SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Public International Law II - HPOP0046
Title: Mezinárodní právo veřejné II
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Teacher(s): JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Mgr. Dominik Brtna
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Mgr. Barbora Hnátová
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
JUDr. Kristýna Urbanová, LL.M., Ph.D.
Mgr. Enes Zaimović
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP0045
Incompatibility : HPOP3000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP0103
Is complex co-requisite for: HSZK0203, HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Annotation - Czech
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Mezinárodní právo veřejné I.

Cílem předmětu je:
- Poskytnout studujícím přehled jednotlivých oblastí tvořících tzv. zvláštní část mezinárodního práva veřejného (znalost);
- Naučit studující pracovat s mezinárodními smlouvami a judikaturou mezinárodních soudních a jiných orgánů (znalost i dovednost);
- Procvičit se studujícími jejich schopnost právní argumentace a řešení fiktivních i reálných mezinárodních sporů (dovednost).
Mezinárodní právo veřejné sice stále ještě primárně reguluje vztahy mezi státy, dopadá ale i na postavení jednotlivce či nestátních aktérů. A ač se jedná o samostatný právní řád, mnoho jeho pravidel je součástí vnitrostátních právních řádů, včetně právního řádu České republiky. Znalost mezinárodního práva veřejného je důležitá jak pro právní posouzení událostí na mezinárodní scéně (v poslední době např. konflikty na Ukrajině či na Blízkém východě), ale i pro správnou aplikaci práva uvnitř České republiky. Bez znalosti mezinárodního práva veřejného se dnes nemůže obejít žádný/á absolvent/ka Právnické fakulty UK, pokud se nerozhodne zcela změnit obor. A i pak pro ně bude tato znalost užitečná, protože mezinárodněprávní témata budí širokou pozornost v odborné i laické veřejnosti.

Kurs Mezinárodního práva veřejného II. navazuje na kurs Mezinárodního práva veřejného I. Zatímco předchozí kurs se zaměřoval na tzv. obecnou část mezinárodního práva veřejného (pojem, prameny, subjekty, pravidla, odpovědnost, donucení, řešení sporů), kurs tento si klade za cíl dát studujícím základní přehled jednotlivých oblastí tvořících tzv. zvláštní část mezinárodního práva veřejného. Konkrétně se předmětem zájmu stanou: úprava postavení občanů či cizinců, mezinárodní právo lidských práv, mezinárodní uprchlické právo, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo, diplomatické právo, právní režim území státu a mezinárodních prostor, mezinárodní právo životního prostředí a mezinárodní ekonomické právo.
Předmět je vyučován prostřednictvím pravidelných prezenčních (a paralelně nahrávaných) přednášek, na něž navazují semináře. Seminární výuka slouží k procvičení znalostí získaných na přednáškách. Na seminářích studující řeší reálné či fiktivní případy, učí se pracovat s texty mezinárodních smluv a rozhodnutí mezinárodních soudních i jiných orgánů a diskutují aktuální témata z pohledu mezinárodního práva veřejného. Pro pochopení fungování tohoto právního systému je třeba sledovat aktuální mezinárodní dění. Doporučujeme proto nejen pravidelnou docházku na přednášky a semináře, ale rovněž sledování sdělovacích prostředků.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.01.2024)
Teaching methods - Czech

Výuka seminářů začne v týdnu 26. 02. – 01. 03. 2024

Výuka probíhá prezenčně a odkazy na nahrávky přednášek jsou zveřejňovány v Moodlu. 

 

Last update: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (18.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

1.      Studující si losují jeden lístek, na němž je předepsaná kombinace otázek z koše A a koše B.

2.      Při zkoušce (přípravě i při odpovídání otázek) mají studující k dispozici texty Charty OSN, Vídeňské úmluvy o smluvním právu, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Návrhu článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování.

3.      Obecně k vymezení zkouškových otázek: U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů a případů, které do příslušné otázky spadají. Cílem vymezení těchto  podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro studující, aby bylo zřejmé, co vše otázka zahrnuje. Studující by měli být schopni zodpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisejí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky.

