SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Student Research: Migration law - HP4197
Title: SVOČ: Migrační právo
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, colloquium [HT]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0309
Additional information: http://svoc.prf.cuni.cz/
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HV2927
In complex pre-requisite: HM2701
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Předmět má za cíl uvést studenty do základů vytváření vědeckých textů. Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/. Cílem předmětu je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu. Je založena na otevřenosti, transparentnosti a respektu k obecně přijímaným zásadám vědecké práce. Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku – podrobnosti jsou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách.

Tato sekce je zaměřena na výzkum v oblasti migračního práva. Oblast znalostí, které je možné získat, tak zahrnuje témata spojená s právní úpravou migrace (kupříkladu vstup a pobyt cizince na území státu, rodinný život, zajištění, vyhoštění, nelegální/neregulérní migrace), s právní úpravou uprchlictví (azyl, uprchlictví, příchod většího počtu osob, vyloučení z ochrany atd.) či s úpravou bezdomovectví (apatridé).

Studenti se v průběhu práce na SVOČ naučí řadě dovedností, především pak:

- vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a jiné dokumenty,

- analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument,

- používat právní informační systémy,

- provádět výzkum, vymezovat si výzkumné otázky, teze, volit si metodologické přístupy,

- zpracovávat vědecký text.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné: 

- zpracovat a odevzdat soutěžní práci (soutěžní práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem pro potřeby soutěže, příp. lze práci vypracovat ve spoluautorství maximálně dvou soutěžících) 

- obhájit výzkumnou práci při ústní obhajobě v rámci studentské vědecké konference konané v letním semestru příslušného akademického roku v časovém rozmezí stanoveném Radou SVOČ. 

2. Další podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech pro příslušný ročník soutěže SVOČ v daném akademickém roce. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základem předmětu je buď samostatná práce studenta nebo práce pod vedením konzultanta, po jejímž sepsání následuje ústní obhajoba.  

Student si sám zvolí téma, poté provede prvotní výzkum a zvolí si výzkumnou otázku. Pak pokračuje s výzkumem a téma skrze zvolenou metodu zpracovává.  

Po sepsání práce následuje ústní obhajoba, kde student obhajuje svoji práci před komisí složenou z garanta a dalších odborníků na problematiku migrace. 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Zdroje pro zpracování tématu jsou odvislé od studentem zvoleného tématu práce, příp. je studentovi doporučí konzultant.   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html