SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Constitutional Law II - HPOP0042
Title: Ústavní právo II
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jakub Dienstbier, Ph.D.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Filip Horák, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
JUDr. PhDr. Pavel Uhl, Ph.D., Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP0041
Incompatibility : HPOP3000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP0118, HPOP0043
Is complex co-requisite for: HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Files Comments Added by
download seminar_uhl_zima_23_24.pdf Uhlův sylabus semináře ústavní právo II, (pod)zimní semestr, šk. r. 23/24 JUDr. PhDr. Pavel Uhl, Ph.D., Ph.D.
download ÚP II - semináře ZS 2023.pdf doc. Antoš - program seminářů ZS 2023/24 doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
download ÚP II. přednášky ZS 23.pdf Program přednášek v zimním semestru 2023/24 doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
download Ústavní právo II_semináře_syllabus_Horák.docx Syllabus seminářů z předmětu Ústavní právo II - Filip Horák JUDr. PhDr. Filip Horák, Ph.D.
download 22_23 Program seminářů UP II Helena Hofmannová.pdf prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími právními normami. Předmět je zaměřen i na vztah státu a jednotlivce (tedy problematiku základních práv a svobod, ale i povinností).

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat ústavněprávní a zákonné normy, soudní rozhodnutí (zejm. judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva) a další ev. prameny potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s ústavněprávní praxí. Dále jsou schopni analyzovat i formulovat a prezentovat ústavněprávní argumenty a aplikovat své znalosti v konkrétních ústavněprávních sporech.

Vedle toho získají základní schopnosti týkající se přípravy a formulace nejdůležitějších právních listin s ústavněprávním obsahem (např. ústavní stížnost a jiné návrhy k Ústavnímu soudu, či jednotlivé druhy rozhodnutí ústavního soudu).

Studentům tak bude poskytnuta nejen teoretická příprava v rámci přednášek, ale i praktická příprava zaměřená na práci s ústavněprávními předpisy jakož i rozhodnutími ústavního soudu v rámci seminární výuky.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Zápočet uděluje vedoucí každého semináře na základě podmínek, které je možné najít pro každý seminář v dokumentech předmětu ve studijním informačním systému (SIS). Zápočet nemá opravné termíny.

2.      K ústní zkoušce je studen připuštěn po úspěšném obdržení zápočtu na semináři.

3.      Ústní zkouška sestává ze dvou košů („koš A“ a „koš B“) otázek, z nichž si student po jedné otázce losuje.

4.      Zkouška z předmětu Ústavní právo II je klasifikována zkoušejícím, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4).

5.      U ústní zkoušky z předmětu Ústavní právo II není možné používat právní předpisy a jiné zdroje.

6.      Obecně k vymezení zkouškových otázek:

-        U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají.

-        Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají.

-        Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky.

7.      Rozsah a obsah zkouškových otázek k ústní zkoušce z předmětu Ústavní právo II je následující:

 

Koš A

 

1. Předmět a prameny ústavního práva

- Předmět ústavního práva a postavení ústavního práva v systému práva

- Druhy pramenů ústavního práva a příklady

- Právní principy v ústavním právu, ústavní zvyklosti, judikatura

 

2. Vliv československého ústavního vývoje na ústavní systém ČR

- Ústavní vývoj Československa (jednotlivé ústavy/ústavní dokumenty a jejich základní charakteristika)

- Vliv československého ústavního vývoje na ústavní systém ČR (ústavní tradice, převzetí vzorů a odchylky od nich zejména v ústavní úpravě orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní a v ústavní praxi)

- Československá a česká státní idea

 

3. Ústavní transformace Československa v letech 1989-1992, přijetí Ústavy ČR a vznik samostatné ČR

- Obnova pluralitní demokracie v Československu po roce 1989

- Přijetí Listiny základních práv a svobod, její koncepce, význam a postavení v československém právním řádu

