SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Public International Law I - HPOP0045
Title: Mezinárodní právo veřejné I
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, MC [HT]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Teacher(s): prof. doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D.
JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
Mgr. Barbora Hnátová
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
JUDr. Natalie Illková
Mgr. Pavlína Krausová
Mgr. et Mgr. Nikola Kurková Klímová, LL.M.
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Mgr. Kristýna Pelikánová Urbanová, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Incompatibility : HP0681
Is co-requisite for: HPOP0103, HPOP0046
Is complex co-requisite for: HSZK0400
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Mezinárodní právo veřejné II.

Cílem předmětu je:
- aby se posluchači seznámili se základními instituty, pojmy a odvětvími mezinárodního práva veřejného (znalost),
- aby posluchači pochopili roli mezinárodně právních pramenů ve vnitrostátním právu a dokázali je použít při výkladu českých vnitrostátních právních sporů (znalost i dovednost)

Mezinárodní právo v současnosti prostupuje nejen všechny obory práva, ale jeho znalost je velmi důležitá pro porozumění globalizovanému světu, pro porozumění dění kolem nás. Proto je při výuce mezinárodního práva, ať již v přednáškách, anebo v seminářích, kladen důraz na současné dění, na rozbor mezinárodněprávně relevantních situací.

Větší pozornost je kromě jiného věnována definici mezinárodního práva veřejného, subjektům, pramenům (probírány jsou
zejména mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčeje), druhům pravidel mezinárodního práva či kodifikaci mezinárodního práva. Pozornost je věnována i problematice vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu, tj. otázce recepce mezinárodního práva do práva vnitrostátního. Studenti jsou rovněž seznámeni s rostoucí úlohou mezinárodního práva při úpravě postavení obyvatelstva a jednotlivců, zejména s významem mezinárodněprávní ochrany lidských práv, a to v univerzálním i evropském měřítku (zde zejména úprava v rámci Rady Evropy).

Jednotlivá související nebo na sebe navazující témata jsou pro účely výuky soustředěna do bloků.

Předmět je vyučován prostřednictvím týdenních přednášek, na něž navazují semináře. Seminární výuka slouží k procvičení znalostí získaných na přednáškách.

V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní příklady situací nastalých či probíhajících v mezinárodních vztazích, případy jsou rozebírány na základě judikatury MSD a dalších mechanismů řešení sporů. Na jejich základě se studenti naučí aplikaci a výkladu pramenů MPV a jejich roli ve vnitrostátním právu. Získají teoretický i praktický základ (po doplnění o odpovědnost probranou v MPV II) pro pochopení jednotlivých zvláštních částí MPV (rovněž rozebrané v MPV II).

Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (06.10.2022)

Zvláštní pravidla pro výuku v ZS 2022

 

Přednášky z MPV I

-          budou probíhat virtuálním způsobem - umístění odkazů na Moodle

-          doplněny třemi přednáškami k aktuálním tématům. 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Obecná pravidla

1.      Klasifikovaný zápočet z předmětu Mezinárodní právo veřejné I je možné získat úspěšným absolvováním seminářů z předmětu Mezinárodní právo veřejné I v zimním semestru nebo složením celokatederního zápočtového testu.

Absolvování klasifikovaného zápočtu na semináři

2.      K připuštění k zápočtu na semináři z předmětu Mezinárodní právo veřejné I je nutné splnit následující podmínky:

         - alespoň 70% účast na seminářích

         - aktivita v rámci semináře (např.  seminární práce, prezentace případu či nadstandardní aktivita během semestru) Upřesňující informace k podmínkám získání zápočtu, zejm. hodnocení aktivity na semináři, sdělí vyučující na začátku semestru.

         Na základě splnění shora uvedených podmínek je studentu/tce umožněno psát zápočtový test.

3.      Zápočet uděluje vedoucí příslušného semináře na základě jím/jí vytvořeného písemného testu, z něhož lze udělit maximálně 60 bodů, přičemž hodnotící škála je totožná jako u celokatederního testu (viz dále). 