4.      Seznam otázek platný od letního semestru 2020:

KOŠ A

1.        Pojem mezinárodního práva a jeho zvláštnosti

-          Definice mezinárodního práva veřejného a jeho zařazení do právního řádu

-          Charakteristika mezinárodního práva a jeho porovnání s právem vnitrostátním a právem EU

 

2.        Historie mezinárodního práva a jeho nauky

-          Etapy vývoje mezinárodního práva a jeho nauky

-          Základní obsahové a formální změny v právu v jednotlivých etapách

-          Významné teoretické směry a jejich představitelé

 

3.        Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva

-          Teoretické koncepce vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva

-          Řešení v českém právním řádu a v dalších právních řádech

-          Ústava ČR

 

4.        Subjekty mezinárodního práva

-          Subjektivita obecně

-          Druhy subjektů mezinárodního práva

-          Posudek MSD ve věci Náhrady škod utrpěných ve službách OSN z roku 1949

 

5.        Svrchovaný stát a jeho kompetence

-          Pojem stát v mezinárodním právu a jejich třídění

-          Uznání státu: pojem a právní význam

-          Kompetence státu

-          Státní imunita: pojem a dopady

-          Montevidejská úmluva o právech a povinnostech států z roku 1933

-          Posudek MSD ve věci Souladu jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem z roku 2010

 

6.        Stát a jeho dynamika

-          Důvody vzniku a zániku státu

-          Pojem sukcese / právní nástupnictví, hlavní oblasti

-          Vídeňská úmluva o právním nástupnictví států ve vztahu ke smlouvám z roku 1978

 

7.        Prameny mezinárodního práva

-          Prameny mezinárodního práva ve formálním smyslu a materiálním smyslu

-          Druhy formálních pramenů, článek 38 Statutu Mezinárodního soudního dvora a další

-          Pojem kodifikace mezinárodního práva a role Komise OSN pro mezinárodní právo

-          rozsudek MSD ve věci Nukleární testy v Pacifiku z roku 1974

 

8.        Mezinárodní smlouva

-          Pojem mezinárodní smlouva a náležitosti vzniku platné mezinárodní smlouvy

-          Proces uzavírání mezinárodních smluv

-          Pojem výhrady k mezinárodním smlouvám

-          Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969

-          rozsudek SDMS ve věci Východní Grónsko z roku 1933

 

9.        Mezinárodní obyčej

-          Pojem mezinárodního obyčeje a jeho vztah ke smluvnímu právu

-          Konstitutivní prvky obyčeje

-          rozsudek MSD ve věci Diplomatický azyl z roku 1950

-          rozsudek MSD ve věci Kontinentální šelf Severního moře z roku 1969

 

10.    Neplatnost, suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv

-          Pojem a důvody neplatnosti mezinárodních smluv

-          Pojem a důvody suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv

-          Pravidla výkladu mezinárodních smluv

-          Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969

-          Rozsudek MSD ve věci Gabčíkovo/Nagymaros z roku 1997

 

11.    Pravidla mezinárodního práva, zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy

-          Pravidla mezinárodního práva: pojem, druhy, kogentní/dispozitivní apod.

-          Zásady mezinárodního práva: pojem, druhy a projevy v právu

-          Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy

-          rezoluce VS OSN 2625 z roku 1970

 

12.    Mezinárodní odpovědnost států

-          Mezinárodní odpovědnost: pojem a konstitutivní prvky

-          Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001

-          rozsudek MSD ve věci Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku 1980

-          rozsudek MSD ve věci Genocida (Bosna a Hercegovina v. Srbsko) z roku 2007

 

13.    Obsah, formy a stupně odpovědnosti

-          Pojmy responsibility a liability

-          Obsah právních následků mezinárodně protiprávního chování

-          Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001

-          rozsudek SDMS ve věci Chorzówská továrna z roku 1928

 

14.    Odpovědnost státu za činnost nezakázanou mezinárodním právem, okolnosti vylučující protiprávnost

-          Pojem a oblasti odpovědnosti státu za činnost nezakázanou MPV

-          Okolnosti vylučující protiprávnost

-          Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001

-          Arbitrážní nález ve věci Trail Smelter z roku 1941

 

