SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Business Law II - HPOP0012
Title: Obchodní právo II
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Mgr. Jan Flídr, Ph.D.
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Mgr. Václav Mánek
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP0011
Incompatibility : HPOP3000, HP0681
Is co-requisite for: HXPV0005, HPOP0107, HPOP0013
Is complex co-requisite for: HSZK0300, HSZK0310, HSZK0320
In complex pre-requisite: HV3031
Files Comments Added by
download Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů - update.pdf JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Obchodní právo I a Obchodní právo III.

Právní regulace jednotlivých témat povinného předmětu (zejména specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích a konkrétně při uzavírání smluv a porušení povinností, pojetí obchodního závodu a cenných papírů a dispozice s nimi, obchodní smluvní typy) vychází z obecné úpravy občanského zákoníku (věcná práva, závazkové právo smluvní a deliktní, jednotlivé smluvní typy). Výklad témat předmětu se přitom věnuje přednostně těmto institutům obchodního práva a nezaměřuje se na obecný občanskoprávní základ.
Předmětem přednáškové výuky jsou dílčí (zbývající) oblasti práva obchodních korporací, které nebyly předmětem výuky v předmětu Obchodní právo I (zejména přeměny a koncernové právo), dále specifika právní úpravy postavení podnikatele v závazcích (modifikace obecného režimu s ohledem na profesionalitu a častou hospodářskou sílu podnikatele, zvláštní ochrana osob vstupujících s ním do právních vztahů, zvláštní úprava důsledků porušení povinností podnikatelem, obchodní smluvní typy pravidelně využívané v rámci podnikání a reflektující specifické potřeby podnikatelů), obchodní závod jako specifický předmět právních vztahů (vymezení obchodního závodu, možnosti dispozic a s tím související ochrana dotčených osob), cenné papíry jako nástroj dispozic s jednotlivými hodnotami (vymezení, třídění, možnosti dispozic s cennými papíry), soutěžní právo v obou jeho podobách: práva na ochranu hospodářské soutěže před jejím omezováním a práva proti nekalé soutěži, právo průmyslového vlastnictví, vybrané otázky účetního práva (z hlediska činnosti podnikatele) a specifika řešení úpadku podnikatele.

Studenti si v rámci předmětu osvojí zejména znalosti v těchto oblastech: odchylky od obecného závazkového práva upravené z důvodu specifického postavení podnikatele (ochrana jiných osob či naopak respekt právní regulace ke specifickým potřebám podnikatelské činnosti), výhody a rizika spojená s využíváním cenných papírů inkorporujících širokou škálu práv, účel a nástroje regulace hospodářského soutěže a s tím spojené limity podnikatelské činnosti, různorodost práv průmyslového vlastnictví poskytující ochranu nehmotným statkům podnikatele.

V rámci seminární výuky jsou dále prohlubovány a procvičovány znalosti a dovednosti z oblasti práva obchodních korporací získané při výuce v předmětu Obchodní právo I. Dále se studenti v seminární výuce zabývají obchodněprávní regulací, která je předmětem přednášek v předmětu. Důraz je kladen na samostatnou přípravu studentů na seminární výuku, jejich práci s právními předpisy a dalšími určenými nebo samostatně vyhledanými odbornými zdroji (před výukou i v jejím průběhu). Rozvíjena je především jejich dovednost s těmito zdroji pracovat – orientovat se v právním předpise, vyhledat relevantní úpravu, řádně ji vyložit a aplikovat na konkrétní skutkové situace zadávané na semináři, vyhledat v soudním rozhodnutí relevantní právní závěry a vhodně je aplikovat.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.07.2023)
Teaching methods - Czech

I. PŘEDNÁŠKY

Tzv. specializační přednášky budou probíhat v pondělí od 14 hod. v místnosti č. 103, a to v následující dny:

