SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
European Law - 2nd Part of the Final State Examination - HS0210
Title: Evropské právo - 2. část státní závěrečné zkoušky
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HP0016
Annotation - Czech
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zkouškové otázky:

Koš - A
1 Základní pojmy: EHS, ES, EU, evropské právo, komunitární právo, právo EU, acquis communautaire - charakteristika rozdílů a stav po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

2 Svěřené pravomoci, výlučné pravomoci, sdílené pravomoci; principy a postupy, kterými se řídí rozdělení a výkon pravomocí mezi EU a členskými státy.

3 Vznik, obsah a ukončení členství v EU.

4 Povinnosti a odpovědnost spojené s členstvím v EU. Nástroje a cesty jejich vynucení.

5 Povaha právního řádu EU, prameny práva a vysvětlení jejich hierarchie.

6 Všeobecné právní zásady v právu EU - typologie, historická geneze jejich obsahu a postavení v rámci pramenů práva EU, jejich význam pro praxi.

7 Vztah práva EU k právním řádům členských států.

8 Akty práva EU, jejich typologie, základní charakteristiky a účely.

9 Aplikace práva EU - pojem, aplikující subjekty, aplikační zásady.

10 Přímý účinek práva EU, podmínky a druhy přímého účinku, jeho význam a důsledky pro jednotlivce.

11 Výklad práva EU, používané metody výkladu a vztah mezi nimi, princip effet utile

12 Ústavní aspekty členství ČR v EU. Klíčové nálezy ÚS ČR a ústavních soudů členských států k otázkám evropské integrace.

13 Lisabonská smlouva - obecná charakteristika, hlavní oblasti změn.

14 Účast na rozhodování, demokratická legitimita a kontrola a tzv. demokratický deficit rozhodování jednotlivých institucí EU - stav po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

15 Složení, pravomoci a principy fungování a vzájemných vztahů hlavních institucí EU: EP, Rada, Komise, princip institucionální rovnováhy.

16 „Nejvyšší představitelé EU“ - postavení, pravomoci, způsoby vzniku a zániku funkce.

17 Legislativní procedury EU. Formální náležitosti aktů EU, publikace, vstup v platnost.

18 Princip vláda právy, záruky a mechanismy soudní ochrany v právu EU.

19 Postavení a pravomoc Soudního dvora EU, srovnání s vnitrostátním soudnictvím členského státu, vztah SDEU a soudů členských států, meze národní procesní autonomie.

20 Druhy a základní charakteristiky žalob k Soudnímu dvoru.

21 Řízení o předběžné otázce.

22 Sankce v právu EU, typologie, účely, pravomoci k jejich ukládání.

23 Odpovědnost za škodu v právu EU.

24 Obrana práv jednotlivce v právu EU - nástroje a cesty obrany práv zaručených právem EU proti porušení ze strany unijních, státních i nestátních subjektů.

25 Právo EU a řešení sporů: mezi členskými státy, mezi jednotlivci a státy, mezi jednotlivci navzájem.

26 Pojmy „celní unie“, „společný trh“, „jednotný/vnitřní trh“, „hospodářská a měnová unie“ v kontextu EU. Evropský hospodářský prostor.

27 Právní zakotvení vnitřního trhu EU a jeho základních svobod. Kdo/co a kdy se může/nemůže volně pohybovat.

28 Vnitřní trh EU a postavení a práva jednotlivce - občana a ne-občana EU.

29 Vnitřní trh EU a postavení a práva podnikatelských subjektů.

30 Vnitřní trhu EU a možnost členského státu zachovat si národně specifické požadavky na zboží a jeho prodej, služby a jejich poskytovatele.

31 Význam judikátů Cassis de Dijon, Dassonville, Keck a Mithouard, Komise v. Itálie (přívěsy) pro možnosti podnikatelů a opatření členských států na vnitřním trhu EU.

32 Režim pracovníka a samostatně výdělečné osoby v právu EU, jejich práva včetně práv rodinných příslušníků, legální omezení těchto práv v právu EU.

33 Srovnání možností volného pohybu fyzických a právnických osob v rámci vnitřního trhu EU, shody a rozdíly, specifická opatření EU k usnadnění volného pohybu obchodních společností.

34 Přípustná a nepřípustná omezení volného pohybu plateb a volného pohybu kapitálu v právu EU.

35 Hospodářská soutěž - předmět a cíl soutěžního práva EU, vztahy unijního a národního soutěžního práva, pojem podnik a relevantní trh, aplikace ustanovení o hospodářské soutěži - pravomoci a povinnosti Komise.

36 Ochrana hospodářské soutěže ve vztahu k podnikům, zakázaná jednání podniků a výjimky z nich. Pravomoci a postup orgánů EU a členských států.

37 Ochrana hospodářské soutěže ve vztahu k členským státům, zakázaná jednání států a výjimky z nich. Pravomoci a postup orgánů EU a členských států.

38 Charakteristika občanství Evropské unie, jeho geneze a práva vyplývající z tohoto institutu. Nabývání a pozbývání občanství EU.

39 Retrospektivní pohled na vývoj ochrany lidských práv v ES/EU. Stávající prameny práva lidských práv v EU. Základní pilíře, o které se regulace lidských práv v EU opírá. Vztah systému EU k systému podle Evropské úmluvy o lidských právech, vztah SDEU a ESLP.

40 Geneze prvního uceleného katalogu lidských práv EU - Listina základních práv EU. Obsah a struktura Listiny základních práv EU. Otázky právní závaznosti a vynutitelnosti Listiny základních práv EU. Individuální „výjimky z Listiny“ přiznané jednotlivým členským státům.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (26.09.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html