SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Substantive Civil Law II - HPOP0002
Title: Občanské právo hmotné II
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, MC [HT]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
JUDr. Ondřej Drachovský
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Jakub Sivák, Ph.D.
JUDr. Mgr. Martin Šolc
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Mgr. Klára Zikmundová
JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP0001
Incompatibility : HP0681
Is co-requisite for: HPOP0105, HPOP0003
Is pre-requisite for: HXPV0045
Is complex co-requisite for: HSZK0300
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Občanské právo hmotné I a III až V.

V předmětu tvoří těžiště výkladu problematika rodinného práva a věcných práv.

Právo rodinné představuje jedno ze zvláštních soukromých práv. Výklad rodinného práva je v systému výuky řazen v souladu se systematikou občanského zákoníku ihned za výklady obecné části soukromého práva. Obsah předmětu je tvořen jednak obecnými a teoretickými poznatky o rodinném právu (především jeho vývoj, místo v systému soukromého práva, prameny, základní zásady a klíčové pojmy jako např. osobní status, nejlepší zájem dítěte apod.), jednak problematikou jednotlivých institutů rodinného práva (manželství, registrované partnerství, příbuzenství, rodičovství, osvojení, poručenství, opatrovnictví, pěstounství, vyživovací povinnost).

Zatímco teoretické poznatky (vymezení pojmů, třídění institutů, hlavní rysy zákonné úpravy, klíčová judikatura zejm. ÚS ČR a ESLP atd.) jsou studentům předkládány především formou přednášek, na seminářích získávají studenti odpovídající dovednosti spojené s interpretací a aplikací norem rodinného práva, a to zejména formou řešení praktických případů, a to rovněž v návaznosti na rozhodnou judikaturu výše uvedených soudů (problem-based learning).

Věcná práva představují ucelený tradiční, resp. klasický soubor majetkových práv. Systematika přednášek odpovídá systematice občanského zákoníku (srov. o.z. část třetí hlava I. a II.). Obsah předmětu zahrnuje předně teoretickou výbavu věcných práv, a dále jednak zvláštní problematiku veřejných seznamů, jednak problematiku jednotlivých věcněprávních institutů. Výchozím institutem je držba (držení) jako podstata všech věcných práv, především ale základního majetkového práva, totiž práva vlastnického. Vlastnickému právu je věnována značná pozornost, nejen pokud jde o šíři, ale i pokud jde o hloubku výkladu (4 až 5 přednášek). Po výkladech věcného práva k věci vlastní následují výklady věcných práv k věci cizí. Pozornost je věnována jak společnému teoretickému základu této skupiny majetkových práv, tak jednotlivým institutům (právo stavby, služebnosti, reálná břemena, zástavní a zadržovací právo). K problematice věcných práv je připojena problematika správy cizího majetku, jak pokud jde o její rovinu obecnou, tak pokud jde o speciální institut svěřenského fondu.

Přednášková část „věcná práva“ má za úkol seznámit studenta se zákonnou úpravou a teoretickou nadstavbou této problematiky. V seminářích je proto nezbytné soustředit se na praktické problémy a praktické dovednosti v této oblasti (např. vydání věci držitelem vlastníkovi a povinnosti a práva s tím spojená, a to napříč právními instituty, v nichž se problém vyskytuje; hypoteční právo zástavní v praxi atp.).

Absolvováním předmětu (zejména přednáškové a seminární výuky) a kontroly studia tohoto předmětu studenti získají zejména tyto znalosti a dovednosti:
- student zná základní instituty práva rodinného a věcných práv
- student umí rozlišit mezi jednotlivými instituty rodinného práva a jednotlivými instituty věcných práv, takže je schopen nalézt relevantní právní ustanovení pro určitý skutkový stav
- studentovi je zřejmý význam ustanovení o postavení osob (osobním statusu) a je schopen tato ustanovení identifikovat v textu zákona
- student se orientuje v problematice veřejných seznamů
- student je schopen vyhledat v občanském zákoníku místa, pro která má poměr „vlastník – poctivý držitel“ zásadní význam.

Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (23.09.2021)

Přednášky z předmětu OPH II budou v ZS AR 2021/2022 probíhat bezkontaktně, tj. distanční formou. Budou předtočeny a nejpozději v čase konání přednášky dle rozvrhu budou zveřejněny na fakultním kanále YouTube. Odkazy na přednášky budou soustředěny v aktualitě v SIS-nástěnka a přístupné pouze přihlášeným osobám.