- Okolnosti zániku Československa a vzniku samostatné ČR

- Přijetí, koncepce a obsah Ústavy ČR

- Úprava kontinuity a diskontinuity ve vztahu k Československu v ústavním pořádku ČR

 

4. Ústavní pořádek ČR

- Pojem a obsah ústavního pořádku ČR

- Změny a doplňky ústavního pořádku (proces jejich přijímání a nejvýznamnější ústavní zákony přijaté od roku 1993)

- Podstatné náležitosti demokratického právního státu

- Vztah mezinárodních smluv o lidských právech a ústavního pořádku

Pl. ÚS 36/01 (zejm. část VII. odůvodnění) – pojem ústavní pořádek, postavení mezinárodních smluv o lidských právech

Pl. ÚS 27/09 – kauza Melčák, podstatné náležitosti demokratického právního státu, ústavní limity přijímání ústavních zákonů

 

5. Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva v ČR

- Ústavní úprava vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva v ČR

- Přijímání a ratifikace mezinárodních smluv v ČR (kompetence, proces, kategorie smluv, kontrola jejich souladu s ústavním pořádkem)

- Postavení mezinárodních smluv v právním řádu ČR

- Mezinárodní smlouvy o lidských právech a jejich význam v ústavním právu

Pl. ÚS 36/01 (zejm. část VII. odůvodnění) – pojem ústavní pořádek, postavení mezinárodních smluv o lidských právech

 

6. Členství ČR v Evropské unii a jeho dopady na ústavní systém

- Ústavněprávní souvislosti vstupu ČR do EU

- Ústavní zakotvení a podmínky přenosu pravomocí ČR na EU

- Vztah vnitrostátního práva a práva EU (prameny práva EU a jejich účinky)

- Dopady členství v EU na ústavní systém ČR (moc zákonodárnou, výkonnou a soudní)

Pl. ÚS 19/08 (zejm. část XI. a XX. odůvodnění) – ústavnost Lisabonské smlouvy

 

7. Ústavní charakteristika České republiky, ČR jako demokratický právní stát

- Ústavní vymezení ČR a její státní moci

- Demokratický právní stát a jeho podstatné náležitosti

- Promítnutí těchto základních principů do dalších institutů ústavního práva

Pl. ÚS 27/09 – kauza Melčák, podstatné náležitosti demokratického právního státu, ústavní limity přijímání ústavních zákonů

 

8. Uplatnění principu dělby moci v ústavním systému ČR, kontrolní mechanismy a instituce

- Teoretické vymezení a ústavní zakotvení principu dělby moci

- Kontrolní mechanismy mezi orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní v ústavním systému ČR

- Forma vlády v ČR

- Postavení Nejvyššího kontrolního úřadu, České národní banky, veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v systému dělby moci

Pl. ÚS 14/01 – spor o kontrasignaci jmenování guvernéra a viceguvernéra ČNB

 

9. Ústavní zakotvení pluralitního politického systému v ČR a jeho záruky

- Ústavní zakotvení politického pluralismu v ČR a jeho promítnutí do dalších institutů ústavního práva

- Svobodná soutěž politických sil, její záruky a meze

- Ochrana menšiny jako ústavní princip politického systému ČR

- Význam politických práv, orgány a procesní prostředky jejich ochrany

 

10. Suverenita lidu a formy jejího uskutečňování v ČR, ustavování do veřejných funkcí

- Pojem suverenity lidu a její význam v republice

- Demokracie reprezentativní a přímá a její ústavní a zákonná úprava

- Ustavování do veřejných funkcí v ČR jako demokratickém právním státě

- Právo podílet se na správě věcí veřejných

- Právo na odpor

 

11. Ústavní principy volebního práva a jejich naplnění ve volebních zákonech v ČR

