SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychology for lawyers - HP3023
Title: Psychologie pro právníky
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Interchangeability : HP1011
XP//In complex pre-requisite: HM2301, HM2301
Annotation - Czech
Last update: Eva Kučerová (04.02.2020)
Jedná se o povinně volitelný předmět, jehož náplní je seznámení se se základy obecné psychologie, s nejdůležitějšími psychologickými školami, směry, metodami a s některými významnými postavami dějin i současnosti oboru. Největší důraz je kladen na psychologii osobnosti (struktura a dynamika), jejíž poznatky jsou využívány ve forenzní psychologii, v kriminalistice atd. „Věda zvaná psychologie“ je také nahlížena v rámci širšího, filosofického a zejména právnického kontextu (problematika odpovědnosti, svobodné vůle atd.).

Zkouška je písemná.
Literature - Czech
Last update: Eva Kučerová (04.02.2020)
Obligatory:
 • Kosek, J. Věda to je určitě, ale o čem?: kapitoly z psychologie. Baset. Praha. 2003.
 • Slater, L. Pandořina skříňka: nejvýznamnější psychologické experimenty dvacátého století. Argo. Praha. 2008.
Recommended:
 • K doporučené literatuře vizte přiložený soubor.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Eva Kučerová (09.04.2020)

Předmět nebude zakončen distančně!

Zkouška je písemná.

Okruhy otázek ke zkoušce:

 1. Různá pojetí psychologie, psychologické směry a disciplíny; využití a zneužití psychologie

 2. Osobnost z hlediska psychologie (vymezení pojmu, eklekticismus G. Allporta)

 3. Geneze osobnosti (genetické, sociální a kulturní faktory, typy výchovy atd.)

 4. Struktura osobnosti (základní vlastnosti, ego, proprium atd.)

 5. Dynamika osobnosti (stabilizační a egodefenzivní mechanismy)

 6. Sebepojetí

 7. Základní psychologické typologie

 8. Postoje (stereotypy, předsudky)

 9. Motivy

 10. Výslechové chyby

 11. Wundtova experimentální psychologie a Pavlovovy pokusy

 12. Behaviorismus; základní paradigma a pedagogický optimismus – J. B. Watson

 13. Neobehaviorismus – P. C. Tolman, S-O-R

 14. Klasická psychoanalýza – S. Freud

 15. Neopsychoanalýza – K. Horneyová, E. Fromm

 16. Logoterapie – V. E. Frankl

 17. Individuální psychologie a otázka životních cílů – A. Adler

 18. Hlubinná psychologie – C. G. Jung

 19. Tvarová, kognitivní a humanistická psychologie

 20. Základní psychologické typologie – E. Kretschmer, C. G. Jung, E. Fromm

 21. Psychologie a filosofie

 22. Psychologie a náboženství

 23. Hédonismus, vůle a charakter

 24. Problematika svobodné vůle

 25. Forenzní psychologie (vývoj, vztah psychologie a práva, polygraf atd.)

 26. Vývoj osobnosti podle K. Horneyové

 27. Maslowova teorie potřeb

 28. Experimenty J. B. Watsona a „park pro krysy“ B. Alexandra

 29. Pocit sounáležitosti a pocit méněcennosti

 30. Lombrosova teorie rozeného zločince

Zkouška je písemná, bližší informace na přednáškách a v konzultačních hodinách.

Výuka probíhá vždy v úterý od 18 00 v místnosti č. 120

Syllabus - Czech
Last update: Eva Kučerová (26.02.2020)

Orientačně přednášená témata:

1)  Různá pojetí předmětu psychologie, psychologické směry a disciplíny, systém a metody oboru; využití psychologie (odborná pomoc pacientům a klientům, aplikované psychologické disciplíny, zejména ty, jež mají úzkou vazbu na právo - forenzní, policejní psychologie); zneužití psychologie (reklama, eugenika - testování imigrantů v USA počátkem 20. století, rasismus).

2)  Psychologie jako součást širšího, filosofického nebo teologického konceptu, filosofické a náboženské názory na fungování duševna - křesťanství, buddhismus, konfucianismus, taoismus, řecká filosofie a medicína; anglický empirismus a asocianismus (Locke); lidská přirozenost a právo, teorie T. Hobbese a J. J. Rousseaua

 3)  Pozitivistický duch 19. století, psychologie jako jedna z přírodních věd, experimentální psychologie W. Wundta; Pavlovovy pokusy a vznik behaviorismu, neobehaviorismus; experimenty J. B. Watsona a "park pro krysy" B. Alexandra.  