Seminární výuka bude probíhat kontaktní formou. V případě, že z důvodu epidemiologických opatření bude nutné přejít z kontaktní výuky na bezkontaktní výuku, bude výuka probíhat formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím aplikace ZOOM.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu (samostudium), a to minimálně v rozsahu povinné literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících. Seminární výuka není náhradou přednášek ani samostudia, nýbrž představuje doplnění a rozšíření poznatků získaných uvedenými způsoby, a to včetně nácviku jejich praktické aplikace. Předpokladem plnohodnotné účasti studenta na semináři je předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia a připravenost studenta reagovat na otázky k probírané látce, jakož i schopnost zapojovat se i jinak do diskuse.

2.      Klasifikovaný zápočet má podobu písemného testu organizovaného vyučujícími jednotlivých seminárních skupin.

3.      Test obsahuje celkem 20 otázek (rozdělených na dvě části, tj. 10 z práva rodinného a 10 z práv věcných), které reflektují učivo přednášek, seminářů a obsah povinné studijní literatury. Otázky mohou mít formu uzavřenou (s výběrem možností, kde správná může být jedna, více, všechny či naopak žádná z nich), případně jinou (např. polootevřenou s doplňováním do předem určených polí či otevřenou).

4.      Správně zodpovězená otázka je (jako celek) hodnocena vždy jedním bodem.

5.      Klasifikační stupně jsou stanoveny v návaznosti na počet dosažených bodů takto:

a)     známka výborně (1) = počet bodů 18 – 20

b)     známka velmi dobře (2) = počet bodů 15 – 17

c)     známka dobře (3) = počet bodů 12 – 14

d)     známka neprospěl/a (4) = student nedosáhne alespoň 6 bodů z každé části testu (tj. i v případě, kdy např. z práva rodinného získá 10 bodů, avšak z práv věcných pouze 5 bodů)

6.      Časový limit testu je 40 minut.

7.      Sbírky zákonů apod.). Text zákona nesmí být opatřen jakýmikoliv dalšími poznámkami či komentáři, může v něm však být pro lepší orientaci studenta podtrháváno, popř. části textu mohou být i jinak zvýrazněny. Při psaní testu se předpokládá použití textu občanského zákoníku (ve formě např. tzv. úzetka, částky ze

8.      Termíny písemného testu se vypíší vždy pouze v rámci semestru s výukou předmětu (tj. v zimním semestru), a to tak, že hlavní termín se koná v průběhu posledního týdne výuky před Vánoci, první náhradní termín se koná v lednu (v zápočtovém týdnu) a druhý náhradní termín se koná v průběhu ledna – února. Ve zkouškovém období, které bezprostředně navazuje na semestr, v němž není předmět vyučován, se termíny zápočtů nevypisují.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Rodinné právo (hlavní etapy vývoje, prameny, včetně systematiky II. části o. z., zásady, osobní status)

-        Manželství (pojem, uzavření, neplatnost, zdánlivost, zánik, manželské majetkové právo) a registrované partnerství

-        Příbuzenství a rodičovství (pojmy, určování a popírání mateřství a otcovství, osvojení)

-        Rodičovská odpovědnost (pojem, obsah, zásahy orgánů státu do rodičovské odpovědnosti, zájem dítěte)

-        Péče o dítě jinými osobami než rodiči (pojem, druhy, poručenství, opatrovnictví, pěstounství, svěření do péče jiné osoby, ústavní výchova)

-        Vyživovací povinnost (pojem, druhy, kriteria stanovení výše výživného obecná i zvláštní)

-        Věcná práva – úvod, veřejný seznam

-         Držba

-        Vlastnictví

-        Nabývání vlastnického práva (I. část)

-        Nabývání vlastnického práva (II. část)

-        Spoluvlastnictví. Podílové spoluvlastnictví

-        V případě, že v roce bude prostor pro 13. přednášku, budou se přednášet zvláštní modality spoluvlastnictví/pluralitního vlastnictví

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

1.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

2.      ZUKLÍNOVÁ, M. DVOŘÁK, J. ŠVESTKA, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

3.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015

Ostatní literatura:

1.      RADVANOVÁ, S. a kol. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2015

2.      RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. Praha: C. H. Beck, 1999

3.      ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014

4.      PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2.      ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

3.      usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku

4.      sdělení č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte

5.      zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

7.      zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

8.      zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Ostatní právní předpisy:

1.      zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – zrušený předpis (jen pokud jde o nabývání vlastnického práva)

2.      zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3.      zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

4.      zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

5.      zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

6.      zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html