- Ústavní zakotvení principů volebního práva

- Všeobecnost aktivního a pasivního volebního práva

- Rovnost volebního práva a rovné podmínky ve volebním procesu

- Zákonné záruky tajného hlasování

 

12. Volební proces a volební systémy v ČR

- Ústavní základy organizace voleb (pravidelná volební období a výjimky z nich, pojem volebního zákona)

- Základní instituty volebního procesu (vyhlášení voleb, organizační členění volebního území, seznamy voličů, kandidatura, volební kampaň, forma a průběh hlasování, zjišťování výsledku voleb)

- Jednotlivé volební systémy (Poslanecká sněmovna, Senát, prezident republiky, zastupitelstva obcí, zastupitelstva krajů, Evropský parlament)

Pl. ÚS 42/2000 – tzv. velký volební nález

Pl. ÚS 44/17 – zrušení volebního systému do Poslanecké sněmovny

 

13. Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR

- Volební soudnictví v ČR a jeho principy

- Jednotlivé druhy řízení ve volebním soudnictví

- Rozhodování v otázce neplatnosti voleb, volby kandidáta a hlasování – podmínky prohlášení neplatnosti a jeho důsledky

- Role Ústavního soudu v otázkách voleb

 

14. Odpovědnost a imunita ústavních činitelů

- Odpovědnost ústavních činitelů a její význam v demokratickém právním státě

- Druhy odpovědnosti jednotlivých ústavních činitelů a způsob jejího uplatnění

- Pojem a účel imunity

- Imunita členů Parlamentu, prezidenta republiky, soudců

I. ÚS 3018/14 – kauza Chaloupka, pojetí poslanecké imunity ve vztahu k projevům v komoře

 

15. Parlament ČR – postavení v ústavním systému

- Teoretické vymezení a ústavní zakotvení moci zákonodárné

- Složení Parlamentu ČR a vzájemný vztah komor

- Kompetence Parlamentu ČR a vztahy k jiným ústavním orgánům

 

16. Mandát poslance a senátora, vnitřní organizace a pravidla jednání komor Parlamentu ČR

- Mandát poslance a senátora – pojem, vznik, obsah (práva a povinnosti poslance a senátora), záruky, zánik

- Orgány a funkcionáři komor Parlamentu ČR

- Pravidla jednání komor Parlamentu ČR

 

17. Legislativní proces v ČR

- Ústavní a zákonné zakotvení legislativního procesu, význam legislativních pravidel vlády

- Jednotlivé fáze legislativního procesu (zákonodárná iniciativa, projednávání návrhů zákonů v Parlamentu, řešení rozporu mezi komorami, role prezidenta republiky v legislativním procesu)

- Zvláštní případy legislativního procesu (ústavní zákony, zákony podle čl. 40 Ústavy, státní rozpočet, zákonná opatření Senátu, zkrácené jednání podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR, stav legislativní nouze)

Pl. ÚS 77/06 – legislativní přílepky

Pl. ÚS 55/10 – legislativní proces ve stavu legislativní nouze

 

18. Publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR

- Význam a způsob vyhlašování zákonů a jiných pramenů práva v ČR

- Zákonná úprava Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv // Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

- Platnost a účinnost právních předpisů; zákaz retroaktivity

- Publikace práva EU

 

19. Prezident republiky – postavení v ústavním systému ČR

- Ústavní postavení prezidenta republiky jako hlavy státu

- Vznik, trvání a zánik funkce prezidenta republiky

- Imunita a neodpovědnost prezidenta republiky

- Vztah prezidenta republiky k jiným ústavním orgánům

 

20. Pravomoci prezidenta republiky

- Povaha a kategorizace pravomocí prezidenta republiky

- Rozhodnutí prezidenta republiky, odpovědnost za ně a jejich přezkoumatelnost

- Pravomoci vztahující se k moci zákonodárné, k moci výkonné, k moci soudní a další pravomoci prezidenta republiky