15.    Donucení v mezinárodním právu, sebeobrana 

-          Donucení: pojem, druhy

-          Retorze, represálie

-          Sebeobrana: pojem, náležitosti

-          Arbitrážní rozhodnutí ve věci Naulilaa z roku 1928

-          rozsudek MSD ve věci Ropných plošin z roku 2003

-          rozsudek MSD ve věci Některé vojenské a polovojenské činnosti v Nikaragui a proti           ní z roku 1986

-          rozsudek MSD ve věci Ozbrojených aktivit uvnitř území Konga z roku 2005

 

16.    Kolektivní donucovací opatření, zejm. akce Rady bezpečnosti

-          Kolektivní donucovací opatření: pojem, druhy, závaznost pro státy

-          Porušení míru, ohrožení míru, útočný čin

-          Aktivity Rady bezpečnosti OSN podle kapitoly VII Charty OSN a její vztah k Valnému shromáždění v této oblasti

-          Charta OSN

-          Rezoluce VS OSN 3314 z roku 1974

 

17.    Prostředky mírového urovnání mezinárodních sporů

-          Povinnost mírového urovnání sporů a její ukotvení v mezinárodním právu

-          Prostředky mírového urovnání sporů: pojem a druhy

-          Charta OSN, včetně Statutu Mezinárodního soudního dvora

 

18.    Mezinárodní judiciální mechanismy řešení sporů, Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu

-          Judiciální mechanismy řešení sporů: pojem, příklady

-          Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu: právní základ, funkce, jurisdikce

-          Charta OSN, včetně Statutu Mezinárodního soudního dvora

KOŠ B

 

19.    Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva

-          Obyvatelstvo: pojem a role v mezinárodním právu

-          Kategorie osob tvořících obyvatelstvo státu

-          Cizinecký režim: pojem a druhy

 

20.    Mezinárodněprávní úprava občanství a státní příslušnosti fyzických a právnických      osob

-          Státní občanství / státní příslušnost: pojem, způsob vzniku a zániku

-          Úprava v právním řádu ČR

-          rozsudek MSD ve věci Nottebohm z roku 1955

-          rozsudek MSD ve věci Barcelona Traction z roku 1970

 

21.    Diplomatická ochrana

-          Diplomatická ochrana: pojem a podmínky

-          Návrh článků o diplomatické ochraně z roku 2006

-          rozsudek MSD ve věci Nottebohm z roku 1955

-          rozsudek MSD ve věci Barcelona Traction z roku 1970

 

22.    Univerzální systém mezinárodněprávní ochrany lidských práv

-          Vznik a vývoj univerzálního systému ochrany LP

-          Kontrolní mechanismy: politické a expertní, odlišnost od evropského regionálního         systému

-          Smlouvy OSN o ochraně lidských práv  

 

23.    Evropský systém ochrany lidských práv

-          Vznik a vývoj evropského systému ochrany LP

-          Kontrolní mechanismy, s důrazem na Evropský soud pro lidská práva, podmínky            přijatelnosti stížnosti k ESLP

-          Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 a   postavení smluv o lidských právech v právním řádu ČR

-          rozsudek ESLP ve věci Soering z roku 1989

-          rozsudek ESLP ve věci D. H. v. ČR z roku 2008

 

24.    Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu

-          Pojem a vývoj územního azylu

-          Pojem uprchlictví a definice uprchlíka

-          Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951

 

25.    Speciální ochrana lidských práv

-          Zvláště chráněné kategorie osob a právní prameny jejich ochrany

-          Sociální a pracovní práva

-          Ochrana menšin

 

26.    Právní režim státního území

-          Státní území: pojem, nabývání a ztráta

-          Státní hranice: pojem, druhy, pohraniční režimy

-          Rozsudek SRS ve věci Las Palmas z roku 1928

 