2. 10. Obchodní právo II – návod k použití – doc. Patěk
9. 10. Likvidátor obchodní korporace – dr. Josková
16. 10. Financování kapitálových společností příplatky společníků do vlastního kapitálu – prof. Černá
23. 10. Dispozice s obchodním závodem z právního a účetního hlediska – dr. Hurychová
30. 10. Korporátní spory – doc. Eichlerová
6. 11 Specifika postavení podnikatele v závazcích – doc. Patěk
13. 11. (R)evoluce spotřebitelského práva provedená zákonem č. 374/2022 Sb. (od automatického obnovení členství ve fitness centru až po domněnku vadnosti zakoupeného domácího mazlíčka) – dr. Flídr
20. 11. Specifika uzavírání smluv podnikatelem – doc. Liška
27. 11. Soutěžní právo včera a dnes – prof. Pelikánová
04. 12. Odpovědnost za újmu a veřejnoprávní odpovědnost v obchodním právu – doc. Patěk
11. 12. Obchodní korporace v hospodářských těžkostech (prevence a důsledky úpadku) – dr. Josková
18. 12. Nekalá soutěž a průmyslové vlastnictví ve zkratce i aktuálně – doc. Patěk

Specializační přednášky budou konány výlučně prezenčně a bez současného nahrávání.

Vedle specializačních přednášek jsou studentům k dispozici nahrané přednášky na následující témata:

1. Člen voleného orgánu obchodní korporace
https://www.youtube.com/watch?v=VDv-e_uq1xg (jaro 2023)


2. Právo podnikatelských seskupení – prof. Černá
https://youtu.be/Ar08ZilPm-Q


3. Přeměny obchodních korporací - dr. Čech
https://www.youtube.com/watch?v=JDvy80woDVA


4. Specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích – doc. Liška
https://youtu.be/XjyxYMj_xCs


5. Povinnosti podnikatele ze spotřebitelských smluv – doc. Patěk
https://youtu.be/uuAMLrrQPac


6. (zkrácená verze) Povinnosti podnikatele ze spotřebitelských smluv – doc. Patěk
https://www.youtube.com/watch?v=wuEZNMN36pU&list=PLaAC9FU2V9TQV69RfiNWkGSBzrPTGiAih&index=16


7. Obchodní závod a dispozice s ním – prof. Černá
https://youtu.be/aoFwRKIIfhA


8. Smlouvy příkazního typu v podnikání – dr. Josková
https://youtu.be/mhy1Vox9R7E


9. Právo cenných papírů I – dr. Čech
https://youtu.be/n5LZQQXUgcg


10. Právo cenných papírů II – dr. Čech
https://youtu.be/eYdgXlQfjGU


11. Směnečné právo – doc. Liška
https://youtu.be/ARvYZauut_M (jaro 2021)


12. Právo proti omezování hospodářské soutěže – prof. Černá
https://youtu.be/t345r3mSKNs


13. Právo proti nekalé soutěži – doc. Patěk
https://youtu.be/a1y-dCLtSl8


14. (Zkrácená verze) Právo proti nekalé soutěži – doc. Patěk
https://www.youtube.com/watch?v=g5KphWSHVX8&list=PLaAC9FU2V9TQV69RfiNWkGSBzrPTGiAih&index=15


15. Právo průmyslového vlastnictví – doc. Patěk
https://youtu.be/r3hnJjPE_Vc


16. Ochranné známky – doc. Patěk
https://youtu.be/k_xIAX6IrbE


17. Velká spotřebitelská novela 2022 (spotřebitelské smlouvy a nekalé obchodní praktiky) – doc. Patěk
https://youtu.be/ie_G3T-Aceo


18. (Zkrácená verze) Velká spotřebitelská novela 2022 – doc. Patěk
https://youtu.be/4C1Yybi_xUY

PLAYLIST: https://youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOgSWE7C0Io56H9m2N9BMgH8&si=9S7paU3nziewWB1Q

 II. SEMINÁŘE - zápočet

Nad rámec svých povinností předem zveřejňujeme pravidla pro získání zápočtu u jednotlivých vyučujících.

