SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Obligations in international investment construction - HP3073
Title: Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Teacher(s): JUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Co-requisite : HP0261
XP//In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Last update: Alena Vacková (18.04.2017)
Výběrový předmět poskytuje studentům podrobný přehled o závazkových vztazích v mezinárodní investiční výstavbě, s důrazem na vzorové mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků z hlediska jejich použití na
projektech veřejných a soukromých investorů. Dále poskytuje základní přehled o právní úpravě těchto smluv, přehled o typech projektů v oblasti veřejných i privátních zakázek v mezinárodní investiční výstavbě, včetně rozlišení příslušných typů vzorových smluvních podmínek především z hlediska alokace rizik a určení ceny díla. Zvláštní pozornost je pak věnována Smluvním podmínkám FIDIC, tedy vzorovým smlouvám Mezinárodní federace konzultačních inženýrů, které jsou nejpoužívanějšími vzorovými dokumenty v mezinárodní investiční výstavbě.
Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Jednotlivé přednášky pojednávají o právních aspektech zahraničního podnikání ve stavebnictví, o sjednocování regulace závazkových  vztahů v mezinárodní investiční výstavbě, zásadách závazkových vztahů ve
stavebnictví, rozhododném právu v soukromoprávních vztazích vznikajících v mezinárodní investiční výstavbě, vyjednávání, nárokování a řešení sporů v této oblasti. Výuka by pokryvala relevantní teoretické a praktické otázky především z oblasti závazkových vztahů mezinárodního obchodu, mezinárodního práva soukromého, veřejných zakázek a z oblasti řešení sporů.

 

 

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

 

Zkouškové otázky

 

1.    Výstavbový projekt a unifikace závazkových vztahů

2.    Nebezpečí a rizika

3.    Zahraniční podnikání ve stavebnictví

4.    Metody poptávky

5.    FIDIC

6.    Claimy

7.    Claim management

8.    Řešení sporů

9.    Cena

10. Změny

11. Čas

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (16.09.2018)

Seznam povinné a doporučené literatury

Povinná:

1.   Klee, L. Smluvní vztahy výstavbových projektů. Praha, Wolters Kluwer. 2. vydání, 2017

 

Doporučená:

1.   Klee, L. Smluvní podmínky FIDIC. Praha, Wolters Kluwer. 2. vydání, 2017

2.   Klee, L. Stavební smluvní právo. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2015

3.    Tichý, M. Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C.H.Beck. 2008.

4.    Jaeger, A.V. a Hök,G.S.. FIDIC - A Guide for Practitioners. Berlin, Springer Verlag. 2010.

5     Šturma, P., Č. Čepelka a V. Balaš. Právo mezinárodních smluv. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011

6.     Šturma, P. a V. Balaš. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012.

7.     Šturma, P. a Z. Trávníčková. Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času. Praha, Česká společnost pro mezinárodní právo, 2014.

8.     Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk, Plzeň – Brno 2015.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday08.10.2019Uvedení do problematiky výběrového předmětu prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Tuesday15.10.2019Výstavbový projekt, unifikace úpravy závazkových poměrů vznikajících v mezinárodní investiční výstavběJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Tuesday22.10.2019Nebezpečí a rizika v mezinárodní investiční výstavběJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Tuesday29.10.2019Zahraniční podnikání v oblasti výstavbyJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Tuesday05.11.2019Metody dodávky mezinárodních investičních celkůJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Tuesday12.11.2019FIDIC, podmínky FIDICJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Tuesday19.11.2019Claimy, jejich právní povaha, uplatňování nárokůJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Tuesday26.11.2019Claim managementJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Tuesday03.12.2019Řešení sporů vznikajících v mezinárodní investiční výstavbě JUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Tuesday10.12.2019Význam času v mezinárodní investiční výstavbě, cena a změny cenyJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
Tuesday17.12.2019Závěrečné zhodnocení, předtermínyJUDr. Lukáš Klee, MBA, LL.M., Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html