SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods I - HP3804
Title: Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods I
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Mgr. Bára Bečvářová
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
Pre-requisite : HP0271
P//Is pre-requisite for: HP3805
XP//In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Předmět si klade za cíl studentům na základě řešení modelového případu vysvětlit principy řešení sporů z kupních smluv v mezinárodním obchodě prostřednictvím rozhodčího řízení. Kromě získání samotných právních znalostí si studenti vyzkoušejí roli advokáta a budou mít možnost naučit se základy právní argumentace v písemném i ústním projevu. Semináře jsou interaktivní a probíhají prostřednictvím diskuse studentů s vyučujícími. Výuka probíhá v angličtině. Úspěšným absolventům semináře bude nabídnuta možnost reprezentovat Univerzitu Karlovu v mezinárodní právnické soutěži Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot). Předmět je vhodný i pro studenty, kteří o účast na Vis Mootu nemají zájem, a pouze je zajímá probírané téma, případně se chtějí zdokonalit v právních dovednostech.
Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

V úvodní části semestru se semináře zaměří na vysvětlení jednotlivých aspektů smluv uzavíraných podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Studenti se tak budou ve vztahu k CISG zabývat zejména otázkami aplikovatelnosti, principů, interpretace, pravidly pro uzavírání smluv, povinnostmi smluvních stran a následky porušení smlouvy.

V následující části semestru se semináře zaměří na mezinárodní rozhodčí řízení, kde se studenti budou věnovat procesním aspektům sporu. Zaměří se tak zejména na otázky pravomoci, vztahu rozhodčí smlouvy a rozhodčích zákonů a pravidel, předběžných opatření, odvolání rozhodců pro podjatost, výkonu rozhodčího nálezu a zrušení rozhodčího nálezu.

Po získání základního přehledu o fungování CISG a mezinárodního rozhodčího řízení budou studenti nabyté znalosti aplikovat na vzorové situace vycházející ze zadání soutěže Vis Moot v minulých letech. Vyučující studentům vysvětlí základní zásady analýzy sporu a vyhledávání relevantní judikatury a literatury k podpoře svých tezí. Následně se výuka zaměří na způsob konstrukce právních argumentů a jejich písemné a ústní prezentace.

V závěrečné části semestru studenti využijí nabyté znalosti a dovednosti při samostatném řešení modelového případu. Týmy studentů na základě zadání provedou právní rešerši, vypracují písemné podání a to následně ústně obhájí v simulovaném jednání před rozhodčím senátem. Nejlépe hodnocenýcm studentům bude nabídnuta možnost reprezentovat Univerzitu Karlovu v mezinárodní právnické soutěži Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot). Detailní informace o soutěži Vis Moot jsou dostupné na webových stránkách https://vismoot.pace.edu/.

Course completion requirements - Czech
Last update: Alena Vacková (09.04.2020)

 

Požadavky k distanční zkoušce: Simulované rozhodčí řízení prostřednictvím videokonference

 

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 

Ústní prezentace (Moot Court)

Learning resources - Czech
Last update: Alena Vacková (17.02.2020)

 

Způsob hodnocení

 

Studenti budou hodnoceni na základě přípravy na semináře v průběhu semestru a dle výkonu na simulovaném soudním jednání na posledním semináři.

 

 

Povinná literatura:

1.
  
Schlechtriem, P. English Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). Oxford. 1998.

2.
   
Schwenzer, I. Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG). 3rd ed. Oxford: Oxford Univesity Press, 2010.

3.
   
Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., Hunter, M. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5th ed. (Student version) Oxford: Oxford University Press. 2009.

4.
   
Moses, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 2nd Edition. Cambridge University Press. 2012.

 

Doporučená literatura:

5.
  
Born, Gary B. International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 2009

6.
  
Merrills, J. International Dispute Settlement.

7.
  
Honnold, J. Uniform Law for International Sales, Kluwer.

8.
  
Huber, P., Mullis, A. The CISG. A new textbook for students and practitioners, Sellier, European Law Publishers. 2007.

9.
   
Kröll, S., L. A. Mistelis a M. del Pilar Perales Viscacillas. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). München. C.H. Beck, c2011.

10.
 
Poudret, J.F., Besson, S. Comparative Law of International Arbitration, 306, No 262.

11.
 
Lew, Julian D. M., Mistelis, Loukas A., Kröll, Stefan M. Comparative International Commercial Arbitration. Wolters Kluwer. 2003

12.
 
http://www.cisg.law.pace.edu a další odkazy.

13.
  Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. 
Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015.

14.
 
Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň - Aleš Čeněk. 2008.

15.
 
Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. C.H.Beck. 2008.

Další literatura bude doporučena v rámci kursu.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Monday24.02.2020Introduction of the seminar - our goals and methods. Introducing CISG - how it works, when it applies, advantages/disadvantages (discussion) introduction of the case study I "we need a contract" 
Monday02.03.2020Particular CISG issues I - interpretation, gap-filling mechanism, basic principles. Workshop on negotation (setting goals and strategy for negotiation). Soft skills training - legal research 
Monday09.03.2020Introducing international commercial arbitration - jurisdiction, admissibility. Workshop - key issues to consider when drafting arbitration clause 
Monday16.03.2020Arbitration - institutional/ad-hoc arbitration, what is the law, what are the rules? Introduction of the case study II "we have a problem" 
Monday23.03.2020Particular CISG issues II - breach of contract, remedies and damages. Soft skills training - introducing CRAC for written and oral arguments 
Monday30.03.2020Formulation of arguments. Introduction of the case study III "our problem continues" 
Monday06.04.2020Arbitration - particular issues I. Drafting deadline I (merits of the case) 
Monday13.04.2020HOLIDAY - no lecture. Drafting deadline II (procedural issue) 
Monday20.04.2020Soft skills training - preparation of oral presentation, tips and tricks 
Monday27.04.2020Moot court I and feedback 
Monday04.05.2020Moot court II and feedback 
Sunday10.05.2020Invitations to Vis Moot Team 2020/2021 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html