SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Civil Procedure - 2nd Part of the Final State Examination - HS0206
Title: Občanské právo procesní - 2. část státní závěrečné zkoušky
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 STEX [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
K//Is co-requisite for: HP0018
Files Comments Added by
download Pokyny k I. a II. části SZK.docx JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (28.10.2019)
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (02.10.2017)

Zkouškové otázky:

01. Postavení soudců, nezávislý a zákonný soudce

02. Advokát a notář v civilním procesu

03. Civilní proces – druhy a prameny

04. Právo na spravedlivý proces

05. Sporné řízení – dispoziční a projednací princip

06. Koncentrace řízení – procesní povinnosti účastníků

07. Nesporné řízení

08. Účastníci sporného řízení, procesní nástupnictví

09. Žalobní právo, žaloba, druhy žalob

10. Přípravné jednání, kvalifikovaná výzva, jednání

11. Pojem a předmět procesního dokazování

12. Role soudu a účastníků při dokazování – břemeno tvrzení a důkazní břemeno

13. Druhy rozsudků v civilním řízení

14. Právní moc a vykonatelnost soudního rozhodnutí

15. Prejudiciální otázka

16. Opravná řízení – apelace, kasace

17. Dovolání

18. Incidenční žaloby ve vykonávacím, exekučním a insolvenčním řízení

19. Účel a průběh insolvenčního řízení

20. Způsoby vymáhání peněžitých plnění ve vykonávacím a exekučním řízení

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html