SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal Limits on Gambling - HP3618
Title: Právní meze hazardních her
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Co-requisite : HP0702
Pre-requisite : HP0701
XP//In complex pre-requisite: HM1601
Annotation - Czech
Last update: RAJCHLJI (23.09.2018)
Předmět podrobně a průřezově seznamuje s problematikou právní úpravy hazardních her.
Vymezuje hranice segmentu těchto herních aktivit a vysvětluje nezbytnost právní regulace. Zahrnuje vývoj právní
úpravy do současné doby. Vysvětluje soukromoprávní souvislosti smluvních typů o sázce, hře a losu. Podrobněji
se zaměřuje na veřejnoprávní úpravu, především vymezuje povahu veřejného provozování, charakterizuje
jednotlivé druhy hazardních her a jejich společenské dopady. Pozornost je věnována hmotněprávním
předpokladům pro vydání povolení k provozování hazardních her, povinnostem provozovatelů a dalších osob v
průběhu provozování, výkonu správního dozoru a uplatňování správní odpovědnosti v této oblasti. Stranou
nezůstává problematika vlivu Evropské unie na vývoj vnitrostátní úpravy členských států. Zmíněn je též
trestněprávní kontext, zejména v souvislosti s problematikou nelegálního provozování. Součástí předmětu je
rozbor soudní judikatury v této oblasti, zejména recentních nálezů Ústavního soudu. Pozornost je věnována právní
úpravě ochrany osob před negativními účinky hazardních her.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RAJCHLJI (23.09.2018)

Prokázání znalostí  při ústní zkoušce v rozsahu níže stanovených témat:

1. Pojem hry a hazardní hry v obecné rovině

2. Sázka, hra a los v občanském zákoníku

3. Prameny veřejnoprávní úpravy hazardních her

4. Druhy hazardních her

5. Provozovatel hazardních her

6. Oprávnění k provozování hazardních her – základní povolení, ohlášení

7. Herní prostory

8. Provozování her prostřednictvím internetu

9. Právní úprava průběhu provozování

10. Správní dozor v oblasti hazardních her

11. Správní trestání v oblasti hazardních her, trestné činy související s provozováním hazardních her

12. Hazardní hry v kontextu práva EU

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (02.05.2016)

Pojem hry a hazardní hry

Potřeba právní regulace a vývoj právní úpravy

Soukromoprávní úprava sázky, hry a losu

Prameny veřejnoprávní úpravy, jejich působnost a druhy hazardních her

Podmínky pro vydání povolení k provozování her

Povinnosti provozovatelů a dalších osob v průběhu provozování

Výkon správního dozoru v oblasti hazardních her

Správní trestání v oblasti hazardních her

Vývoj a trendy přístupu k právní úpravě hazardních her v EU

Ochrana mladistvých a dalších osob před negativními účinky hazardních her

Course completion requirements - Czech
Last update: RAJCHLJI (23.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

Learning resources - Czech
Last update: RAJCHLJI (23.09.2018)

Literatura:
RAJCHL, J., KRAMÁŘ, K., MALÍŘ, J. Právní aspekty hazardních her. Praha : Wolters Kluwer, 2018.
 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html