SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar II - Constitutional Law and Theory of State - HPOP0118
Title: Diplomový seminář II – Ústavní právo a státověda
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. PhDr. Filip Horák, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. PhDr. Filip Horák, Ph.D.
Co-requisite : HPOP0041, HPOP0042, HPOP0043, HPOP0099, HSZK0118, HSZK0218
Incompatibility : HPOP0101, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0117, HPOP3000, HP0681
Is incompatible with: HPOP0101, HPOP0117, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0102
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I. Cílem předmětu je zejména vymezení a ujasnění si základních stavebních prvků studentovy diplomové práce (tj. téma, cíle, výzkumné otázky či teze, metody či argumenty, teoretický rámec a stěžejní literatura a logická struktura práce). Předmět je veden příslušným vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci za využití znalostí a dovedností nabytých v předmětu Diplomový seminář I.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.10.2023)
Requirements to the exam - Czech

Kolokvium uděluje studentovi vedoucí jeho diplomové práce po absolvování diplomového semináře, na němž student představí:

a) téma práce,

b) cíle své práce (ať už výzkumné, tj. co hodlá zjistit, či argumentační, tj. co hodlá tvrdit),

c) v případě cílů výzkumných jím formulované výzkumné otázky, jejichž zodpovězení je schopno cílů dosáhnout, či v případě cílů argumentačních logický řetězec tezí, jejichž přesvědčivé zdůvodnění a obhájení je opět schopno cílů dosáhnout,

d) metody, jimiž hodlá výzkumné otázky zodpovědět, či klíčové argumenty, jimiž hodlá své teze zdůvodňovat a obhajovat,

e) základní teoretický rámec, v němž student svůj výzkum či svou argumentaci ukotvuje včetně stěžejní literatury, o níž se zvolený teoretický rámec opírá a

f) celkovou logickou strukturu práce, tj způsob, jakým jsou v práci výše uvedené prvky seřazeny, jak na sebe logicky navazují a jak se tato logika projevuje ve formálním členění práce.

Student je zároveň povinen nejpozději týden před konáním diplomového semináře, na který se přihlásil, zaslat emailem garantovi předmětu abstrakt své diplomové práce, v němž všechny výše uvedené body přehledně a strukturovaně popíše a který bude sloužit jako podklad pro samotný diplomový seminář. Délka abstraktu by neměla přesahovat 3 normostrany (tj. 5 400 znaků). Na semináři student obdrží podrobnou zpětnou vazbu od účastnících se členů katedry ústavního práva, jakož i dalších prezentujících studentů. Diplomový seminář se bude konat třikrát během akademického roku a jeho termíny budou vypsány ve studijním informačním systému a dány opětovně na vědomí všem členům katedry ústavního práva a vedoucím diplomových prací společně s obdrženými abstrakty s několikadenním předstihem.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.10.2023)
Syllabus - Czech

Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studujícím a vedoucím diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.10.2023)
Learning resources - Czech

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html