SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
  
Business Law II - HPOP0012
Title: Obchodní právo II
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Mgr. Jan Flídr, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
Mgr. Petra Kotápišová
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Mgr. Václav Mánek
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Mgr. Radka Václavíková
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP0011
Incompatibility : HP0681
Is co-requisite for: HPOP0013, HPOP0107
Is complex co-requisite for: HSZK0300
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů - update.pdf JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (17.07.2021)
Povinný předmět Obchodní právo II tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Obchodní právo I a Obchodní právo III.

Právní regulace jednotlivých témat povinného předmětu Obchodní právo II (zejména specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích a konkrétně při uzavírání smluv a porušení povinností, pojetí obchodního závodu a cenných papírů a dispozice s nimi, obchodní smluvní typy) vychází z obecné úpravy občanského zákoníku (věcná práva, závazkové právo smluvní a deliktní, jednotlivé smluvní typy). Výklad témat předmětu Obchodní právo II se přitom věnuje přednostně těmto institutům obchodního práva a nezaměřuje se na obecný občanskoprávní základ.

Předmětem přednáškové výuky jsou specifika právní úpravy postavení podnikatele v závazcích (modifikace obecného režimu s ohledem na profesionalitu a častou hospodářskou sílu podnikatele, zvláštní ochrana osob vstupujících s ním do právních vztahů, zvláštní úprava důsledků porušení povinností podnikatelem, obchodní smluvní typy pravidelně využívané v rámci podnikání a reflektující specifické potřeby podnikatelů), obchodní závod jako specifický předmět právních vztahů (vymezení obchodního závodu, možnosti dispozic a s tím související ochrana dotčených osob), cenné papíry jako nástroj dispozic s jednotlivými hodnotami (vymezení, třídění, možnosti dispozic s cennými papíry), soutěžní právo v obou jeho podobách: práva na ochranu hospodářské soutěže před jejím omezováním a práva proti nekalé soutěži, právo průmyslového vlastnictví, vybrané otázky účetního práva (z hlediska činnosti podnikatele) a specifika řešení úpadku podnikatele.

Studenti si v rámci předmětu osvojí zejména znalosti v těchto oblastech: odchylky od obecného závazkového práva upravené z důvodu specifického postavení podnikatele (ochrana jiných osob či naopak respekt právní regulace ke specifickým potřebám podnikatelské činnosti), výhody a rizika spojená s využíváním cenných papírů inkorporujících širokou škálu práv, účel a nástroje regulace hospodářského soutěže a s tím spojené limity podnikatelské činnosti, různorodost práv průmyslového vlastnictví poskytující ochranu nehmotným statkům podnikatele.

V rámci seminární výuky jsou dále prohlubovány a procvičovány znalosti a dovednosti z oblasti práva obchodních korporací získané při výuce v předmětu Obchodní právo I. Dále se studenti v seminární výuce zabývají obchodněprávní regulací, která je předmětem přednášek v předmětu Obchodní právo II. Důraz je kladen na samostatnou přípravu studentů na seminární výuku, jejich práci s právními předpisy a dalšími určenými nebo samostatně vyhledanými odbornými zdroji (před výukou i v jejím průběhu). Rozvíjena je především jejich dovednost s těmito zdroji pracovat – orientovat se v právním předpise, vyhledat relevantní úpravu, řádně ji vyložit a aplikovat na konkrétní skutkové situace zadávané na semináři, vyhledat v soudním rozhodnutí relevantní právní závěry a vhodně je aplikovat.

Zápis předmětu Obchodní právo II je podmíněn zápisem předmětu Obchodní právo I. Absolvování předmětu Obchodní právo II je podmíněno absolvováním předmětu Obchodní právo I.

Pro zapsání předmětu Obchodní právo II je vhodné, aby student měl alespoň zapsán předmět Občanské právo hmotné IV.

