SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Private International Law and International Trade Law - 2nd Part of the Final State Examination - HS0211
Title: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu - 2. část státní závěrečné zkoušky
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 STEX [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
K//Is co-requisite for: HP0030
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (28.10.2019)
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (26.09.2017)

Zkouškové otázky:

Koš - A
1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního. Pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí

2 Způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Kolizní úprava dědického práva

3 Kolizní norma, jejií struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé. Právní pomoc ve styku s cizinou

4 Zpětný a další odkaz, předběžné, dílčí a následné otázky v mezinárod. právu soukromém. Ochrana zahraničních investic a řešení mezinárod. investičních sporů

5 Zásady používání zahraničního práva v České republice. Kolizní úprava způsobilosti k právům a právním úkonům, formy právního úkonu

6 Evropské mezinárodní právo soukromé. Kolizní úprava věcných práv

7 Výhrada veřejného pořádku v českém a evropském mezinárodním právu soukromém. Kolizní úprava závazkových smluv

8 Kvalifikačníí problém, způsob jeho řešení. Mezinárodní obchodní arbitráž

9 Právo mezinárodního obchodu, pojem, předmět a prameny. Kolizní úprava pracovněprávních vztahů

10 Přímé normy, pojem, prameny, jejich uplatnění v českém právu. Kolizní úprava rodinného práva

11 Uplatnění nutně použitelných předpisů při úpravě soukromoprávníchv vztahů s mezinárodním prvkem. Vztahy v mezinárodní přepravě

12 Rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku v soudním řízení. Zajištění závazků v mezinárodním obchodním a hospodářském styku

13 Právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích v tuzemsku. Kolizní úprava mimosmluvních závazků

14 Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí. Licenční smlouvy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku

15 Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů. Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html