Pl. ÚS 4/13 – přezkum amnestie prezidenta republiky

 

21. Vláda ČR – ustavování, složení, rozhodování a vztah k Parlamentu ČR a k prezidentu republiky

- Ustavování, trvání a ukončení výkonu funkce vlády

- Složení vlády, postavení jejího předsedy a členů, způsob rozhodování vlády

- Postavení vlády v ústavním systému ČR a její vztah k Parlamentu ČR a prezidentu republiky

 

22. Vláda ČR v rámci moci výkonné

- Teoretické vymezení a ústavní zakotvení výkonné moci a jejích orgánů

- Ústavní a zákonné zakotvení vztahu vlády k ministerstvům, jiným správním úřadům (vč. tzv. nezávislých správních úřadů) a státnímu zastupitelství

- Právní předpisy orgánů moci výkonné (ústavní podmínky pro jejich vydávání)

Pl. ÚS 21/14 (zejm. část VII./g odůvodnění) – ústavnost zákona o státní službě, vztah vlády a správních úřadů

 

23. Moc soudní a její postavení v ústavním systému ČR, soustava a organizace soudů

- Teoretické vymezení a ústavní zakotvení moci soudní, její vztah k jiným mocem ve státě

- Ústavní základ organizace a činnosti moci soudní, soustava obecných soudů

- Základy zákonné úpravy organizace soudů (funkcionáři soudů, správa soudů, soudcovské rady)

- Vztah obecných soudů a Ústavního soudu

IV. ÚS 301/05 (část II.B odůvodnění) – Slovenské důchody VI, závaznost rozhodnutí Ústavního soudu

 

24. Postavení soudců, jejich nezávislost a nestrannost, právo na zákonného soudce

- Soudcovská nezávislost a nestrannost a její ústavní a zákonné záruky

- Vznik a zánik funkce soudce

- Odpovědnost a imunita soudců

- Právo na zákonného soudce a jeho naplnění v právním řádu

Pl. ÚS 7/02 – ústavnost zákona o soudech a soudcích

 

25. Ústavní soud ČR, jeho organizace a postavení v ústavním systému

- Teoretické vymezení a ústavní zakotvení ústavního soudnictví

- Postavení Ústavního soudu ČR v ústavním systému a vztahy k jiným ústavním orgánům

- Složení a organizace Ústavního soudu ČR, vznik a zánik funkce soudce Ústavního soudu, záruky jeho činnosti

Pl. ÚS 27/09 – kauza Melčák, podstatné náležitosti demokratického právního státu, ústavní limity přijímání ústavních zákonů

 

26. Působnost Ústavního soudu a řízení před ním

- Působnost Ústavního soudu (jednotlivé druhy řízení)

- Obecná zákonná úprava řízení před Ústavním soudem

- Zvláštní ustanovení u jednotlivých druhů řízení (zejm. řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů)

 

27. Rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu

- Způsob rozhodování a druhy rozhodnutí Ústavního soudu, jejich vyhlašování

- Právní účinky rozhodnutí Ústavního soudu

- Význam rozhodnutí Ústavního soudu v právu

IV. ÚS 301/05 (část II.B odůvodnění) – Slovenské důchody VI, závaznost rozhodnutí Ústavního soudu

 

28. Řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem

- Pojem ústavní stížnosti, ústavní a zákonné vymezení jednotlivých druhů ústavní stížnosti (aktivní legitimace, předmět, rozsah přezkumu)

- Zákonná úprava řízení o ústavní stížnosti

- Rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti a jeho účinky

 

29. Územní členění státu a ústavní základy územní samosprávy v ČR

- Státní území a jeho členění

- Teoretické vymezení a ústavní zakotvení územních samosprávných celků

- Ústavní zakotvení práva na samosprávu, zásahů do něj a jeho ochrany

- Samospráva a výkon státní správy územními samosprávnými celky

- Právní předpisy orgánů územních samosprávných celků a přezkum jejich zákonnosti

