SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar II - Private International Law and International Trade Law - HPOP0104
Title: Diplomový seminář II – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Co-requisite : HPOP0018, HPOP0019, HPOP0099, HSZK0104, HSZK0204
Incompatibility : HPOP0101, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0117, HPOP0118, HPOP3000, HP0681
Is incompatible with: HPOP0118, HPOP0117, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0101
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I.

Předmět je veden příslušným vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Requirements to the exam - Czech

Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student představí osnovu diplomové práce a pracovní verzi vybrané části diplomové práce, jejíž rozsah zpravidla činí 10 normostran a jež je svou kvalitou v zásadě způsobilá být součástí finální diplomové práce. O obsahové způsobilosti předložené části rozhoduje vedoucí diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Syllabus - Czech

Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studentem a vedoucím diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Learning resources - Czech

Obecně:

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Předběžný seznam zdrojů diplomové práce předkládá student již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Základní literatura:

1.         Vučka, J. Právní psaní. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022.

2.         Zbíral, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009.

Ostatní literatura:

1.         Garner, A. B. Právní psaní srozumitelným jazykem. Brno: Nugis Finem Publishing, 2021.

2.         Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských větách. Praha: SLON, 2007. 

Ostatní studijní opory:

1.         Sdělení katedry k vypracování diplomové práce (zveřejněno v SIS na kartě předmětu).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html