4)  Cesta do hlubin nevědomí - S. Freud a klasická psychoanalýza, freudovský determinismus a pansexualismus, sublimace a vytěsnění, oidipovský komplex; dědičnost a polehčující okolnosti.

5) Individuální psychologie A. Adlera, pocit sounáležitosti a pocit méněcennosti; mocenský komplex; psychika neurotika a psychika zločince; teleologický aspekt Adlerovy psychologie; problém životních cílů, samoty a autenticity

6)  C. G. Jung a jeho archetypální psychologie; osobní a kolektivní nevědomí, archetyp stínu a individuace; V. E. Frankl a logoterapie; neopsychoanalýza (K. Horneyová a pocit bezpečí, E. Fromm a únikové mechanismy, I. Berlin a otázka svobody)

7)  Psychologie osobnosti, teorie osobnosti G. Allporta; její geneze, vznik a vývoj vědomí já, utváření osobnosti, její biologická a sociokulturní determinace, sebepojetí; koncepce K. Horneyové

8)  Struktura a dynamika osobnosti; psychické vlastnosti osobnosti, temperament, schopnosti, potřeba jako základní forma motivu, Maslowova teorie potřeb; stabilizační a egodefenzivní mechanismy

9) Základní psychologické typologie (Kretschmer, Jung, Fromm), vrstvy osobnosti, Allportovo proprium, ego a osobnost;  hédonismus, vůle a charakter

10) Člověk a svobodná vůle; spor Erasma Rotterdamského a M. Luthera ve světle moderní vědy; psychologie a právo; W. James

11)  Forenzní psychologie a její témata; Lombrosova teorie "rozeného zločince" a její kritika; psychologie výslechu, interpersonální percepce ve výslechové situaci a vědomá kontrola jejích produktů, význam empatie a sebepoznání, verbální a nonverbální komunikace; polygraf

12) Lidská agresivita, její příčiny, formy a projevy; K. Lorenz, S. Freud a E. Fromm 

13)  Charakteristika a funkce paměti, zapamatování a zapomínání; psychologie výpovědi a zkoumání její věrohodnosti; klamné vzpomínky a vzpomínkové mezery; E. Loftusová, její experimenty s pamětí a znalecké posudky

 

 

Okruhy otázek ke zkoušce:

 1. Různá pojetí psychologie, psychologické směry a disciplíny; využití a zneužití psychologie

 2. Osobnost z hlediska psychologie (vymezení pojmu, eklekticismus G. Allporta)

 3. Geneze osobnosti (genetické, sociální a kulturní faktory, typy výchovy atd.)

 4. Struktura osobnosti (základní vlastnosti, ego, proprium atd.)

 5. Dynamika osobnosti (stabilizační a egodefenzivní mechanismy)

 6. Sebepojetí

 7. Základní psychologické typologie

 8. Postoje (stereotypy, předsudky)

 9. Motivy

 10. Výslechové chyby

 11. Wundtova experimentální psychologie a Pavlovovy pokusy

 12. Behaviorismus; základní paradigma a pedagogický optimismus – J. B. Watson

 13. Neobehaviorismus – P. C. Tolman, S-O-R

 14. Klasická psychoanalýza – S. Freud

 15. Neopsychoanalýza – K. Horneyová, E. Fromm

 16. Logoterapie – V. E. Frankl

 17. Individuální psychologie a otázka životních cílů – A. Adler

 18. Hlubinná psychologie – C. G. Jung

 19. Tvarová, kognitivní a humanistická psychologie

 20. Základní psychologické typologie – E. Kretschmer, C. G. Jung, E. Fromm

 21. Psychologie a filosofie

 22. Psychologie a náboženství

 23. Hédonismus, vůle a charakter

 24. Problematika svobodné vůle

 25. Forenzní psychologie (vývoj, vztah psychologie a práva, polygraf atd.)

 26. Vývoj osobnosti podle K. Horneyové

 27. Maslowova teorie potřeb

 28. Experimenty J. B. Watsona a „park pro krysy“ B. Alexandra

 29. Pocit sounáležitosti a pocit méněcennosti

 30. Lombrosova teorie rozeného zločince

Zkouška je písemná, bližší informace na přednáškách a v konzultačních hodinách.

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Eva Kučerová (26.02.2020)

Písemný test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html