SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Criminal Law I - HPOP0031
Title: Trestní právo I
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Anna Brandtner
JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D.
prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Hendrych
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
JUDr. Hana Šimánová
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Incompatibility : HP0681
Is co-requisite for: HPOP0032, HPOP0117
Is complex co-requisite for: HSZK0400
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Program přednášek TP I..doc TP I. - program přednášek Martina Bárová
download TP I. - program seminářů.docx TP I. - program seminářů Martina Bárová
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (20.09.2021)
Povinný předmět Trestní právo I tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Trestní právo II, Trestní právo III a Trestní právo IV.

Obsahem předmětu Trestní právo I je první oblast obecné části trestního práva hmotného, tj. problematika viny, která tvoří tzv. základy trestní odpovědnosti. Na začátku se výuka věnuje pojmu, funkcím a základním zásadám trestního práva hmotného, které představují vůdčí právní ideje, na nichž je založena právní úprava podmínek trestní odpovědnosti a následků s jejich porušením spojených. Zevrubná pozornost je věnována pojmu trestného činu, jeho třídění a pojmu skutkové podstaty trestného činu. Podrobně jsou rozebírány všechny znaky (skupiny znaků) trestného činu. Pozornost je věnována též základům trestní odpovědnosti právnických osob, a to jak v rámci výkladu o subjektu (pachateli) trestného činu, tak samostatně. Na uvedené oblasti navazují další klíčová témata základů trestní odpovědnosti, zejména okolnosti vylučující protiprávnost, vývojová stadia trestného činu, problematika účastenství v širším i užším smyslu a mnohosti (souběhu) trestných činů.

Absolvováním předmětu si studenti osvojí základy trestní odpovědnosti fyzických i právnických osob, podmínky vzniku a zániku trestní odpovědnosti a předpoklady pro právní posouzení jednání pachatelů trestných činů, na které bude v další fázi studia navazovat výuka jednotlivých trestných činů zakotvených ve zvláštní části trestního zákoníku.

Předmět je tvořen přednáškami a seminární výukou, která navazuje a rozvíjí poznatky získané v rámci přednášek. Studenti získávají při výuce i dílčí poznatky ze zvláštní části trestního práva hmotného. Studium trestního práva procesního vyžaduje kromě studia předepsaných nebo doporučených studijních pomůcek i studium platných právních předpisů a judikatury.

Zápis předmětu Trestní právo I je podmíněn absolvováním předmětů Teorie práva II, Římské právo a základy novodobého práva soukromého II, Ústavní právo I, Občanské právo hmotné I a Úvod do studia práva.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. (03.01.2022)

Přednášky budou streamovány z učebny na fakultě za přítomnosti studentů ve dnech a časech podle rozvrhu, nebude-li uvedeno jinak. Odkazy na distanční sledování přednášek budou posluchačům s předstihem zveřejněny v této sekci níže. Počet studentů účastnících se výuky v přednáškové místnosti není omezen.

V případě rozhodnutí fakulty o plně bezkontaktní formě přednášek v průběhu semestru budou přednášky předtočeny v nahrávacím studiu či zaznamenány jiným způsobem (např. formou komentovaných prezentací) a posluchačům nejpozději v čase přednášky zpřístupněny prostřednictvím odkazu vloženého do této sekce a současně na elektronickou nástěnku v SIS.

Ve všech případech budou přednášky nahrány a zpřístupněny studentům na fakultním kanále Youtube, a to nejméně do konce akademického roku 2021/22. Odkaz na playlist přednášek bude uveřejněn v této sekci níže.

Seminární výuka všech seminárních skupin z předmětu Trestní právo I. pro studenty v nové i staré akreditaci bude zahájena kontaktním způsobem. Pokud by z důvodu epidemiologických opatření bylo vedením fakulty rozhodnuto o přechodu z prezenční seminární výuky na výuku bezkontaktní, uplatní se podmínky seminární výuky konkretizované v přiloženém souboru („TP I. - Podmínky seminární výuky při přechodu do bezkontaktní formy“).

