SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Reception of Roman Law - HP3607
Title: Recepce římského práva
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0081
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. David Falada, Ph.D.
Class: římské právo
Classification: Law > Roman Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM2801
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Předmět přibližuje postupné pronikání římskoprávní kultury do právního myšlení v kontinentální Evropě.

V této souvislosti se posluchači seznámí s vývojem práva mezi pádem západořímské říše a nástupem vlastní recepce (v souvislosti se vznikem první západoevropské univerzity v Bologni), s jednotlivými recepčními školami, a dále s vývojem právního myšlení v zrcadle římského práva od počátku dvacátého století.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (07.02.2022)

Výuka bude presenční formou, případné materiály budou k disposici v můdlu. Tamtéž bude i případný odkaz na distanční formu, pokud by to bylo nařízeno.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Pro úspěšné absolvování ústní zkoušky se vyžaduje základní orientace v okruzích, uvedených v sylabu. 

2. Zodpovězení otázek předchází písemná příprava studenta.  

3. U ústní zkoušky si student losuje jednu otázku z koše A a jednu otázku z koše B.  

4. U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály. 

 

5. Seznam zkušebních otázek: 

Soubor A 

1. Pojem recepce práva 

2. Teritoriální vymezení recepce římského práva 

3. Časové vymezení recepce římského práva 

4. Středověké univerzity v recepci římského práva 

5. Škola glosátorů 

6. Doctores ultramontani 

7. Glossa ordinaria 

8. Škola postglosátorů 

9. Lorenzo Valla a hnutí I Culti 

10. Hugo Grotius 

11. Druhá scholastika 

12. Ius naturale 

13. Usus modernus pandectarum 

14. Německá historická škola 

15. Theodor Mommsen 

16. Římské právo v Uhersku a jeho recepce 

17. Universita Karlova a římské právo 

18. Recepce římského práva v českých zemích ve středověku a v raném novověku 

19. České překlady justiniánské kodifikace 

20. Výuka římského práva na Universitě Karlově v 19. a 20. století 

 

Soubor B 

1. Personalita práva a recepce římského práva 

2. Scholastická metoda a recepce římského práva 

3. Justiniánská kodifikace římského práva 

4. Předirneriánské právní památky 

5. Littera florentina a Littera vulgata 

6. Isidor ze Sevilly a jeho vklad do recepce římského práva 

7. Pierre Abélard a jeho vklad do recepce římského práva 

8. Právní řády severoitalských městských komun 

9. Gratianus a jeho vklad do recepce římského práva 

10. Lex Rhodia de iactu a počátky námořního práva 

11. Mos gallicus a mos italicus, srovnání metody 

12. Interpolace 

13. Corpus iuris civilis a Corpus iuris canonici 

14. Roman-Dutch Law, historie a současnost 

15. Ius commune 

16. Německé university v 16. - 17. století a jejich vliv na recepci římského práva 

17. Reichskammergericht a jeho vliv na recepci římského práva 

18. Kodifikace soukromého práva v Rakousku 

19. Kodifikace soukromého práva v Německu 

20. Římské právo a občanské zákoníky platné v Československu a v České republice 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

V rámci výuky je věnována pozornost těmto tematickým okruhům: 

- Období „předrecepční 

- Středověké římskoprávní školy 

- Právní humanismus 

- Druhá scholastika 

- Usus modernus pandectarum 

- Historická škola a německá pandektistika v 19. století 

- Recepce římského práva ve 20. a na počátku 21. století 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

1. FALADA, David. Recepce římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2016. 158 s. ISBN 978-80-7380-603-3. 

2. KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin. Římské právo. Panorama. Praha. 1990. 469 s. 

3. KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. C. H. Beck. Praha. 1995. xxii+386 s. ISBN 80-7179-031-1. 

4. URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého. C. H. Beck. Praha. 1994. viii+135 s. ISBN 80-7049-107-8. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html