SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
X - HPOP0024
Title: Správní právo IV
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 CT [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HP0805
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Pre-requisite : {Povinné předměty (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - Neopakovatelné}
Co-requisite : HPOP0023
Incompatibility : HP0681
K//Is co-requisite for: HSZK0215
XK//Is complex co-requisite for: HSZK0400
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (07.04.2019)
Výuka zahrnuje vybrané úseky ze zvláštní části správního práva. Tradičně je pozornost věnována právní úpravě územního plánování a stavebního řádu, přičemž každý semestr je k této oblasti připojen okruh dalších témat z jednoho či více rezortů veřejné správy. Důraz je kladen na praktickou práci s právními předpisy, zejména na schopnost vyhledání relevantních právních norem, na jejich správnou interpretaci a schopnost argumentace při prosazování právních závěrů. Posluchači jsou vedeni k nalézání řešení konkrétních kauz. Klíčové je vytváření souvislostí s právními normami řazenými do obecné části správního práva. Prohlouben je výklad týkající se zásahů do majetkových práv. Pozornost je rovněž věnována problematice vnějších kontrol veřejné správy a právu na svobodný přístup k informacím. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (07.04.2019)

Právní úprava územního plánování a stavebního řádu I. 
Právní úprava územního plánování a stavebního řádu II. 
Právní úprava územního plánování a stavebního řádu III. 
Právní úprava urychlení výstavby 
Právní úprava vyvlastňovacího řízení a soudního přezkumu vyvlastnění 
Právní úprava pozemních komunikací 
Právní úprava provozu na pozemních komunikacích I. 
Právní úprava provozu na pozemních komunikacích II. 
Vybrané otázky správního řízení 
Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví 
Vnější kontroly veřejné správy

Learning resources - Czech
Last update: Eva Preclíková (28.03.2019)

Literatura

Povinná:

Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha : C.H.Beck. 2016.

  Právní předpisy:

   Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

-          Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.

-          Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s. )

-          zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

-          zákonč. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ( zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html