SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Constitutional Law I - HPOP3041
Title: Ústavní právo I
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, MC [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jakub Dienstbier, Ph.D.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Filip Horák, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
JUDr. Filip Jelínek, M.Jur.
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Kollert, Ph.D.
doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
JUDr. Andrea Procházková
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
JUDr. PhDr. Pavel Uhl, Ph.D., Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP3042, HPOP3118
In complex pre-requisite: HPOP3002, HPOP3003, HPOP3004, HPOP3005, HPOP3007, HPOP3008, HPOP3009, HPOP3011, HPOP3012, HPOP3013, HPOP3016, HPOP3017, HPOP3018, HPOP3019, HPOP3021, HPOP3022, HPOP3023, HPOP3024, HPOP3025, HPOP3026, HPOP3027, HPOP3028, HPOP3029, HPOP3030, HPOP3031, HPOP3032, HPOP3033, HPOP3034, HPOP3042, HPOP3045, HPOP3046, HPOP3047, HPOP3048, HPOP3061, HPOP3062, HPOP3099
Is complex co-requisite for: HSZK3410
Files Comments Added by
download Ústavní právo I - semináře - syllabus - Horák.docx Syllabus seminářů z předmětu Ústavní právo I - Filip Horák JUDr. PhDr. Filip Horák, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem. Ústavní právo I je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu a sledováním kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů.

Důraz je kladen na problematiku vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její dělbu a stanovení jejích limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi. Předmětem zájmu jsou kromě ústavy také právní normy na ni navazující a rozvíjející ji, problematika volební či státoobčanská. V rámci výuky studenti používají zákony, ve kterých se učí správně orientovat. Při výuce je pracováno také s vybranými mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR jako primárními prameny práva. Studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího studovat též předepsanou judikaturu k probíraným tématům. Vybrané judikáty studenti blíže rozebírají v seminářích.

Cílem studia není pouze vyložit určité ústavněprávní pojmy, ale prostřednictvím jejich hlubokého osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je v podmínkách recentního demokratického právního státu limituje. Po absolvování předmětu se student dokáže orientovat v základních předpisech ústavního práva, umí analyzovat a interpretovat vybrané nálezy Ústavního soudu ČR. Komplexní znalosti institutů uplatňujících se při realizaci státní moci pomáhají studentům i při řešení otázek procesního charakteru a při praktické realizaci konkrétních ustanovení právních předpisů (tvorba nebo aplikace zákona, popř. rozhodnutí ústavního orgánu na konkrétním příkladu).

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Teaching methods - Czech
Výuka seminářů začne v týdnu 26. 02. – 01. 03. 2024
Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (17.12.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Klasifikovaný zápočet lze v řádném termínu získat v rámci seminární výuky.

2.      Na seminářích je možné získat celkem 100 bodů, z čehož 35 bodů je za průběžnou práci během semestru (např. plnění domácích úkolů, písemné rozbory soudních rozhodnutí, aktivní! účast apod.) a 65 bodů za závěrečný test. Testem přitom může být i esej či open book test. Podrobnosti si určí každý vedoucí semináře sám a může je přizpůsobit svému způsobu výuky. Tyto podmínky pro každý seminář jsou uvedeny v dokumentech předmětu ve studijním informačním systému (SIS).

3.      Pokud student v semináři nezíská potřebný počet bodů k absolvování předmětu, je klasifikován stupněm „neprospěl“. K dispozici má dva opravné termíny v podobě celokatederního testu. Maximální počet bodů z celokatederního testu je rovněž 65.

4.      Klasifikace je následující: hodnocení 1 = 85–100 bodů, hodnocení 2 = 70–84 bodů, hodnocení  3 = 50–69 bodů a hodnocení neprospěl = 49 a méně bodů.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (12.02.2024)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Kontinuita a diskontinuita v ústavním vývoji

-        Zánik československé federace a vznik České republiky jako samostatného státu

-        Prameny ústavního práva

-        Polylegální pojetí Ústavy ČR – tzv. ústavní pořádek (čl. 112 Ústavy, judikatura Ústavního soudu v dané věci).

-        Vztah ústavního a mezinárodního práva a k právu Evropské unie

-        Česká republika jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana

-        Preambule Ústavy, I. hlava Ústavy - základní pojmy, ústavní principy a jejich význam, VIII. hlava Ústavy – přechodná a závěrečná ustanovení

-        Státní území, státní občanství, státní symboly, státní svátky, otázka státního jazyka

-        Volby v ČR, základní zásady, volebního práva (volební systémy, ústavní a zákonná úprava, volební proces a jeho hlavní instituty)

-        Referendum v ČR

-        Základní rozdíly ve volebním procesu při volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu, krajských zastupitelstev, obecních (městských) zastupitelstev, do Evropského parlamentu a prezidenta republiky; soudní přezkum a judikatura Ústavního soudu ve volebních věcech

-        Postavení Parlamentu ČR v ústavním systému, vztah k ostatním ústavním orgánům

-        Mandát člena Parlamentu ČR

-        Koncepce bikameralismu v ČR, vzájemné vztahy Poslanecké sněmovny a Senátu

-        Vztah Parlamentu ČR k Evropskému parlamentu

-        Komory Parlamentu ČR, jejich jednací řády a vnitřní struktura

-        Legislativní proces v ČR

-        Postavení moci výkonné v ústavním systému, orgány moci výkonné.

