SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Criminal Law II - HPOP0032
Title: Trestní právo II
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/2, MC [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.
doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D.
JUDr. Marta Fleková
prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Hendrych
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Martin Richter, Ph.D.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP0031
Incompatibility : HPOP3000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP0033, HPOP0117
Is pre-requisite for: HXPV0004
Is complex co-requisite for: HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Annotation - Czech
Předmět obsahuje celkem tři oblasti.

První oblastí je oblast obecné části trestního práva hmotného, která navazuje na základy trestní odpovědnosti, a sice problematika sankcionování (trestů a ochranných opatření). V rámci výuky základního kurzu trestního práva tak po problematice viny následuje problematika „trestu“, v níž je pozornost věnována jak trestání dospělých pachatelů, tak trestání pachatelů mladistvých. Výuka je soustředěna na problematiku pojmu a účelu trestu, základní zásady trestání, postupy při ukládání trestu a na trestání při souběhu trestných činů, recidivě a při pokračování v trestné činnosti.

Druhou oblastí je výuka zvláštní části trestního práva hmotného. V rámci zvláštní části jsou zevrubným způsobem probrána nejdůležitější témata, tedy jednotlivé hlavy zvláštní části trestního kodexu. Ve výuce jsou rozvíjeny i poznatky z obecné části trestního práva hmotného, a to na konkrétních případech naplňujících skutkové podstaty jednotlivých trestných činů.

Třetí oblastí jsou úvodní témata trestního práva procesního. Pozornost je věnována především předmětu a účelu trestního řízení, jeho subjektům, základním zásadám trestního procesu a právu na spravedlivé trestní řízení a zajištění osob a věcí v trestním řízení.

Po absolvování předmětu by student měl mít osvojeny veškeré znalosti trestního práva hmotného tak, aby mohl posoudit míru trestní odpovědnosti pachatele, po právní stránce správně kvalifikovat jeho jednání a posoudit, jakým způsobem bude sankcionován. Dále by student měl být orientován v úvodních tématech trestního práva procesního a znát vzájemné navázání základních trestních kodexů. Výuka trestního práva vychází z koncepce, podle níž trestní právo je nutno studovat a poznávat jako celek. V rámci úvodu do trestního práva procesního si studenti osvojují základní poznatky týkající se trestního řízení a základní souvislosti mezi trestním právem hmotným a trestním právem procesním. Na tyto znalosti bude dále navazováno výukou zbylých trestně procesních témat v rámci předmětu Trestní právo III.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Teaching methods - Czech

Přednášky z předmětu Trestní právo II. budou konány ve dnech a časech podle rozvrhu za přítomnosti studentů. Počet studentů účastnících se výuky přímo v přednáškové místnosti není omezen.

Veškeré přednášky budou současně živě streamovány prostřednictvím fakultního kanálu YouTube a následně též zpětně studentům přístupné pod níže uvedeným odkazem, a to nejméně do konce akademického roku.

Podmínky zisku zápočtu jsou uvedeny v sekci „Požadavky ke zkoušce“ a budou případně upřesněny na prvních přednáškách a seminářích.

Seminární výuka všech seminárních skupin z předmětu Trestní právo II. bude probíhat kontaktním způsobem podle rozvrhu. Podmínky pro zisk bodů za aktivitu budou upřesněny seminárními vyučujícími na začátku semestru.

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOgM5C1uQEszh_au5sjKYItk

 

Last update: Dvořák Marek, JUDr. Mgr., Ph.D. (19.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

1. Klasifikovaný zápočet je podmíněn absolvováním celokatederního testu. 

2. Výslednou známku tvoří kromě celokatederního testu (60 %) rovněž osobní účast studentů na seminářích (20 %) a aktivita v jejich průběhu (20 %).  Zápočet je možné získat i tehdy, není-li podmínka osobní účasti a aktivity splněna, tato okolnost se nicméně promítá do klasifikace (viz dále). 

3. Klasifikační stupnice je stanovena následovně: 

Počet bodů 

Klasifikace 

100 - 85 

výborně 

84 - 70 

velmi dobře 

69 - 50 

dobře 

49 – 0 

neprospěl/a 

Celokatederní test 

4. První termín celokatederního testu se koná v zápočtovém týdnu, zbylé dva termíny celokatederního testu se konají vždy v příslušném semestru ve zkouškovém období.  

5. Při vypracování celokatederního zápočtového testu není dovoleno používat žádné pomocné materiály s výjimkou aktuálních právních předpisů, které jsou uvedeny jako základní právní předpisy předmětu. 

