SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Student Research: Law and Economics - HP4175
Title: SVOČ: Právo a ekonomie
Guaranteed by: Department of Economics and Empirical Legal Studies (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0320
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2905
In complex pre-requisite: HM0501
Annotation - Czech
Předmět má za cíl uvést studenty do základů vytváření vědeckých textů. Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/. Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku – podrobnosti jsou vyvěšeny na výše uvedených webových stránkách.

Cílem soutěže, a tedy i předmětu je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu. Soutěž je založena na otevřenosti, transparentnosti a respektu k obecně přijímaným zásadám vědecké práce. 
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné: 

1. Zpracovat a v termínu stanoveném Radou SVOČ odevzdat soutěžní práci odpovídající z hlediska formy a obsahu pravidlům soutěže SVOČ na PF UK (soutěžní práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem pro potřeby soutěže, příp. lze práci vypracovat ve spoluautorství maximálně dvou soutěžících), 

2. Obhájit soutěžní práci před příslušnou oborovou komisí v rámci studentské vědecké konference konané v letním semestru příslušného akademického roku v časovém rozmezí stanoveném Radou SVOČ. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
Syllabus - Czech
Základem předmětu je buď samostatná výzkumná práce studenta, nebo výzkumná práce pod vedením konzultanta. Po sepsání práce následuje ústní obhajoba. V ústním kole práci student obhajuje před komisí složenou z předsedy a dalších odborníků v daném nebo příbuzném oboru. 
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
Learning resources - Czech
Zdroje pro zpracování tématu jsou odvislé od studentem zvoleného tématu práce, příp. je studentovi doporučí konzultant. 
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html