27.    Mořské právo, právní režim Arktidy a Antarktidy

-          Hlavní právní režimy v mořském právu

-          Vnitřní vody a vnější vody

-          Právní režim Arktidy a Antarktidy

-          Úmluva o Antarktidě z roku 1959

-          rozsudek MSD ve věci Korfský průliv z roku 1949

 

28.    Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles

-          Pojem a hlavní zásady

-          Odpovědnost státu za využívání kosmického prostoru a její charakter

 

29.    Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí

-          Vývoj, hlavní zásady a složky mezinárodně právní ochrany životního prostředí

-          Arbitrážní nález ve věci Trail Smelter z roku 1941

 

30.    Základní zásady práva ozbrojených konfliktů

-          Zásady práva ozbrojených konfliktů

-          Pojem mezinárodního a vnitřního ozbrojeného konfliktu

-          rozsudek ICTY v případu Tadić z roku 1995

 

31.    Ochrana obětí ozbrojených konfliktů (ženevské právo)

-          Oběti ozbrojených konfliktů: pojem, druhy a práva

-          Ženevské úmluvy z roku 1949 a jejich protokoly

 

32.    Zakázané prostředky a způsoby vedení války (haagské právo)

-          Pojem a druhy zakázaných způsobů a prostředků vedení války

-          Haagské úmluvy a další prameny haagského práva

-          posudek MSD ve věci Legality jaderných zbraní z roku 1996

 

33.    Stíhání a trestání zločinů podle mezinárodního práva, mezinárodní trestní tribunály ad hoc

-          Zločiny podle mezinárodního práva: pojem, kategorie, vývoj

-          Norimberské principy

-          Role Rady bezpečnosti OSN

-          rozsudek ICTY v případu Tadić z roku 1995, rozsudek ICTR v případu Akayesu z roku 1998

 

34.    Mezinárodní trestní soud

-          Římský statut MTS jako smluvní mechanismus mezinárodního trestního práva

-          Podmínky jurisdikce MTS

-          Kategorie zločinů

-          Princip komplementarity

 

35.    Zahraniční orgány pro mezinárodní styky

-          Zahraniční orgány pro mez. styky: pojem, druhy a funkce

-          Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z roku 1961

-          Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963

-          rozsudek MSD ve věci Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku 1980

-          rozsudek MSD ve věci LaGrand z roku 2001

 

36.    Mezinárodní konference a mezinárodní organizace

-          Mezinárodní konference: pojem, funkce, procedura a způsob usnášení

-          Mezinárodní organizace: pojem, druhy, způsob usnášení, právní akty

-          příklady

 

37.    OSN, odborné a regionální organizace

-          Vznik, cíle, zásady a členství OSN

-          Hlavní orgány OSN

-          Odborné a regionální organizace a jejich vztah k OSN

-          Charta OSN

 

38.    Mezinárodní ekonomické a finanční organizace

-          WTO a Brettonwoodský systém

-          zvláštnosti, funkce těchto organizací

-          hlavní zásady práva WTO

 

39.    Ochrana mezinárodních investic

-          prameny

-          standardy zacházení a ochrany

-          řešení sporů

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.01.2024)
Syllabus - Czech

21. 2. 2024

Postavení obyvatelstva a jednotlivců v MP

Skupiny obyvatel, státní občanství, postavení cizinců, bipolité, apatridé, diplomatická ochrana

Prof. Bílková

28. 2. 2024

Ochrana lidských práv I

Univerzální systém ochrany LP – instrumenty, orgány, mechanismy

Prof. Bílková

6. 3. 2024

Ochrana lidských práv I

Evropský systém ochrany LP – Evropská úmluva a Evropský soud pro lidská práva, Evropská sociální charta

Dr. Tymofeyeva

13. 3. 2024

Ochrana uprchlíků a právo azylu

Azyl v mezinárodním právu (pojem, typy, úprava). Uprchlictví v mezinárodním právu (pojem, úprava, další koncepty)

Dr. Honusková

20. 3. 2024

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo, ozbrojený konflikt, ochrana obětí ozbrojeného konfliktu (ženevské právo), Zakázané prostředky a způsoby vedení války (haagské právo)