---

  

Veškeré přednášky zimního semestru byly uskutečněny kontaktně za přítomnosti studentů se současným streamováním z posluchárny. Záznamy uskutečněných přednášek jsou dostupné pod následujícím odkazem.

 

https://youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TRgdR00Vg2xn_7f8eoEo8Rz

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (20.09.2021)

1. Předmět Trestní právo I je zakončen klasifikovaným zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2. Za úspěšné absolvování předmětu získá student 3 kredity.

3. Klasifikovaný zápočet je podmíněn absolvováním celokatederního testu.

4. Výslednou známku tvoří kromě celokatederního testu (60 %) rovněž osobní účast studentů na seminářích (20 %) a aktivita v jejich průběhu (20 %). Zápočet je možné získat i tehdy, není-li podmínka osobní účasti a aktivity splněna, tato okolnost je nicméně zohledněna v rámci klasifikace.

5. Klasifikační stupnice je stanovena následovně:

Počet bodů Klasifikace
100 - 85  výborně
84 - 70  velmi dobře
69 - 50  dobře
49 - 0  neprospěl/a

Celokatederní test 

8. První termín celokatederního testu se koná v zápočtovém týdnu, zbylé dva termíny celokatederního testu se konají vždy v příslušném semestru ve zkouškovém období.

9. Při vypracování celokatederního testu není dovoleno používat žádné pomocné materiály, například právní předpisy, učebnice, komentáře nebo poznámky z výuky.

10. Časový limit pro vypracování celokatederního testu je 60 minut.

11. Celokatederní test se skládá z 30 uzavřených otázek. Za každou otázku je možné získat 2 body. Maximální počet bodů je 60.

Osobní účast studentů na seminářích

12. Za osobní účast na seminářích mohou studenti získat nejvýše 20 bodů. 20 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 70 % seminářů. 10 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 60 % seminářů a současně méně než 70 %. Při nedosažení alespoň 60 % osobní účasti na seminářích student žádné body za osobní účast na seminářích nezískává.

Aktivita na seminářích

13. Za aktivní participaci na výuce mohou studenti získat nejvýše 20 bodů.

14. Způsob bodování a udělení konkrétního počtu bodů za aktivitu na seminářích je v diskreci jednotlivých seminárních vyučujících.

15. Aktivní účastí na seminářích se rozumí plnění úkolů zadaných vyučujícím seminární skupiny, které vychází z řešení praktických případů z předepsané sbírky příkladů z trestního práva hmotného a procesního.

16. Aktivní účast předpokládá předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia. Student by na základě těchto poznatků měl být následně schopen v průběhu seminární výuky plnohodnotně reagovat na případné dotazy a nad teoretickými i praktickými problémy materie kriticky uvažovat.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (20.09.2021)

Předmět Trestní právo I zahrnuje následující témata:

- Pojem trestního práva, jeho funkce a základní zásady

- Prameny trestního práva hmotného a výklad trestních zákonů

- Působnost trestních zákonů

- Pojem trestného činu, druhy trestných činů, třídění trestných činů

- Skutková podstata trestného činu

- Objekt trestného činu

- Objektivní stránka trestného činu

- Pachatel trestného činu

- Subjektivní stránka trestného činu

- Okolnosti vylučující protiprávnost

- Vývojová stadia trestného činu

- Účastenství

- Souběh trestných činů a recidiva

- Zánik trestní odpovědnosti

- Trestní odpovědnost právnických osob

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. (20.02.2022)

Základní literatura:

1. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022.

2. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019.

3. Gřivna, T., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 4. přepracované vydání. Praha: Leges, 2021.

Poznámka: Obě učebnice uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně.

Ostatní literatura:

1. Solnař, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972.

2. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.

Základní právní předpisy:

1. Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění).

2. Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), v platném znění.

3. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

4. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.

5. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění.

6. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html