4.      Vedoucí semináře může bonifikovat studenta/tku připočtením až 8 bodů (do max. výše 60 bodů) k výsledku písemného testu za nadstandardní aktivitu (např. správná řešení zadaných příkladů, diskuze na hodinách, průběžné testy apod.)

Absolvování klasifikovaného zápočtu formou celokatederního zápočtového testu

5.      Celokatederní zápočtové testy se konají vždy v období od zimního zkouškového období do konce letního semestru.

6.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.

7.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou všechna témata zahrnutá do předmětu Mezinárodní právo veřejné I (viz sylabus).

8.      Celokatederní zápočtový test se skládá z 20 testových otázek, které zahrnují 15 otázek s možností výběru správné odpovědi a 5 otevřených otázek určených ke krátké odpovědi.

9.      Z celokatederního zápočtového testu je možné získat max. 60 bodů (max. 2 body za každou "multiple choice" otázku (tj. otázku s výběrem správného tvrzení) a max. 6 bodů za každou otevřenou otázku).

10.   K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky ani komentáře.

11.   Časový limit pro vypracování celokatederního zápočtového testu je 45 minut.

12.   Za každou multiple-choice otázku je možné získat 0 bodů (nesprávná odpověď), nebo 2 body (správná odpověď); za otevřené otázky 0-6 bodů podle úplnosti odpovědi.

13. U multiple-choice otázek může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi se označují kroužkem.

14.   Student/tka je klasifikován/a v návaznosti na počet bodů získaných v zápočtu v celokatederním zápočtovém testu takto:

Počet bodů

Klasifikace

52-60

výborně

44-51

velmi dobře

36-43

dobře

0- 35

neprospěl/a

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (06.10.2022)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Úvod do předmětu Mezinárodní právo veřejné, Pojem a zvláštnosti MP

Definice MP, název, předmět, funkce, mezinárodní společenství, zvláštnosti MP ve srovnání s vnitrostátním právem.

-        Prameny a normy MP I

Mezinárodní smlouva, obyčej, jejich vzájemný vztah, obecné zásady právní, jednostranné právní akty států a mezinárodních organizací, soudní rozhodnutí, názory nauky.

-        Prameny a normy MP II

Právo mezinárodních smluv

-        Prameny a normy MP III

Vztah MP k vnitrostátnímu právu (monistická a dualistická koncepce, praxe států, zejména ČR).

-        Prameny a normy MP IV

Zásady a normy, kogentní a dispozitivní pravidla, univerzální, partikulární a lokální pravidla, materiální a procesní pravidla, pravidla časově neomezená a omezená, pravidla vyšlá z užívání, tvrdá (hard law) a měkká (soft law) pravidla

-        Subjekty

Subjekty MP a jejich odlišnosti. MP subjektivita.

-        Právní postavení států

Suverénní a závislé státy (území), státy jednotné a složené, uznání státu, uznání vlády, uznání za povstalce, uznání za bojující stranu, uznání za národ, vznik a zánik státu a jejich právní důsledky (sukcese).

-        Právní postavení států II

Kompetence a imunity státu

-        Postavení obyvatelstva a jednotlivců v MP

Státní občanství, cizinecký režim, diplomatická ochrana, extradice, boj s mezinárodní zločinností.

-        Ochrana lidských práv I

Univerzální systém

-        Ochrana lidských práv II

Evropský systém

-        Mezinárodní uprchlické právo a ochrana menšin

Univerzální úprava uprchlického práva, definice uprchlíka, princip non-refoulement. Úprava právního postavení menšin. 

V ZS 2022 budou kromě shora uvedených témat (přednášky virtuálně v Moodlu) i následující přednášky, které proběhnou prezenčně v místnosti č. 100:

- 19. 10. 2022 Kodifikace MPV a aktuality z Komise pro mezinárodní právo (prof. Šturma)

- 23. 11. 2022 Aktuality z MPV a vývoj na Ukrajině (dr. Lipovský)

- 14. 12. 2022 Azylové právo, dočasná ochrana (dr. Honusková)

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

1.      Čepelka, Čestmír, Šturma, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, 3. vyd. C.H.Beck. Praha. 2018. 978-80-7400-721-7.