Prof. Bílková

27. 3. 2024

Mezinárodní trestní právo

Zločiny podle MP, mezinárodní trestní tribunály, Mezinárodní trestní soud

Dr. Lipovský

3. 4. 2024

Státní orgány pro mezinárodní styky

Diplomatické právo, diplomatické výsady a imunity, diplomatické mise, konzulární úřady, další orgány pro mezinárodní styky

Prof. Šturma

10. 4. 2024

Území státu + Mezinárodní prostory

Části státního území, nabývání a pozbývání státního území, státní hranice, právní režim vzdušného prostoru, národních vod a mezinárodních řek

Mořské právo, právní režim Antarktidy, právní režim kosmického prostoru a nebeských těles, zejména Měsíce

Prof. Ondřej

17. 4. 2024

Mezinárodní právo životního prostředí

Zásady a hlavní oblasti (složky) práva životního prostředí.

Prof. Šturma

24. 4. 2024

Mezinárodní ekonomické právo

Brettonwoodský systém (Skupina světové banky a Mezinárodní měnový fond), Světová obchodní organizace, ochrana mezinárodních investic

Dr. Urbanová

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.01.2024)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Pavel Šturma a kolektiv, Casebook. Výběr případů z mezinárodního práva veřejného, 4. vydání, PF UK, Praha, 2019.

2.      Jiří Malenovský, Mezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům, 7. vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2020.

3.      Miroslav Potočný, Jan Ondřej, Mezinárodní právo veřejné, Zvláštní část, 6. vydání, CH Beck, Praha, 2011. 

4.      Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Mezinárodní právo veřejné, C. H. Beck, Praha, 2018.

Ostatní literatura:

1.      Vladislav David, Pavel Sladký, František Zbořil, Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání, Linde, Praha, 2008.

2.      Jan Ondřej, Josef Mrázek, Oto Kunz, Základy mezinárodního práva veřejného, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2023

3.      Harald Christian Scheu, Úvod do mezinárodního práva veřejného, 3. vydání, Auditorium, 2019.

4.      Ignaz Seidl-Hohenveldern, Mezinárodní právo veřejné, 3. vydání, ASPI, Praha, 2006

5.      Danilo Turk, Základy mezinárodního práva, Vydavatelství Eva Rozkotová, 2010.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.       Charta OSN (č. č. 30/1947 Sb. a č. 36/1999 Sb.)

2.       Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.)

3.       Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)

4.       Ženevské úmluvy z roku 1949 a jejich protokoly (č. 65/1954 Sb.)

5.       Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků (č. 208/1993 Sb.)

6.       Římský statut Mezinárodního trestního soudu (č. 84/2009 Sb. m. s.)

7.       Úmluva OSN o mořském právu (č. 240/1996 Sb.)

8.       Smlouva o Antarktidě (č. 76/1962 Sb.)

9.       Vídeňská úmluva o diplomatických stycích (č. 157/1964 Sb.)

10.   Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (č. 32/1969 Sb.)

Ostatní právní předpisy a judikatura (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.       Stanovisko Výboru OSN pro lidská práva ve věci Šimunek at al. v. Czech Republic z roku 1992.

2.       Rozsudek ESLP ve věci Soering v. Velká Británie z roku 1989.

3.       Rozsudek ESLP ve věci D. H. a ostatní v. Česká republika z roku 2007.

4.       Posudek MSD ve věci Legality jaderných zbraní z roku 1996.

5.       Rozsudek Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii ve věci Prosecutor v. Duško Tadić z roku 1995.

6.       Rozsudek Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu ve věci Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu z roku 1998.

7.       Rozsudek MSD ve věci Korfský průliv z roku 1949.

8.       Arbitrážní nález ve věci Las Palmas z roku 1928.

9.       Rozsudek MSD ve věci LaGrand z roku 2001.

10.   Arbitrážní nález ve věci Trail Smelter z roku 1941.

Pozn.: U judikatury je znalost vyžadována v rozsahu uvedeném v Casebooku, a to v rozsahu významných právních vět.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html