Daniel Patěk
Alternativně:
1) Aktivita (kvalifikované zapojení do výuky)
2) Zápočtový moodle test (v zápočtovém týdnu)
3) "Předběžná zkouška" (zkouškový pohovor na téma předem vylosované zkouškové otázky)

Petr Tomášek
Alternativně:
1) Aktivita (2/3 docházka + kvalifikované zapojení do výuky)
2) Zpracování individuálně zadaného úkolu (rozbor soudního rozhodnutí, esej apod.)
3) "Předběžná zkouška" (zkouškový pohovor na téma předem vylosované zkouškové otázky) v termínu dle vzájemné domluvy

Petr Liška
Alternativně:
1) Aktivita (alespoň 50% správných odpovědí na domácí úkoly)
2) Předběžná zkouška (zkouškový pohovor na téma předem vylosované zkouškové otázky)

Kateřina Eichlerová

Zápočet získá každý student, který získá z celkově možných 232 bodů alespoň 100 bodů, přičemž lze získat

Za úvodní a kontrolní testy 162 bodů (90 bodů za úvodní testy, 72 bodů za kontrolní testy).
Za cvičnou valnou hromadě dne 31. 10. 2023 celkem 30 bodů – 15 bodů za standartní zvládnutí role, dalších 15 bodů za nadstandardní zvládnutí role; ostatní (např. nepřipravenost) za 0 bodů.
Za tři průběžné testy celkem 60 bodů – za každý průběžný test lze získat 20 bodů (20 bodů za získání 6 bodů z průběžného testu, 15 bodů za získání 5 bodů z průběžného testu, 10 bodů za získání 4 bodů z průběžného testu, 5 bodů za získání 3 bodů z průběžného testu; ostatní případy jsou za 0 bodů).

Nezíská-li student 100 bodů kombinací všech výše uvedených způsobů, zápočet za Obchodní právo II mu udělen nebude a je povinen si tento předmět opětovně zapsat.

Jan Flídr
Alternativně:
1) Aktivita (kvalifikované zapojení do výuky)
2) Zápočtový písemný test (v zápočtovém týdnu)
3) Ústní zkouška (zkouškový pohovor na téma vylosované zkouškové otázky)

Klára Hurychová
Alternativně:
1) Aktivita (kvalifikované zapojení do výuky)
2) Zápočtový test (v zápočtovém týdnu)

Václav Mánek
Alternativně:
1) Aktivita (kvalifikované zapojení do výuky)
2) Zápočtový test (v zápočtovém týdnu)

Petr Čech
Alternativně:

1) Aktivita (aktivní účast v seminářích a zapojení do výuky)

2) "Předběžná zkouška" (zkouškový pohovor na téma předem vylosované zkouškové otázky)

Robert Pelikán
Alternativně:
1) Aktivita (kvalifikované zapojení do výuky)
2) "Předběžná zkouška" (zkouškový pohovor na téma předem vylosované zkouškové otázky)

Lucie Josková

Alternativně:

1) Zisk alespoň 30 bodů z kontrolních testů, které budou psány na semináři (5 testů po max. 10 bodech)

2) Zápočtový test (v zápočtovém týdnu)

Last update: Tomášek Petr, JUDr., Ph.D. (20.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke kontrole studia (pravidla předmětu)

1.      Předmět je zakončen ústní zkouškou. Předpokladem pro konání ústní zkoušky je absolvování zápočtu.

2.      Za úspěšné absolvování předmětu student získá 6 kreditů.

Pravidla pro získání zápočtu

3.      Zápočet uděluje vedoucí semináře za kvalifikovanou aktivitu (příprava na seminář a aktivita na něm, vypracování domácích úkolů, výsledky průběžných testů nebo závěrečného testu, vypracování seminární práce nebo další kvalifikované formy aktivity určené vedoucím semináře). Vždy přitom bude určen i takový druh aktivity, který umožní získat zápočet studentům, jimž schválený ISP dovoluje neúčastnit se seminární výuky.

