodnocení, což vyučujícímu, ale i studentům předmětu pomáhá při výsledném hodnocení praxe. Dále je ke splnění předmětu nutná účast na blokové výuce kurzu a praxe na středních školách v délce osmi hodin. Předmět nemá opravné termíny.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (20.07.2020)
Syllabus - Czech

Studenti budou vyučujícími předmětu nejprve podrobně seznámeni s problematikou spotřebitelského práva a právní didaktiky. Vyzkouší si přípravu části své přednášky tak, aby byla interaktivní a vtahovala publikum a naučí se, jak mluvit o právních tématech s laiky. Svou přednášku představí ostatním studentům. Předvedená část přednášky bude studenty a vyučujícím předmětu kriticky zhodnocena.  Smyslem tohoto bloku výuky je simulace výukového prostředí na střední škole a možnost zapracovat zlepšení přednášky ještě před její samotnou prezentací na střední škole. Každý student obdrží i vzorové materiály k přednáškám na vybraná témata, jejichž funkčnost byla již dříve pilotně ověřena ve výuce. Po této přípravě vyrazí studenti předmětu vyučovat na střední školy. Každý student odučí minimálně osm hodin.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (07.02.2019)
Learning resources - Czech

Doporučená literatura:

Selucká. M. a kol. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská úprava prodeje. C. H. Beck, 2013.
Dohnal, J., ŠPERKA, T. Spotřebitel: jak být úspěšný v reklamačních řízeních a bránit svá práva před soudem. Wolters Kluwer, 2013.
Wachtlová, L. SLANINA, J. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. C. H. Beck, 2011.
Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Kolektiv autorů. Právo pro každého - učebnice "Právo pro každý den - Street Law", Partners Czech, Praha 2001.
KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.
SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučováníOsvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.
URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.
URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s.
URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013, 90 s.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (23.05.2018)