6. Časový limit pro vypracování celokatederního zápočtového testu je 60 minut. 

7. Celokatederní test se skládá ze tří zadání krátkého skutkového děje, přičemž u každého krátkého skutkového děje jsou 2 otevřené otázky na právní kvalifikaci, 2 otevřené otázky týkající se trestání a 2 uzavřené otázky z oblasti trestního práva procesního. Otevřené otázky vyžadují uvedení jednoznačné odpovědi a je-li to výslovně vyžadováno, též její zdůvodnění. Uzavřené otázky obnášení výběr z nabízených variant. Za každou otevřenou otázku je možné získat 4 body a za každou uzavřenou otázku je možné získat 2 body. Maximální počet bodů je 60.   

Osobní účast studentů na seminářích: 

8. Za osobní účast na seminářích mohou studenti získat nejvýše 20 bodů. 20 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 70 % seminářů. 10 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 60 % seminářů a současně méně než 70 %. Při nedosažení alespoň 60 % osobní účasti na seminářích student žádné body za osobní účast na seminářích nezískává. 

Aktivita na seminářích: 

9. Za aktivní participaci na výuce mohou studenti získat nejvýše 20 bodů.  

10. Způsob bodování a udělení konkrétního počtu bodů za aktivitu na seminářích je v diskreci jednotlivých seminárních vyučujících.  

11. Aktivní účastí na seminářích se rozumí plnění úkolů zadaných vyučujícím seminární skupiny, které vychází z řešení praktických případů z předepsané sbírky příkladů ztrestního práva hmotného a procesního 

12. Aktivní účast předpokládá předchozí získání základních poznatků zpřednášek asamostudia. Student by na základě těchto poznatků měl být následně schopen v průběhu seminární výuky plnohodnotně reagovat na případné dotazy a nad teoretickými ipraktickými problémy materie kriticky uvažovat. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Pojem a účel trestu, systém trestů. 

- Druhy trestů. 

- Ukládání trestů dospělým. 

- Zánik trestů a dalších následků odsouzení. 

- Ochranná opatření. 

- Sankcionování mladistvých. 

- Sankcionování právnických osob. 

- Trestné činy proti životu a zdraví. 

- Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. 

- Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 

- Trestné činy proti rodině a dětem 

- Trestné činy proti majetku 

- Trestné činy hospodářské  

- Trestné činy obecně nebezpečné. 

- Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci 

- Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. 

- Trestné činy proti branné povinnosti. 

- Trestné činy vojenské. 

- Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. 

- Pojem, předmět a účel trestního řízení. Předběžné otázky. 

- Spravedlivý trestní proces. 

- Základní zásady trestního řízení. 

- Subjekty trestního řízení. 

- Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, zejména vazba. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

2.      Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

3.      Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 4. přepracované vydání. Praha: Leges, 2021.

Ostatní literatura:

1.      Solnař, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972.

2.      Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.

Základní právní předpisy:

1.      Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění).

2.      Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), v platném znění.

3.      Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, v platném znění.

4.      Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

5.      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.

6.      Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění.

7.      Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.

8.      Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), v platném znění.

9.      Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v platném znění.

10.   Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

Ostatní právní předpisy:

1.      Zákon č. 84/1969 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.

2.      Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

3.      Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

4.      Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.09.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday19.02.2024Pojem a účel trestu, systém trestů. Úvod do problematiky ukládání trestů JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. 
Monday26.02.2024Ukládání trestů dospělým. Ochranná opatření doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. 
Monday04.03.2024Sankcionování mladistvých. Sankcionování právnických osobdoc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Monday11.03.2024Trestné činy proti životu a zdraví – I. Trestné činy proti životu a zdraví – II.JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
Monday18.03.2024Trestné činy proti svobodě a právům (…). Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblastiprof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
Monday25.03.2024Trestné činy proti rodině a dětem. Trestné činy obecně nebezpečnédoc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 
Monday01.04.2024Velikonoce - výuka se nekoná 
Monday08.04.2024Trestné činy proti majetku – I. Trestné činy proti majetku – II.prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Monday15.04.2024Trestné činy hospodářské – I. Trestné činy hospodářské – II.JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 
Monday22.04.2024Trestné činy proti ČR, cizímu státu a mez. organizaci. Trestné činy proti lidskosti, míru a válečné trestné činydoc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Monday29.04.2024Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných – I. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných – II.doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 
Monday06.05.2024Pojem, předmět a účel TŘ; předběžné otázky. Právo na spravedlivý procesprof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html