SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
International media law - HP3019
Title: Mezinárodní mediální právo
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM1401
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Alena Vacková (10.04.2017)
Výběrový předmět poskytuje studentům základní přehled různých oblastí mediálního práva (periodika, elektronická média, průnik osobnostních práv, autorského práva a mediálního práva), jakož i pochopení obsahu a funkcí mnohostranných mezinárodních smluv, primárních a sekundárních právních aktů Evropské unie a jiných právních předpisů a principů, které jsou relevantní pro tento interdisciplinární obor a které upravují vztahy mezi veřejnoprávní a soukromoprávní regulací mediálního trhu a svobodou projevu. Dále poskytuje studentům základní přehled různých oblastí mediálního práva (periodika, elektronická média, průnik osobnostních práv, autorského práva a mediálního práva). Jednotlivé přednášky pojednávají o mezinárodních smlouvách a předpisech Evropské unie upravujících tuto oblast a uvádí příklady právní úpravy v jednotlivých zemích Evropské unie. Jsou zaměřeny na výklad základních právních předpisů upravujících oblast mediálního práva, zejména na vztah mezi veřejnoprávní a soukromoprávní regulací mediálního trhu a svobodou projevu. Zvláštní pozornost je pak věnována mediálním vztahům s mezinárodním prvkem, zejména pak určování rozhodného práva pro smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy či vztahy jiné. Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách. Absolvent předmětu by měl mít ke zkoušce znalosti v rozsahu přednášené problematiky dle zkušebních otázek.
Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

 

Úvod do problematiky mezinárodního mediálního práva.     

 

Postavení tiskových a elektronických médií v mezinárodním mediálním právu.

                                                                                                             

Státní a veřejnoprávní vysílatelé.      

 

Regulační orgány mediálního trhu. Mezinárodněprávní regulace reklamy.  

 

Nekalosoutěžní delikty v mezinárodním mediálním právu.   

 

Otázky ochrany osobnosti a dobrého jména právnických osob v mezinárodním mediálním právu.  

 

Právní úprava práva na odpověď a dodatečného sdělení v zemích Evropské unie.

 

Otázky ochrany autorských práv v mezinárodním mediálním právu.     

 

Řešení sporů v mezinárodním mediálním právu. Mezinárodní arbitráže týkající se médií.                                                                                                                            

 

Mediální právo vybraných evropských zemí.                                              

                                                                

 

 

 

 

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Alena Vacková (09.04.2020)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 

Požadavky ke zkoušce: Distanční zkouška - písemná práce na zadané téma v rozsahu 10-15 stran

 

Zkouškové otázky

 

1.      Periodická média

2.      Neperiodické publikace

3.      Pojem elektronických médií

4.      Povinnosti vysilatelů

5.      Provozovatelé vysílání s licencí

6.      Licence k provozování rozhlasového nebo televizního

7.      Provozovatelé vysílání ze zákona

8.      Poskytování audiovizuálních mediálních služeb po internetu

9.      Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

10.  Pojem ochrany osobnosti

11.  Právo na jméno

12.  Právo na podobu

13.  Právo na čest a důstojnost

14.  Právo na slovní projevy osobní povahy

15.  Právo na osobní soukromí

16.  Právní prostředky ochrany osobnosti

17.  Odpověď a dodatečné sdělení

18.  Pojem reklamy

19.  Základní povinnosti při šíření reklamy

20.  Klamavá reklama

21.  Srovnávací reklama

22.  Zvláštní povinnosti při šíření reklamy

23.  Dozor nad dodržováním předpisů o regulaci reklamy

24.  Pojem nekalé soutěže

25.  Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

26.  Pojem autorských práv

27.  Autorská osobnostní práva

28.  Autorská majetková práva

29.  Právní prostředky ochrany autorských práv

30.  Licenční smlouvy

Learning resources - Czech
Last update: Alena Vacková (04.01.2019)

 

Seznam povinné a doporučené literatury:

Povinná:

1.   Rozehnal, A.. Mediální právo, 2. rozšířené vydání - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015

 

Volitelná:

2.   Buton G. - Jirák, J.. Úvod do studia médií. Praha: Barrister & Principal - studio. 2003.

3.   Kříž, J. - Holcová, I. - Korda, J. - Křesťanová, V.. Autorský zákon. Komentář a předpisy související. 2. akt.vyd. Praha: Linde Praha, a.s.. 2005.

4.   Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. Praha: C.H.Beck. 2001.

5.   Rozehnal, A.. Mediální zákony - komentář. Praha: ASPI, a.s.. 2008.

6.   Winter, F.. Právo a reklama. Praha: Linde Praha, a.s.. 1996.

7.   Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html