SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Business Law - 2nd Part of the Final State Examination - HS0207
Title: Obchodní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 STEX [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
K//Is co-requisite for: HP0010, HP0007
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (28.10.2019)
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (26.09.2017)

Zkouškové otázky:

Koš - A
1 Pojem a vývoj moderního obchodního práva

2 Obchodní právo EU

3 Koncepce a způsoby jednání za podnikatele

4 Principy teorie firemního práva a jejich projevy v právní úpravě obchodní firmy

5 Principy obchodního rejstříkového práva a jejich projevy v právní úpravě

6 České a evropské soutěžní právo, jeho větve, funkce, legislativní vyjádření

7 Zásada odbornosti, respektu k ochraně slabší smluvní strany, poctivosti obchodního styku a další specifika postavení podnikatele v právních vztazích

8 Teoretické pojetí obchodní korporace - znaky, kategorie, vývojové tendence

9 Povinnost loajality společníka vůči obchodní korporaci - právní úprava a judikatura

10 Ochrana menšinových společníků v právu obchodních korporací

11 Ochrana věřitele v českém právu obchodních korporací

12 Koncept péče řádného hospodáře, jeho pojetí a vyjádření v tuzemské a zahraniční právní úpravě a judikatuře

13 Osobní obchodní společnosti - charakteristika, české a zahraniční přístupy

14 Kapitálové obchodní společnosti - charakteristika a vývojové tendence

15 Koncepce a funkce základního kapitálu, alternativy k evropské koncepci reálné tvorby a udržení základního kapitálu

16 Obsah a kvantitativní vymezení podílu v obchodní korporaci a jeho projevy v právní úpravě a judikatuře

17 Orgán obchodní korporace - pojem, kategorie a právní režim

18 Dělba moci v monistické a dualistické struktuře akciové společnosti

19 Družstevní právo - struktura, rysy

20 Koncernové právo - české, zahraniční a evropské přístupy a jejich projevy v právní úpravě a judikatuře

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html