2.      (alternativa pro zvláštní část): Potočný, Ondřej. Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část. 6. vydání. C. H. Beck, Praha. 2011.

3.      Šturma, Pavel a kol., CASEBOOK - Výběr případů mezinárodního práva veřejného. 4. doplněné vydání. PFUK. Praha. 2019.

Ostatní literatura:

1.      Šturma, Balaš. Mezinárodní ekonomické právo, 2. vyd. C.H.Beck. Praha. 2013. 978-80-7179-069-3.

2.      Čepelka, Šturma, Balaš. Právo mezinárodních smluv. Aleš Čeněk. Praha. 2011. 978-80-7380-341-4.

3.      Šturma. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanizmy v oblasti lidských práv, 3.vydání. C.H. Beck. Praha. 2010. 978-80-7400-318-9.

4.      Potočný, Ondřej. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací. 2.vydání, Karolinum. Praha. 1998.

5.      Malenovský. Mezinárodní právo veřejné, obecná část. 4.vydání, Doplněk. Brno. 2004.

6.      Šturma a kol. Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. PF UK. Praha. 2009.

7.      Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti. AUC Iuridica 3/2005. Praha. 2005.

8.      Šturma. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum. Praha. 2001.

9.      Hýbnerová. Evropská ochrana lidských práv, základní dokumenty. Karolinum. Praha. 1992.

10.   Mezinárodní právo na přelomu tisíciletí. AUC Iuridica. 3-4. 1998.

11.   Geistlinger, Konjecic (eds.). Public international law at Central European Universities, Casebook. Karolinum. Praha. 2001.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Charta OSN, 892 UNTS 119, v ČR vyhlášena pod č. 30/1947 Sb. (kapitola I)

2.      Vídeňská úmluva o smluvním právu, 1155 UNTS 331, v ČR zveřejněna pod č. 15/1988 Sb.

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Ústava ČR, č. 1/1993 Sb.

2.      Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, č. 120/1976 Sb.

3.      (Evropská) úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, č. 209/1992 Sb.

4.      (Montevidejská) úmluva o právech a povinnostech států

5.      Vídeňská úmluva o právním nástupnictví států ve vztahu ke smlouvám z roku 1978, č. 292/1999 Sb.

6.      Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951, č. 208/1993 Sb.

7.      Posudek MSD ve věci Náhrady škod utrpěných ve službách OSN z roku 1949

8.      Posudek MSD ve věci Souladu jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem z roku 2010

9.      Rozsudek MSD ve věci Nukleární testy v Pacifiku z roku 1974

10.   Rozsudek SDMS ve věci Východní Grónsko z roku 1933

11.   Rozsudek MSD ve věci Diplomatický azyl z roku 1950

12.   Rozsudek MSD ve věci Kontinentální šelf Severního moře z roku 1969

13.   Rozsudek MSD ve věci Gabčíkovo/Nagymaros z roku 1997

14.   Rozsudek MSD ve věci Nottebohm z roku 1955

15.   Rozsudek MSD ve věci Barcelona Traction z roku 1970

16.   Rozsudek ESLP ve věci Soering z roku 1989

17.   Rozsudek ESLP ve věci D. H. v. ČR z roku 2008

Pozn.: U judikatury je znalost vyžadována v rozsahu uvedeném v Casebooku.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday05.10.2022Úvod do předmětu Mezinárodní právo veřejné (metody výuky a studia MP). Pojem a zvláštnosti MPprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday12.10.2022Prameny a normy MP Iprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday19.10.2022Prameny a normy MP IIprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday26.10.2022Prameny a normy MP IIIprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday02.11.2022Prameny a normy MP IVprof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. 
Wednesday09.11.2022Subjekty MPprof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
Wednesday16.11.2022Právní postavení státůprof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 
Wednesday23.11.2022Postavení obyvatelstva a jednotlivců v MPprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday30.11.2022Ochrana lidských práv Iprof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
Wednesday07.12.2022Ochrana lidských práv IIJUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. 
Wednesday14.12.2022Ochrana menšin, uprchlíků a právo azyluJUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Wednesday21.12.2022Historie mezinárodního práva a jeho naukyprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html