Absolvovaný předmět Obchodní právo II není možné opakovaně zapsat.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (17.07.2021)

1.      Předmět Obchodní právo II je zakončen ústní zkouškou. Předpokladem pro konání ústní zkoušky je absolvování zápočtu.

2.      Za úspěšné absolvování předmětu student získá 6 kreditů.

Pravidla pro získání zápočtu

3.      Zápočet je možné získat v rámci seminární výuky, nebo úspěšným absolvováním celokatederního zápočtového testu.

         - Získání zápočtu v rámci seminární výuky je podmíněno alespoň 2/3 účastí na této seminární výuce a zároveň splněním jedné z těchto podmínek: výrazná aktivita při seminární výuce, úspěšné absolvování seminárního zápočtového testu (konaného formou dílčích testů nebo závěrečného testu – dle určení vedoucího semináře), úspěšné absolvování seminárního kolokvia.

         - Skládat celokatederní zápočtový test (bez nutnosti účastnit se seminární výuky) mohou pouze studenti s individuálním studijním plánem, podle něhož nejsou povinni se účastnit pravidelné výuky, či dočasně po delší dobu studující v zahraničí, či v jiných mimořádných případech (není jím plnění pracovních povinností). Tento test se bude konat ve třech termínech a studenti se na něj musí řádně a včas přihlásit (garant předmětu může rozhodnout o dalších termínech konání testu). Otázky zápočtového testu jsou zadávány z materie uvedené v sylabu tohoto předmětu (právo obchodních závazků, právo cenných papírů, soutěžní právo, právo průmyslového vlastnictví, obchodněprávní aspekty účetního práva a insolvenčního práva). Na vypracování zápočtového testu mají studenti 45 minut. Za zápočtový test je možné získat vždy maximálně 60 bodů, pro úspěšné absolvování testu je nutné získat minimálně 40 bodů. Při testu je možné používat („základní“ i „ostatní“) právní předpisy uvedené v části Literatura (studijní opory).

Ústní zkouška

4.      Studenti si losují po jedné otázce z koše A a z koše B.

5.      Zkouška je klasifikována zkoušejícím, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4).

6.      Při přípravě na zkoušku, ani při zkoušce nemá student právo používat právní předpisy, ani jiné zdroje. Zkoušející ale může rozhodnout (nejen na žádost studenta) o tom, že student nahlédne při přípravě na zkoušku nebo při zkoušce (možno kumulativně) do účinného znění občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (též možno kumulativně). Příslušné znění zákona v takovém případě studentovi poskytne zkoušející.

 

7.      Zkouškové otázky:

Koš A 

1.    Obchodní právo – povaha, funkce, struktura a prameny obchodního práva. Evropské obchodní právo

2.     Podnikatel (pojem, postavení, jméno a sídlo) a další subjekty obchodního práva

3.     Obchodní závod a dispozice s ním

4.     Zastoupení podnikatele

5.     Právo na podnikání, jeho zákonné vyjádření a limity

6.     Obchodní rejstřík a další projevy transparentnosti podnikatele

7.     České a evropské právo na ochranu hospodářské soutěže

8.     Ochrana práv podnikatele na označení (obchodní firma a další práva průmyslového vlastnictví na označení, nekalosoutěžní ochrana)

9.     Ochrana práv podnikatele k výsledkům tvůrčí činnosti (obchodní tajemství a další tvůrčí práva průmyslového vlastnictví, nekalosoutěžní ochrana)

10.   Specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích

11.   Povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli

12.   Ochrana slabší strany ve vztazích s podnikatelem

13.   Zvláštní a typické způsoby uzavírání smluv podnikatelem

14.   Smlouvy příkazního typu v podnikání a franšíza

15.   Odpovědnost za škodu v obchodním právu

16.   Specifika odpovědnosti podnikatele za vady a prodlení  

17.   Administrativní a trestní odpovědnost podnikatele

18.   Cenné papíry obecně (včetně zaknihovaných cenných papírů)

19.   Dispozice s cennými papíry a zaknihovanými cennými papíry (včetně práva kapitálového trhu a kolektivního investování)

