SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Human Rights Protection in Theory and Practice I - HV1480
Title: Ochrana lidských práv v teorii i praxi I.
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Pre-requisite : HP0682
P//Is pre-requisite for: HV1485
XP//In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (29.08.2019)
Ochrana lidských práv v teorii i praxi nabízí studentům možnost propojit teoretické znalosti s praxí. Předmět rozvíjí schopnosti studentů právo nalézt, interpretovat a aplikovat na určitý případ. Student se bude postupně podílet na právních rozborech, naučí se základy komunikace s klientem a základní přístupy k řešení právních problémů. To všechno umožní účastníkům orientovat se při práci s platným právem a vytvořit si potřebné návyky pro budoucí praxi. Od ak. roku 2019/2020 je předmět otevřen i pro studenty 2. ročníku.

Předmět je koncipován do dvou částí výuky, teoretické a praktické, rozdělené do dvou semestrů. Teoretická část, probíhající v zimním semestru, sestává z šesti výukových bloků. Výuka je zaměřené na praktické využití znalostí. Podmínkou absolvování předmětu je účast a plnění domácí přípravy před příslušným výukovým blokem. Povolena je jedna absence.

Předmět Ochrana lidských práv v teorii i praxi I. je předpokladem zápisu do navazujícího předmětu Ochrana lidských práv v teorii i praxi II., jehož náplní je stáž na spolupracující instituci. Stáž probíhá pod vedením a supervizí pracovníků spolupracujících neziskových organizací, případně v rámci praxe v kanceláři Veřejného ochránce práv, kanceláře Vládního zmocněncem pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva, sekce lidských práv Úřadu vlády, anebo Transparency International. Studenti se seznámí s problémy ochrany lidských práv a budou se moci aktivně účastnit řešení konkrétních případů.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (29.08.2019)

Kolokvium v zimním semestru bude uděleno na základě docházky (povolena je jedna absence), plnění úkolů a aktivity v hodinách (popř. zpracování eseje na zadané téma jako náhradního plnění).

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (22.10.2019)

Ochrana lidských práv v teorii i praxi

 

Garant předmětu:
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

 

Vyučující:

JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

PhDr. Jan Gruber, Ph.D., klinický psycholog

Mgr. Petr Konůpka (zástupce vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP, Ministerstvo spravedlnosti)

zástupci kanceláře veřejného ochránce práv

Mgr. Jana Štěpánková (ředitelka Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR)

JUDr. Sylvie Kloboučková, Mgr. Petr Leyer (Transparency International)

 

Ochrana lidských práv v teorii i praxi nabízí studentům možnost propojit teoretické znalosti s praxí. Předmět rozvíjí schopnosti studentů právo nalézt, interpretovat a aplikovat na určitý případ. Student se bude postupně podílet na právních rozborech, naučí se základy komunikace s klientem a základní přístupy k řešení právních problémů. To všechno umožní účastníkům orientovat se při práci s platným právem a vytvořit si potřebné návyky pro budoucí praxi.

 

Předmět je koncipován do dvou částí výuky, teoretické a praktické, rozdělené do dvou semestrů. Teoretická část, probíhající v prvním semestru, sestává z šesti výukových bloků. Výuka je zaměřené na praktické využití znalostí. V rámci výuky je možné absolvovat také pouze první semestr.

 

Praktická část ve druhém semestru probíhá pod vedením a supervizí pracovníků spolupracujících neziskových organizací, případně v rámci praxe v kanceláři Veřejného ochránce práv. Studenti se seznámí s problémy ochrany lidských práv a budou se moci aktivně účastnit řešení konkrétních případů.

 

Rozvrh kurzu v prvním semestru

 

1

 

Úvod do ochrany lidských práv, teorie a judikatura v oblasti antidiskriminačního práva - (25.10.2019)

2

 

Postavení a činnost Veřejného ochránce práv aneb čím úřad ombudsmana přispěl k ochraně lidských práv v ČR? (1.11.2019)

3

 

Ochrana lidských práv v činnosti Transparency International (8.11.2019)

4

 

Případové studie z činnosti Sekce pro lidská práva Úřadu vlády (29.11.2019)

5

 

Evropská úmluva o lidských právech v praxi (6.12.2019)

6

 

Nácvik pohovoru s klientem, zvládnutí "problémového klienta" (13.12.2019)

 

Témata jednotlivých bloků se mohou mírně lišit v závislosti na dispozicích přednášejících.

 

 

Přihlášení na předmět: Na předmět se není možné přihlásit prostřednictvím ISu.

 

Pro přihlášení zašlete email s krátkým motivačním dopisem na adresu olptp@prf.cuni.cza to nejpozději do 18. října 2019.

 

Výuka a hodnocení v prvním semestru proběhne formou šesti výukových bloků, které se budou konat v pátek od 9 hodin ráno počínaje 25. říjnem 2019. Konkrétní data výuky budou přihlášeným studentům sdělena v prvním výukovém bloku.

Kolokvium v zimním semestru bude uděleno na základě docházky, plnění úkolů a aktivity v hodinách (popř. zpracování eseje na zadané téma jako náhradního plnění).

 

Výuka a hodnocení ve druhém semestru probíhá ve spolupráci s jednou ze spolupracujících institucí (kancelář veřejného ochránce práv, kancelář vládního zmocněnce pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva, sekce lidských práv Úřadu vlády ČR, Transparency International). Předpokladem úspěšného absolvování je docházka a plnění zadaných úkolů. Zápočet bude udělen na základě podkladů, poskytnutých spolupracujícími institucemi.

Entry requirements - Czech
Last update: ONDRP1AJ (16.09.2016)

"Respektování rekvizit pro tento volitelný předmět je doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu. Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů".

 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (21.10.2019)

Kolokvium v zimním semestru bude uděleno na základě docházky (povolena je jedna absence), plnění úkolů a aktivity v hodinách (popř. zpracování eseje na zadané téma jako náhradního plnění).

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (22.10.2019)

Doporučená literatura:

Bobek, M.; Boučková, P.; Kühn, Z. (ed.): Rovnost a diskriminace, Praha 2007

Fredman, S.: Antidiskriminační právo, Praha 2007

Gerloch, A.; Šturma, P. a kol.: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Praha 2011

Kindlová, Miluše: Lidská práva a jejich ochrana. In: Reschová, Jana a kol.: Státověda: Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus. Praha 2019, str. 115 - 163.

Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J.; Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, Praha 2012

Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012

Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky, Praha 2011

Šabatová, A.: Ombudsman a lidská práva, Brno 2009

Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012

Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 4. vydání, Plzeň 2018

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html