-        Prezident ČR (postavení, vztah k jiným ústavním orgánům, Kancelář)

-        Vláda ČR (postavení, vztah k jiným ústavním orgánům, vnitřní organizace, právní akty vlády)

-        Ministerstva a jiné správní úřady;

-        Státní zastupitelství a veřejný ochránce práv v ústavním systému ČR

Do výkladu jednotlivých institutů budou v přednáškách zakomponovány státovědné i historické poznatky, jakož i právní názory z judikatury zejména Ústavního soudu ČR.

 

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 2015. 2. aktualizované vydání. 1152 s. ISBN:978-80-7502-084-0.

Ostatní literatura:

1.      David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn a Ladislav Vyhnánek. Ústavní právo: Casebook. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer CZ, 2014.

2.      Sládeček/Mikule/Suchánek/Syllová: Ústava České republiky: komentář. Praha 2016.

3.      Rychetský/Langášek/Herc/Mlsna a kolektiv: Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Praha 2015.

4.      Bahýľová a kolektiv: Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Praha 2010.

5.      Václav Pavlíček, Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář, 1. díl – Ústavní systém, Linde, 2. vydání, Praha 1998

6.      Václav Pavlíček a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář, 2. díl – Práva a svobody, Linde, 2. vydání, Praha 2002

7.      Eliška Wagnerová a kolektiv: Listina základních práv a svobod: komentář. Praha 2012.

8.      Kmec/Kosař/Kratochvíl/Bobek: Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha 2012.

9.      Aleš Gerloch, Jan Kysela a kol.: 20 let Ústavy České republiky – Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2013

10.   Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I., 1914–1945, II., 1945–1960, III., 1960–1989, IV., 1989-1992 Karolinum, Praha 2005-2007.

11.   Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém České republiky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 5. vydání, Plzeň 2013.

12.   Jan Wintr: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Aleš Čeněk, Plzeň 2018

13.   Václav Pavlíček: O české státnosti – úvahy a polemiky, 1. Český stát a Němci, Karolinum, Praha 2004.

14.   Václav Pavlíček: O české státnosti – úvahy a polemiky, 2. O právech, svobodách a demokracii, Karolinum, Praha 2002.

15.   Ondřej Preuss: Klauzule věčnosti. Aleš Čenek, Plzeň 2015.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

2.      Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

3.      Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

4.      Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu

5.      Zákon č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)

6.      Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

7.      Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

8.      Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

9.      Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

10.   Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

11.   Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Ústavní zákon č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní republiky

2.      Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky

3.      Ústavní zákon č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky

4.      Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

5.      Ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

6.      Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv - účinnost do 31. 12. 2021

7.      Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) - účinnost 1. 1. 2022

8.      Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

9.      Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

10.   Rozhodnutí prezidenta republiky č. 144/1993 Sb., o sjednávání mezinárodních smluv

Judikatura ÚS  

1.      lhůta pro uplatnění suspenzivního veta prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb.)

2.      tzv. velký volební nález (sp. zn. Pl. ÚS 42/2000, č. 64/2001 Sb.)

3.      k pojmu „ústavní pořádek ČR“ (sp. zn. Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. /VII. část odůvodnění/ 

4.      postoupení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou Senátu (sp. zn. Pl. ÚS 5/02, č. 476/2002 Sb.)

5.      legislativní přílepky (sp. zn. Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb.)

6.      ústavnost Lisabonské smlouvy (sp. zn. Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb.)

7.      tzv. kauza Melčák, materiální ohnisko Ústavy (sp. zn. Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb.)

8.      legislativní proces ve stavu legislativní nouze (sp. zn. Pl. ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb.)

9.      rozhodnutí ve věci amnestie prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 4/13)

10.   pojetí poslanecké imunity ve vztahu k projevům v komoře (kauza Chaloupka) (sp. zn. I. ÚS 3018/14.

11.   rozhodnutí o postupu do skrutinia ve volbách do Evropského parlamentu (sp. zn. Pl. ÚS 14/14, č. 176/2015 Sb.)

12.   ústavnost § 22 odst. 3, zákona o státním občanství (sp. zn. Pl. ÚS 5/16; č. 393/16 Sb.) 

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html