20.   Směnečné právo

 

Koš B

21.   České právo obchodních korporací (pojem, prameny, základní zásady a funkce, vývoj, vliv judikatury)

22.   Evropské právo obchodních korporací (včetně nadnárodních forem obchodních korporací)

23.   Pojem a právní povaha obchodní korporace

24.   Právní formy a další třídění obchodních korporací (základní rozdíly, funkce, kritéria volby právní formy, obchodní korporace se zvláštním právním režimem)

25.   Vznik a zánik obchodní korporace

26.   Financování obchodní korporace a distribuce jejích vnitřních zdrojů (se zaměřením na kapitálové společnosti)

27.   Přeměny obchodních korporací

28.   Úpadek podnikatele z pohledu obchodního práva (podstata, řešení a další důsledky)

29.   Účast obchodní korporace v podnikatelském seskupení

30.   Právní postavení člena obchodní korporace

31.   Podíl v obchodní korporaci

32.   Ochrana člena obchodní korporace (ochrana menšinových společníků, ochrana zájmu většinového společníka)

33.   Orgány obchodní korporace (pojem, třídění, působnost, vzájemné vztahy)

34.   Člen voleného orgánu obchodní korporace (podmínky výkonu funkce, vznik a zánik funkce, povinnosti člena voleného orgánu a důsledky jejich porušení)

35.   Ochrana věřitelů obchodní korporace

36.   Osobní obchodní společnosti (základní charakteristika, organizační struktura, specifika postavení společníka)

37.   Společnost s ručením omezeným (základní charakteristika, organizační struktura, specifika postavení společníka)

38.   Akciová společnost (základní charakteristika, organizační struktura, specifika postavení akcionáře)

39.   Akcie a další účastnické cenné papíry

40.   Družstvo (základní charakteristika a třídění, organizační struktura, specifika postavení člena družstva)

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (17.07.2021)

Předmět Obchodní právo II zahrnuje tato témata:

-        Specifika právního postavení podnikatele v závazkových vztazích

-        Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem

-        Důsledky porušení právní povinnosti podnikatelem

-        Obchodní závod a dispozice s ním

-        Smlouvy příkazního typu v podnikání

-        Právo cenných papírů (zejména směnečné právo)

-        Právo proti omezování hospodářské soutěže

-        Právo proti nekalé soutěži

-        Právo průmyslového vlastnictví

-        Právní aspekty účetnictví z pohledu podnikatele

-        Právní způsoby řešení majetkové nedostatečnosti podnikatele

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. (11.12.2021)

Základní literatura:

1.      Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

2.      Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2. vydání, 2021.

Ostatní literatura:

1.      Bejček, J., Hajn, P., Pokorná, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2014.

2.      Bejček, J., Šilhán, J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. Praha: C. H. Beck, 2015.

3.      Černá S. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: Wolters Kluwer, 5. vydání, 2018.

4.      Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 3. vydání, 2017.

5.      Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M. Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů. Praha: Karolinum, 2016.

6.      Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J. Právo cenných papírů. Praha: C. H. Beck, 2014.

7.      Pelikánová, I.: Obchodní právo I. Praha: Wolters Kluwer, 2. vydání, 2010.

8.      Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. Praha: ASPI, 2009.

9.      Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2.      Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2.      Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

3.      Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

4.      Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5.      Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Právo cenných papírů

6.      Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

7.      Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

8.      Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

9.      Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

10.   Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění

11.   Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Soutěžní právo

12.   Smlouva o fungování EU

13.   Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

14.   Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

15.   Zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

16.   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Práva průmyslového vlastnictví

17.   Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

18.   Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

19.   Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

20.   Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

21.   Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

22.   Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

Interaktivní pomůcky:

1. kurs Obchodní právo I (název kursu zkopírujte do vyhledávače na titulní stránce v Moodle).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html