Pl. ÚS 45/06 – pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky

 

30. Mimořádné stavy a omezování základních práv; zajišťování bezpečnosti ČR

- Ústavní úprava zajišťování bezpečnosti ČR

- Mimořádné stavy (podmínky a způsob vyhlášení, ústavní a zákonné důsledky pro státní orgány a jednotlivce)

- Omezení základních práv v mimořádných stavech

Pl. ÚS 8/20 – přezkoumatelnost vyhlášení nouzového stavu

 

 

Koš B

 

31. Státní občanství, občan jako subjekt základních práv a svobod v ČR

- Teoretické vymezení státního občanství a jeho ústavní zakotvení

- Principy zákonné úpravy státního občanství

- Způsoby vzniku a zániku státního občanství, zejm. udělování státního občanství (podmínky, postup, soudní přezkum)

- Občan jako subjekt základních práv a svobod v ČR

Pl. ÚS 5/16 – ústavnost § 22 odst. 3 zákona o státním občanství

Pl. ÚS 39/17 – ústavnost § 26 zákona o státním občanství

 

32. Listina základních práv a svobod a další prameny právní úpravy základních práv a svobod

- Listina základních práv a svobod – vznik, postavení v právním řádu ČR, obsah

- Vztah Listiny základních práv a svobod a mezinárodních smluv o lidských právech

- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – význam, obsah (vč. dodatkových protokolů), působnost

- Listina základních práv Evropské unie – význam, obsah, působnost

Pl. ÚS 36/01 (zejm. část VII. odůvodnění) – pojem ústavní pořádek, postavení mezinárodních smluv o lidských právech

 

33. Základní práva a svobody – pojem, funkce, subjekty

- Pojem a kategorizace základních práv a svobod, jejich ideové zdroje

- Funkce (způsoby působení) základních práv a svobod; povinnosti, které jim odpovídají, a adresáti těchto povinností (vertikální a horizontální účinek)

- Subjekty základních práv a svobod – obecně a jednotlivé kategorie v Listině základních práv a svobod

IV. ÚS 1735/07 – horizontální účinek práva vlastnit majetek

 

34. Formy a způsoby omezování základních práv a svobod

- Omezitelnost základních práv a svobod (účel, důvody)

- Ústavní úprava omezování základních práv a svobod (meze a podmínky stanovené Listinou základních práv a svobod, formy zásahů do základních práv předepsané Listinou)

- Posuzování ústavnosti zásahů do základních práv – metody (proporcionalita, racionalita)

Pl. ÚS 4/94 – anonymní svědek, test proporcionality

Pl. ÚS 1/08 – regulační poplatky ve zdravotnictví, test racionality

 

35. Rovnost a zákaz diskriminace

- Teoretické vymezení principu rovnosti a zákazu diskriminace, typy rovnosti, formy diskriminace

- Ústavní zakotvení principu rovnosti a zákazu diskriminace a jeho promítnutí do jednotlivých základních práv a svobod

- Antidiskriminační zákon (působnost, prostředky ochrany)

Pl. ÚS 18/15 – zdanění vysokopříjmových pracujících důchodců

 

36. Lidská důstojnost a právo na život

- Teoretické vymezení a ústavní zakotvení lidské důstojnosti, její význam v ústavním právu

- Způsobilost mít práva

- Právo na život

- Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (tělesná a duševní integrita)

- Zákaz mučení a zákaz nucených prací

 

37. Svoboda jednotlivce obecně, osobní svoboda, svoboda pohybu a pobytu

- Teoretické vymezení a ústavní zakotvení svobody jednotlivce a jeho vztahu ke státní moci

- Promítnutí svobody jednotlivce do jednotlivých základních práv a svobod

- Osobní svoboda a její záruky (orgány a procesní prostředky ochrany)