Ústní zkouška

4.      Studenti si losují po jedné otázce z koše A a z koše B.

5.      Zkouška je klasifikována zkoušejícím, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4).

6.      Při přípravě na zkoušku po vylosování otázek, ani při zkoušce nemá student právo používat právní předpisy, ani jiné zdroje. Zkoušející ale může rozhodnout (nejen na žádost studenta) o tom, že student nahlédne při přípravě na zkoušku nebo při zkoušce (možno kumulativně) do účinného znění občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (též možno kumulativně). Příslušné znění zákona v takovém případě studentovi poskytne zkoušející.

7.      Zkouškové otázky:

Koš A 

1.        Obchodní právo – povaha, funkce, struktura a prameny obchodního práva. Evropské obchodní právo

2.        Podnikatel (pojem, postavení, jméno a sídlo) a další subjekty obchodního práva

3.        Obchodní závod a dispozice s ním

4.        Zastoupení podnikatele

5.        Právo na podnikání, jeho zákonné vyjádření a limity (zejména živnostenské právo, neoprávněné podnikání a jeho důsledky). Zadávání veřejných zakázek

6.        Obchodní rejstřík a další projevy transparentnosti podnikatele

7.        České a evropské právo na ochranu hospodářské soutěže

8.        Ochrana práv podnikatele na označení (obchodní firma a další práva průmyslového vlastnictví na označení, nekalosoutěžní ochrana)

9.        Ochrana práv podnikatele k výsledkům tvůrčí činnosti (obchodní tajemství a další tvůrčí práva průmyslového vlastnictví, nekalosoutěžní ochrana)

10.    Specifika postavení podnikatele v závazcích (odborná péče, snížená právní ochrana podnikatelů, právní nástroje usnadnění obchodního styku, obchodní zvyklosti, autonomie vůle a její meze v obchodním právu)

11.    Povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli

12.    Ochrana slabší strany ve vztazích s podnikatelem

13.    Odpovědnost za újmu v obchodním právu

14.    Veřejnoprávní odpovědnost v obchodním právu

15.    Cenné papíry, zaknihované cenné papíry a dispozice s nimi

16.    Směnečné právo

 

Koš B

1.      České právo obchodních korporací (pojem, prameny, základní zásady a funkce, vývoj, vliv judikatury)

2.      Evropské právo obchodních korporací (včetně nadnárodních forem obchodních korporací)

3.      Pojem a právní povaha obchodní korporace

4.      Právní formy a další třídění obchodních korporací (základní rozdíly, funkce, kritéria volby právní formy, obchodní korporace se zvláštním právním režimem)

5.      Vznik a zánik obchodní korporace

6.      Financování obchodní korporace a distribuce jejích vnitřních zdrojů (se zaměřením na kapitálové společnosti)

7.      Přeměny obchodních korporací

8.      Obchodní korporace v hospodářských těžkostech (prevence a důsledky úpadku)

9.      Účast obchodní korporace v podnikatelském seskupení

10.   Právní postavení člena obchodní korporace

11.   Podíl v obchodní korporaci

12.   Ochrana člena obchodní korporace (ochrana menšinových společníků, ochrana zájmu většinového společníka)

13.   Orgány obchodní korporace (pojem, třídění, působnost, vzájemné vztahy)

14.   Člen voleného orgánu obchodní korporace (podmínky výkonu funkce, vznik a zánik funkce, povinnosti člena voleného orgánu a důsledky jejich porušení)

