SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Law against unfair competition - HP3806
Title: Právo proti nekalé soutěži
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Incompatibility : HP0026
Pre-requisite : HP0682
XP//In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Právo proti nekalé soutěži je jedním z odvětví soutěžního práva a jeho účelem je bránit tomu, aby úspěchu v hospodářské soutěži bylo dosahováno nepoctivými prostředky (klamavou reklamou, očerňováním konkurence apod.). V rámci předmětu bude právní postih nekalé soutěže komplexně zkoumán v plném jeho rozsahu – vymezení deliktu nekalé soutěže v pramenech českého, evropského i mezinárodního práva, typologie nekalosoutěžního jednání (praktiky klamavé a praktiky agresivní zaměřené na jiné soutěžitele nebo zákazníky), koncept tzv. průměrného spotřebitele a konkrétní postih nekalé soutěže nástroji soukromého (civilní nároky) i veřejného práva (jako trestných činů či přestupků), spolu s nástroji samosprávné regulace soutěžního chování.
Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

1. Úvod (hospodářská soutěž a její vady a regulace, národní modely práva proti nekalé soutěži, vývoj regulace na území ČR). Mezinárodní úprava práva proti nekalé soutěži
2. Evropská úprava práva proti nekalé soutěži
3. Obecné zakotvení práva proti nekalé soutěži v českém právu
4. Generální klauzule
5. Průměrný spotřebitel
6. Klamavé praktiky
7. Agresivní praktiky vůči spotřebitelům a jiným zákazníkům
8. Agresivní praktiky vůči soutěžitelům
9. Zvláštní praktiky a jejich regulace (srovnávací reklama, TV obchodní sdělení, citlivé komodity, prostředí internetu)
10. Soukromoprávní postih nekalé soutěže
11. Správněprávní, trestněprávní a samosprávný postih nekalé soutěže

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 

Alespoň 50% účast na přednáškách a absolvování ústní zkoušky (losovány otázky v rozsahu odpřednášené materie)

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. (část "Soutěžní právo"). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.
Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Hrádek, J., Vojtek, P., Hajn, P. a kol.: Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (relativní majetková práva 2. část). Praha: Wolters Kluwer, 2014.
Čech, P.: Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik. In Právní zpravodaj, č. 3/2008.
Hajn, P.: Nekalá soutěž a některá obecná ustanovení nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 2014, č. 4.
Hajn, P.: Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách. In Obchodněprávní revue, č. 2/2009.
Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2000.
Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže. II. díl. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.
Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. 3. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008.
Ondrejová, D.: Generální klauzule nekalé soutěže v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR. In Soudní rozhledy, č. 4/2009.
Ondrejová, D.: Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži. In Obchodněprávní revue, č. 8/2009.
Ondrejová, D.: Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. In: Obchodněprávní revue, 2013, č. 7 – 8.
Ondrejová, D.: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014
Ondrejová, D.: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
Ondrejová, D.: Předběžná opatření ve sporech z nekalé soutěže. In Obchodněprávní revue, č. 10/2011.
Ondrejová, D.: Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
Ondrejová, D.: Přiměřené zadostiučinění z pohledu teorie a aktuální soudní praxe ve sporech z nekalé soutěže. In Právní rozhledy, č. 21/2009
Patěk, D.: Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku. In Obchodněprávní revue, č. 3/2016.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Wednesday09.10.2019Úvod do práva proti nekalé soutěžidoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Wednesday16.10.2019Generální klauzule nekalé soutěže I.doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Wednesday23.10.2019Generální klauzule nekalé soutěže II.doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Wednesday30.10.2019Průměrný spotřebitel I.doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Wednesday06.11.2019Civilní nárokydoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Wednesday13.11.2019Interpretace a aplikace nekalosoutěžní úpravy v soudní praxi (JUDr. Roman Horáček, soudce Vrchního soudu v Praze) 
Wednesday20.11.2019Průměrný spotřebitel II.doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Wednesday27.11.2019Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele (Mgr. Vlastimil Turza, vedoucí právního oddělení ČOI) 
Wednesday04.12.2019Klamavé praktikydoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Wednesday11.12.2019Vymáhání nekalosoutěžního právadoc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 
Wednesday18.12.2019Agresivní praktikydoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html