- Svoboda pohybu a pobytu

- Ústavní úprava ukládání povinností v ČR

 

38. Ochrana soukromí a rodinného života

- Ochrana soukromého a rodinného života a svobodného rozhodování o něm

- Ochrana rodiny a rodičovství

- Ochrana osobních údajů (právo na informační sebeurčení)

- Nedotknutelnost obydlí

- Listovní (komunikační) tajemství

 

39. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání

- Svoboda myšlení a svědomí

- Svoboda náboženského vyznání, vztah státu a církví (ČR jako sekulární stát)

- Náboženská a sekulární výhrada svědomí

- Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby

 

40. Právo vlastnit majetek a hospodářská práva

- Zakotvení práva vlastnit majetek v Listině základních práv a svobod (subjekty, obsah, ochrana, meze)

- Hospodářská práva v Listině, zejména svoboda podnikání a právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací

- Ukládání daní a poplatků, hospodářská politika státu jako důvod omezení základních práv a svobod

 

41. Svoboda projevu a právo na informace

- Význam a účel svobody projevu a práva na informace

- Ústavní zakotvení svobody projevu (obsah, meze)

- Ústavní zakotvení práva na informace (obsah, meze)

 

42. Petiční právo

- Ústavní zakotvení (subjekty, obsah, meze)

- Význam a účel petičního práva

- Zákonná úprava petičního práva (vč. formy petice, způsobu jejího vyřízení, projednávání petic v Parlamentu ČR)

 

43. Shromažďovací právo

- Význam a účel shromažďovacího práva

- Ústavní zakotvení (subjekty, obsah, meze)

- Zákonná úprava shromažďovacího práva (pojem shromáždění, práva a povinnosti svolavatele, zákaz shromáždění, práva a povinnosti v průběhu shromáždění, rozpuštění shromáždění)

- Orgány a procesní prostředky ochrany shromažďovacího práva

 

44. Sdružovací právo

- Ústavní zakotvení (obecná úprava a zvláštní úpravy, subjekty, obsah, meze)

- Význam a účel sdružovacího práva

- Spolek jako obecná právní forma pro výkon sdružovacího práva; meze sdružovacího práva podle občanského zákoníku

 

45. Právo sdružovat se v politických stranách a hnutích

- Politické strany – pojem a funkce v politickém systému

- Ústavní zakotvení práva sdružovat se v politických stranách a hnutích (subjekty, obsah, meze)

- Zákonná úprava politických stran a hnutí (založení a vznik, členství a vnitřní organizace, financování a hospodaření a dohled nad ním, zásahy státu do jejich činnosti)

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. Pst 1/2009-348 – rozpuštění Dělnické strany

 

46. Sociální práva

- Hodnotová východiska sociálních práv

- Specifika ústavního zakotvení, zákonného naplňování a soudní vymahatelnosti sociálních práv v kontextu nedělitelnosti lidských práv

- Jednotlivá sociální práva v Listině základních práv a svobod (subjekty, obsah, meze, vymahatelnost)

Pl. ÚS 1/08 – regulační poplatky ve zdravotnictví, test racionality

 

47. Ústavní ochrana životního prostředí, kulturní práva

- Ústavní zakotvení ochrany životního prostředí, přírodního bohatství a přírodních zdrojů

- Právo na příznivé životní prostředí a právo na informace o životním prostředí (subjekty, obsah, vymahatelnost, meze)

- Ochrana životního prostředí jako důvod pro omezení jiných základních práv a svobod

- Kulturní práva v Listině základních práv a svobod, zejména právo na vzdělání

 

48. Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces

- Právo na soudní ochranu (právo na přístup k soudu), jeho rozsah a výjimky z něj podle Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv EU

- Pojem nezávislého a nestranného soudu zřízeného zákonem jako prvku práva na soudní ochranu

- Jednotlivé aspekty práva na spravedlivý proces

 

