SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at the High Court in Prague - HP4150
Title: Právní praxe na soudech - Vrchní soud v Praze
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/40, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0006
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2043
In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Obsahem předmětu jsou náslechy veřejných zasedání v trestních věcech a jejich následná analýza s předsedy senátu. Účelem je prohloubení znalostí trestního práva hmotného (specializace: násilná, majetková, daňová i drogová kriminalita) a také trestního práva procesního (zaměření: řízení před soudem, odvolací řízení). Před návštěvou zasedání se studenti seznamují s projednávanými případy studiem napadených rozsudků krajských soudů. Studenti si v průběhu praxe vedou Reflexní portfolio.

Student je povinen se osobně zúčastnit úvodního i závěrečného (reflexního) setkání.

V případě, že se student úvodní schůzky nezúčastní, nebude mu absolvování stáže umožněno.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium zahrnuje: odevzdání potvrzení o absolvování praxe, odevzdání vyplněného reflexního portfolia a aktivitu studenta v průběhu praxe (včetně reflexního setkání). Studenti dále vyplňují dotazník, v němž se vyjadřují k přínosu předmětu.

2.      Při výkonu právní praxe je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

V rámci předmětu mohou studenti sledovat a následně analyzovat, jak jsou obecná právní pravidla naplňována v praxi (zejména ustanovení trestního řádu) a co obnáší fungování odvolacího soudu.  

U studentů díky postupnému zjišťování informací a jejich vhledu do práce odvolacího soudu dochází k rozvoji specifických a přenositelných kompetencí podporujících jejich flexibilitu a adaptabilitu po skončení studia. Získané poznatky a zkušenosti
podrobí studenti své reflexi.

Účast na soudních jednáních v rámci předmětu si studenti vybírají podle nabídky poskytnuté na úvodní schůzce. Nabídka je v průběhu semestru doplňována a aktualizována (studenti jsou informováni zpravidla e-mailem). Úvodní i závěrečné setkání probíhají za účasti vedení Vrchního soudu v Praze, zpravidla místopředsedy pro úsek trestního soudnictví.

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Trestné činy proti životu a zdraví

-        Trestné činy proti svobodě

-        Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

-        Trestné činy proti majetku

-        Trestné činy hospodářské

-        Trestné činy obecně nebezpečné

-        Opravné řízení

-        Veřejné zasedání o odvolání

-        Odvolání a řízení o něm

-        Rozhodnutí odvolacího soudu

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Registration requirements - Czech

Přihlašování přes SIS. Přihlášení/odhlášení bude uzavřeno dne 1. 10. 2023.

Last update: Mulák Jiří, JUDr., Ph.D. (21.09.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 1200 s. ISBN 978-80-7598-764-8.

2.      JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 8. vydání. Praha: Leges, 2022. 1040 s. ISBN 978-80-7502-576-0.

3.      FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 951 s. ISBN 978-80-7598-306-0.

4.      JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2022. 942 s. ISBN 978-80-7502-550-0.

Ostatní literatura:

1.      SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9

2.      JELÍNEK, Jiří a kol.  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. vydání. Praha: Leges, 2020. 1358 s. ISBN 978-80-7552-935-0.

3.      JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 4. vydání. Praha: Leges, 2018. 559 s. ISBN 978-80-7502-302-5.

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2.      zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

3.      zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů

4.      zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html