SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Theory of Legal Entities - HP4979
Title: Teorie právnických osob
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Pre-requisite : HP0682
XP//In complex pre-requisite: HM0101
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (03.10.2019)
Přijetí nového občanského zákoníku znamená v mnoha oblastech právní úpravy soukromého práva diskontinuitní
předěl. Ne jinak je tomu i v případě právní úpravy právnických osob. Dosavadní pojetí spočívající nejspíše na tzv.
organické teorii bylo koncepčně nahrazeno tzv. teorií fikce. Koncepční změna právní úpravy s sebou nepochybně
přinese množství otázek, které budou pouze na základě textu zákona obtížně řešitelné. Cílem předmětu tak bude
právě osvětlit původ a vývoj pojmu právnické osoby a poskytnout tak možná východiska pro interpretaci nové
právní úpravy.

Z tohoto hlediska je velmi důležitý pojem osoby morální. Ta totiž představuje klíč, s jehož pomocí lze pochopit
vývoj, ve kterém se od pojmu osoby přirozené oddělil pojem osoby morální, aby byl následně nahrazen pojmem
osoby právnické. Pojem morální osoby je důležitý i proto, že byl obsažen jako pojem platného práva v ABGB,
přičemž však jeho význam byl podstatně odlišný od našeho současného chápání.

U kořenů pojmu „právnické osoby“ tak, jak jej chápeme dnes, stál F. C. Savigny, který je také spojován s tzv. teorií
fikce. Jeho teorie je však pouze jednou z plejády tzv. „klasických teorií“ právnických osob tak, jak vznikly v průběhu
19. století. Konkrétně se jedná o Gierkeho teoriii reálné svazové osobnosti, zájmovou teorii R. v. Iheringa a
kombinovanou teorii E. Bernatzika. Tyto teorie jsou stále důležité, neboť představují základ, na který většina
současných teoretiků navazuje.

Zásadní předěl pro pojem osoby v právním smyslu znamenal právní normativismus, jehož pojetí právnické osoby
bude věnována samostatná přednáška. Následně bude rozebrán současný zahraničním přístup k právnické
osobě. Konkrétně půjde o koncepci Rolfa Ostheima, Fritze Rittnera, Gunthera Teubnera, Thomase Raisera,
Jerzyho Wróblewského, jakož i autorů, kteří se hlásí k postmoderním přístupům v právní vědě. Poslední přednáška
bude věnována současnému teoretickému pojetí právnických osob, tak jak plyne z platného práva.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (03.10.2019)

Předmět Teorie právnických osob bude zakončen zkouškou na základě zpracování seminární práce z cizojazyčného zdroje. Zkouška se bude převážně týkat diskuse nad touto seminární prací. Podmínkou úspěšného absolvování  je rovněž řádná docházka. Více než tři absence znamenají nemožnost absolvovat předmět.

K možnosti podrobit se zkoušce z tohoto předmětu a  úspěšně jej absolvovat  bude třeba

(1) pravidelná účast na výuce,

(2) vypracování seminární práce.

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (03.10.2019)
 1. Pojmové vymezení subjekt, subjektivita, osoba, morální osoba, právnická osoba.
 2. Filozofický koncept "morální osoby"
 3. Pojem morální osoby v kodifikacích (zejména ABGB)
 4. Pojem právnické osoby, jeho původ a teoretické vymezení.
 5. Teorie fikce a teorie reality právnických osob
 6. Zájmová a kombinovaná teorie právnických osob
 7. Normativní konstrukce právnické osoby
 8. Současné teorie právnických osob (Ostheim, Rittner, Teubner)
 9. Současné teorie právnických osob (Raiser, Wroblewski, postmodernismus)
 10. Dnešní teoretické pojetí právnických osob vyvozené z platného práva

 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (03.10.2019)

Povinná literatura:

Beran, K.: Pojem osoby v právu. Praha 2012.

 

Doporučená literatura:

BERANKarelČECHPetrDVOŘÁKBohumilELISCHERDavidHRÁDEKJiříJANEČEKVáclavKÜHNZdeněkNOVOTNÁ KRTOUŠOVÁLucieONDŘEJEKPavel. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. In Beran, Karel Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 271 s. ISBN 978-80-7598-043-4. 

BERAN, Karel. Osoba jako "bod přičitatelnosti". Právník, roč. 156, 2017, č. 6. s. 501-522. ISSN 0231-6625. 

BERAN, Karel. Může být právnická osoba svéprávná?. Právník, roč. 157, 2018, č. 8. s. 657-669. ISSN 0231-6625. 

BERAN, Karel. The Person and the Personhood from the Perspective of the U. S. American Legal Doctrine. The Lawyer Quarterly, roč. 9, 2019, č. 1. s. 13-24. ISSN 1805-8396.

Beran, K.: Právnické osoby veřejného práva. Praha 2006.

Frinta, O.: Právnická osoba. Praha 2008

Havel B.: Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, Auditorium, Praha 2010.

Hurdík, J.: Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. Brno 2004.

Hurdík, J.: Pojem osoba a geneze jeho obsahu jako základ konstrukce osob v právním smyslu. Časopis pro právní vědu a praxi č. 3/2000, str. 306n.

Hurdík, J.: Právnické osoby a jejich typologie (1. vydání). Praha 2003.

Knapp, V.: O právnických osobách. Právník č. 10-11/1995, str. 980n.

 1.  

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html