49. Prostředky ochrany základních práv a svobod

- Ochrana základních práv a svobod mocí soudní (obecné soudy, Ústavní soud – ústavní stížnost)

- Individuální stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva (podmínky přípustnosti, právní účinky rozhodnutí)

- Jiné mezinárodněprávní prostředky ochrany základních práv

- Působnost veřejného ochránce práv v oblasti základních práv a svobod

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (08.11.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Nejvyšší kontrolní úřad

-        Česká národní banka

-        Soudy a soudnictví v České republice

-        Ústavní soud – postavení v ústavním systému, složení, druhy řízení a rozhodnutí.

-        Abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti v ČR.

-        Ústavní základy územní samosprávy.

-        Listina základních práv a svobod v ústavním pořádku ČR, mezinárodní smlouvy o lidských právech. Základní zásady, subjekty, rozsah základních práv a svobod a jejich limity. Vztah práv a povinností v Listině.

-        Základní lidská práva. Postavení menšin v ČR.

-        Politická práva v ČR.

-        Hospodářská, sociální a kulturní práva v ČR.

-        Ochrana subjektivních práv v ČR.

-        Mimořádné stavy dle Ústavy a ústavního zákona o bezpečnosti ČR.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 2015. 2. aktualizované vydání. 1152 s. ISBN:978-80-7502-084-0.

Ostatní literatura:

1.      David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn a Ladislav Vyhnánek. Ústavní právo: Casebook. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer CZ, 2014.

2.      Sládeček/Mikule/Suchánek/Syllová: Ústava České republiky: komentář. Praha 2016.

3.      Rychetský/Langášek/Herc/Mlsna a kolektiv: Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Praha 2015.

4.      Bahýľová a kolektiv: Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Praha 2010.

5.      Václav Pavlíček, Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář, 1. díl – Ústavní systém, Linde, 2. vydání, Praha 1998

6.      Václav Pavlíček a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář, 2. díl – Práva a svobody, Linde, 2. vydání, Praha 2002

7.      Eliška Wagnerová a kolektiv: Listina základních práv a svobod: komentář. Praha 2012.

8.      Kmec/Kosař/Kratochvíl/Bobek: Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha 2012.

9.      Aleš Gerloch, Jan Kysela a kol.: 20 let Ústavy České republiky – Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2013

10.   Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I., 1914–1945, II., 1945–1960, III., 1960–1989, IV., 1989-1992 Karolinum, Praha 2005-2007.

11.   Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém České republiky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 5. vydání, Plzeň 2013.

12.   Jan Wintr: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Aleš Čeněk, Plzeň 2018

13.   Václav Pavlíček: O české státnosti – úvahy a polemiky, 1. Český stát a Němci, Karolinum, Praha 2004.

14.   Václav Pavlíček: O české státnosti – úvahy a polemiky, 2. O právech, svobodách a demokracii, Karolinum, Praha 2002.

15.   Ondřej Preuss: Klauzule věčnosti. Aleš Čenek, Plzeň 2015.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

2.      Listina základních práv a svobod, vyhlášená jako součást ústavního pořádku ČR pod č. 2/1993 Sb.

3.      Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

4.      Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

5.      Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

6.      Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

7.      Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.

8.      Zákon č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon).

9.      Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

10.   Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

11.   Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).

12.   Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky.

2.      Ústavní zákon č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky.

3.      Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

4.      Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5.      Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6.      Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

7.      Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

8.      Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

9.      Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

10.   Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

11.   Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.

12.   Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

13.   Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

14.   Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (kompetenční zákon).

15.   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

16.   Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.

17.   Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

18.   Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

19.   Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

20.   Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

21.   Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv.

22.   Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

23.   Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

24.   Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

25.   Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

26.   Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

27.   Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

28.   Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

29.   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení).

Judikatura

Každoročně katedrou stanovený a aktualizovaný seznam zásadních nálezů a rozhodnutí Ústavního soudu jakož i jiných soudů.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html