15.   Ochrana věřitelů obchodní korporace

16.   Osobní obchodní společnosti (základní charakteristika, organizační struktura, specifika postavení společníka)

17.   Společnost s ručením omezeným (základní charakteristika, organizační struktura, specifika postavení společníka)

18.   Akciová společnost (základní charakteristika, organizační struktura, specifika postavení akcionáře)

19.   Akcie a další účastnické cenné papíry

20.   Družstvo (základní charakteristika a třídění, organizační struktura, specifika postavení člena družstva)

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (29.09.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Právo podnikatelských seskupení (koncernové právo)

-        Přeměny obchodních korporací

-        Financování obchodních korporací

-        Veřejná akciová společnost

-        Unijní formy obchodních korporací

-        Specifika právního postavení podnikatele v závazkových vztazích

-        Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem

-        Důsledky porušení právní povinnosti podnikatelem

-        Obchodní závod a dispozice s ním

-        Smlouvy příkazního typu v podnikání

-        Právo cenných papírů (zejména směnečné právo)

-        Právo proti omezování hospodářské soutěže

-        Právo proti nekalé soutěži

-        Právo průmyslového vlastnictví

-        Právní aspekty účetnictví z pohledu podnikatele

-        Právní způsoby řešení majetkové nedostatečnosti podnikatele

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.07.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

2.      Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2. vydání, 2021.

Ostatní literatura:

1.      Bejček, J., Hajn, P., Pokorná, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2014.

2.      Bejček, J., Šilhán, J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. Praha: C. H. Beck, 2015.

3.      Černá S. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: Wolters Kluwer, 5. vydání, 2018.

4.      Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 3. vydání, 2017.

5.      Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M. Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů. Praha: Karolinum, 2016.

6.      Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J. Právo cenných papírů. Praha: C. H. Beck, 2014.

7.      Pelikánová, I.: Obchodní právo I. Praha: Wolters Kluwer, 2. vydání, 2010.

8.      Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. Praha: ASPI, 2009.

9.      Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). Praha: Wolters Kluwer, 2012.

10.   Pokorná, J., Lasák, J., Kotásek, J. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2022.

11.   Obchodní právo I – interaktivní učební pomůcka pro studenty. Dostupná v Moodle: Ostatní kurzy/ Inovace OP I (pozn.: nejlépe vyhledávat zadáním slova "interaktivní")

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2.      Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

3.      Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2.      Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

3.      Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

4.      Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5.      Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

6.      Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Unijní formy obchodních korporací

7.      Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

8.      Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE)

9.      Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

10.   Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

11.   Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

12.   Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

Právo cenných papírů

13.   Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

14.   Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

15.   Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

16.   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

17.   Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění

18.   Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Soutěžní právo

19.   Smlouva o fungování EU

20.   Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

21.   Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

22.   Zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

23.   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Práva průmyslového vlastnictví

24.   Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

25.   Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

26.   Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

27.   Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

28.   Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

29.   Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (19.07.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday02.10.2023Obchodní právo II - návod k použitídoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Monday09.10.2023Likvidátor obchodní korporaceJUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Monday16.10.2023Financování kapitálových společností příplatky společníků do vlastního kapitáluprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Monday23.10.2023Dispozice s obchodním závodem z právního a účetního hlediskaJUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 
Monday30.10.2023Korporátní sporydoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Monday06.11.2023Specifika postavení podnikatele v závazcíchdoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Monday13.11.2023(R)evoluce spotřebitelského práva provedená zákonem č. 374/2022 Sb. (od automatického obnovení členství ve fitness centru až po domněnku vadnosti zakoupeného domácího mazlíčka) Mgr. Jan Flídr, Ph.D. 
Monday20.11.2023Specifika uzavírání smluv podnikatelemdoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Monday27.11.2023Soutěžní právo včera a dnesprof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Monday04.12.2023Odpovědnost za újmu a veřejnoprávní odpovědnost v obchodním právudoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Monday11.12.2023Obchodní korporace v hospodářských těžkostech (prevence a důsledky úpadku)JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Monday18.12.2023Nekalá soutěž a průmyslové vlastnictví ve zkratce i aktuálnědoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html