SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Nuclear law - HP3065
Title: Jaderné právo
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM1601
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (10.09.2019)
Jaderné právo

(Mírové využití jaderné energie a právo v post - Fukushimském období)

Předmět poskytuje zájemcům přehled právních problémů, které jsou spojeny s procesem mírového využití jaderné energie a ionizujícího záření v různých oblastech: energetice, nukleární medicíně, vědě a výzkumu, průmyslu atd. Od počátku mírového využívání této energie se státy potýkají se dvěma aspekty, na které musejí svým právním řádem reagovat: na jedné straně stojí zájem na podpoře tohoto odvětví, na druhé zájem na
ochraně obyvatelstva před případnými negativními následky využívání jaderné energie. Předmět poskytuje přehled o tom, jakými právními nástroji bylo a je na tyto dvě výzvy reagováno. Úvodem bude pozornost věnována úsilí mezinárodního společenství zabránit jinému, než mírovému využití jaderné energie, stejně jako evropskému integračnímu procesu v této oblasti. Následně budou předmětem výkladu různé specifické aspekty mírového
využití jaderné energie (např. režim včasného oznamování jaderné havárie, pomoc pro případ havárie, režim nakládání s radioaktivními odpady). Předpokladem pro absolvování předmětu jsou znalosti evropského práva a správního práva hmotného a procesního. Předmět je koncipován podle podobných předmětů, vyučovaných již delší dobu např. na univerzitách ve Francii, v Belgii.
Literature - Czech
Last update: Eva Preclíková (17.10.2019)
Obligatory:
  • Handrlica, Jakub. Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie . 2014. PF UK. 2014.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Eva Preclíková (17.10.2019)

Zakončení kursu:

 

Kurs je zakončen písemnou zkouškou, která se skládá z:

A) 10 otevřených otázek ze základních témat, probíraných na jednotlivých přednáškách.

B) vyřešení zadání za použití právních předpisů, které budou řešiteli k dispozici.

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (10.09.2019)

Přehled přednášek (vždy ve čtvrtek, 18:00-19:30, míst. 231):

1.               Úvod do problematiky, způsoby využití jaderné energie ionizujícího záření, její přínos a rizika, 25 let od Černobylu k Fukušimě (17.10.2019).

2.               Jaderné právo, jeho prameny, zásady, postavení v rámci systému práva (24.10.2019).

3.               Jaderná energie a mezinárodní společenství států, význam mezinárodních organizací a pramenů mezinárodního práva (31.10.2019).

4.               Jaderná energie jako energie evropského integračního procesu, Evropská agentura pro atomovou energii E.N.E.A., Evropské společenství pro atomovou energii Euratom atd. (7.11.2019).

5.               Vývoj, současnosti, perspektivy právní úpravy v České republice (21.11.2019).

6.               Včasné oznamování a vzájemná pomoc v případě jaderné havárie, právní úprava jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany (28.11.2019)

7.               Právní problémy při nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, zřízení hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, problematika hlubinného úložiště v České republice (5.12.2019)

8.               Odpovědnost za škody při události v jaderném zařízení, povinnosti a postavení provozovatele, česká a mezinárodní právní úprava (12.12.2019)

Course completion requirements - Czech
Last update: Eva Preclíková (17.10.2019)

Vyžaduje se účast min. na 6-ti přednáškách.

Písemná zkouška: teoretická část + miniklazurka

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html