SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Civil Procedure I - HPOP0007
Title: Občanské právo procesní I
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, MC [HT]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
PaedDr. PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D.
JUDr. Michal Krenk, Ph.D.
JUDr. Jana Líznerová, Ph.D.
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D.
JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Incompatibility : HP0681
Is co-requisite for: HPOP00008, HPOP0106, HPOP0008
Is complex co-requisite for: HSZK0300
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Občanské právo procesní II a III.

Předmětem výuky předmětu jsou základní instituty civilního procesu. Přednášky objasní doktrinální základ civilního procesu, tj. jeho pojmové znaky, druhy, zásady, subjekty a jejich úkony. Dále bude předmětem výkladů justiční systém jako celek (včetně advokacie, notářů a dalších subjektů podílejících se na ochraně práv). Zařazen je i výklad možností alternativního řešení soukromoprávních sporů (zejm. mediace, konciliace).

Těžištěm výkladů pak bude průběh nalézacího řízení sporného před soudem prvního stupně podle recentní právní úpravy. Studenti budou obeznámeni s žalobou, jejími druhy a náležitostmi, podmínkami řízení, jednáním a jeho přípravou. Podrobně budou rozebrány otázky procesního dokazování. Vyloženy budou formy a náležitosti rozhodnutí. Studenti budou obeznámeni s pojmem nákladů řízení, jejich druhy a vyloženy budou rozdíly mezi placením a hrazením nákladů řízení, včetně zásad, kterými se placení i hrazení nákladů řídí.

Absolvováním předmětu (zejména přednáškové a seminární výuky) a kontroly studia získají studenti zejména tyto znalosti a dovednosti:

- orientace v justičním systému, rozumět roli advokáta, notáře, soudního exekutora v něm

- analýza skutkového zadání s návrhem na alternativní řešení

- sepis plné moci, procesní i prosté

- sepis námitky podjatosti soudce

- sepis námitky proti procesnímu postupu soudu

- sepsání žaloby a vyjádření k žalobě

- příprava důkazních návrhů a vyjádření k dokazování

- analýza rozhodnutí, určení právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí

- schopnost práce s právní normou, interpretace zákonného textu s využitím metod výkladu práva a aplikace na zadaný skutkový stav

- schopnost vyhledávání a analýzy rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČRPraktické příklady zpracovávají studenti na semináři s využitím právních předpisů. Kromě jiného se rozvíjejí jejich aplikační a interpretační dovednosti na základě dobré znalosti procesních institutů nalézacího prvoinstančního řízení sporného. Předpokladem zvládnutí zadání je proto znalost metod výkladů práva, znalost pramenů civilního procesu a jejich vzájemného vztahu. Analýzou konkrétních případů se prohlubuje a rozvíjí schopnost rychlé a správné orientace v právních normách a používání právních informačních systémů a dále schopnost analýzy relevantních judikatorních pramenů.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (15.02.2022)

Informace týkající se způsobu výuky v LS AR 2021/2022:

Semináře budou probíhat kontatkní formou. V případě, že by s ohledem na případná budoucí protiepidemická opatření bylo nutné přejít na bezkontaktní formu výuky, bude výuka probíhat formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím aplikace ZOOM.

Přednášky budou předtočeny a nejpozději v čase výuky budou zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube nebo v aplikaci, ve které byly vedeny.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TSzlt3C3timL9tALLKE7PUU

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě celokatederního testu. 

2. Účast studentů na seminární výuce se doporučuje v rozsahu alespoň 80 %, a to vzhledem k nutnosti průběžné přípravy studentů na celokatederní test. 

3. Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu (samostudium), a to minimálně v rozsahu povinné literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) adalších pramenů podle zadání vyučujících. Seminární výuka není náhradou přednášek ani samostudia, nýbrž představuje doplnění a rozšíření poznatků získaných uvedenými způsoby, a to včetně nácviku jejich praktické aplikace. Předpokladem plnohodnotné účasti studenta na semináři je předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia a připravenost studenta reagovat na otázky k probírané látce, a i jinak se zapojovat do diskuse. 

4. Test obsahuje celkem 20 otázek, které reflektují učivo přednášek, seminářů a obsah povinné studijní literatury. Otázky mohou mít formu uzavřenou, případně jinou (např. polootevřenou s doplňováním do předem určených polí či otevřenou) 

5. Správně zodpovězená otázka je (jako celek) hodnocena vždy jedním bodem.  

6. Klasifikační stupně jsou stanoveny v návaznosti na počet dosažených bodů takto: 

a) známka výborně (1) = počet bodů 18 – 20 

b) známka velmi dobře (2) = počet bodů 15 – 17 

c) známka dobře (3) = počet bodů 12 – 14 

d) známka neprospěl (4) = 11 a méně 

7. Časový limit testu je 40 minut. 

8. Při psaní testu se předpokládá použití textu občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních (ve formě např. tzv. ÚZ, částky ze Sbírky zákonů apod.). Text zákona nesmí být opatřen jakýmikoliv dalšími poznámkami či komentáři, může v něm však být pro lepší orientaci studenta podtrháváno, popř. části textu mohou být i jinak zvýrazněny. 

9. Termíny písemného testu vypisuje katedra vždy pouze v rámci semestru s výukou předmětu (tj. v letním semestru), a to tak, že hlavní termín se koná v průběhu posledního týdne výuky, první náhradní termín se koná v červnu a druhý náhradní termín se koná v průběhu září. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Úvod do civilního procesu – pojem, druhy, prameny 

- Právo na spravedlivý proces, odvětvové principy civilního procesu 

- Další instituce justičního systému 

- Alternativní řešení sporů – pojem, druhy 

- Subjekty civilního procesu – soud, účastníci, zastoupení v procesu  

- Procesní úkony účastníků – pojem, druhy, žaloba   

- Procesní podmínky, jejich zkoumání a rozhodování o nich 

- Jednání a jeho příprava 

- Dokazování – pojem, předmět, zásady,  

- Dokazování – důkazní prostředky, fáze dokazování 

- Rozhodnutí – pojem, druhy 

- Náklady řízení 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

1. WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: nalézací řízení. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 648 s. ISBN 978-80-7502-298-1. 

2. WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 384 s. ISBN 978-80-7502-299-8. 

Ostatní literatura: 

1. HORA, Václav. Československé civilní právo procesní, díl I. – III. Praha: Wolters Kluwer, reprint, 2010. 988 s. ISBN 978-80-7357-540-3. 

2. OTT, Emil. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního, díl I. – III. Praha: Wolters Kluwer, reprint, 2012. 1080 s. ISBN 978-80-7357-896-1. 

3. Macková, Alena. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha, 1998. 68 s. 

4. Macková, Alena. Právní pomoc advokátů a jejich dostupnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 240 s. ISBN 80-7179-457-0. 

5. Muzikář, Ladislav, Macková, Alena a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016. 864 s. ISBN 978-80-7502-122-9. 

6. Winterová, Alena. O nové pojetí civilního procesu. AUC Iuridica, 2004. 166 s. 

7. Zoulík, František. Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu. Praha, 1969. 166 s. 

8. Zoulík, František. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1995. 268 s. ISBN 80-7179-005-2. 

9. RŮŽIČKA, K.; FRINTOVÁ, D. Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před RS při HK ČR a AK ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 215 s. ISBN 978-80-7380-745-0. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

2. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  

3. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

4. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

5. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích  

6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, (Brusel I bis) 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 

2. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)  

3. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

4. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů, 

5. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů  

6. Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html