SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Making and Interpreting Laws - Theory and Practice - HP2083
Title: Tvorba a interpretace zákonů - teorie a praxe
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Pre-requisite : HP0682, HP1171
XP//In complex pre-requisite: HM0101, HM2501
Files Comments Added by
download Tvorba a interpretace zákonů – teorie a praxe.doc Zuzana Peřinová
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)
Kurs představuje parlamentní tvorbu zákonů a jejich soudní interpretaci jako dvě strany téže mince. Zákony jsou
připravovány podle určitých legislativně technických, ale též ústavních a právněpolitických pravidel a principů,
podle nichž jsou potom i interpretovány. Kurs rozebere praxi tvorby zákonů v České republice, s přihlédnutím k
teoretickým a historickým východiskům. Metody interpretace práva budou demonstrovány na příkladech z české
judikatury. Studenti si v kursu vyzkouší i praktickou přípravu návrhu zákona a řešení interpretačních úloh. Kurs se
opírá o monografie Česká parlamentní kultura a Metody a zásady interpretace práva, o další doporučenou
literaturu a dále o prameny, především o parlamentní tisky, stenoprotokoly, přípravné materiály legislativního
procesu a soudní rozhodnutí. Bude probíhat formou přednášek, diskusí a řešení praktických úloh.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Atestace: pohovor nad odevzdanými úkoly

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (19.09.2019)

Tvorba a interpretace zákonů – teorie a praxe

PODROBNÝ PROGRAM PRO ZS 2019/2020

 

Garant a vyučující: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení PF UK

e-mail: wintr@prf.cuni.cz  telefon: 221 005 473 místnost: 333,2

Status kurzu: povinně volitelný předmět PF UK v zimním semestru (pro semestry 3., 5., 7., 9.)

Zkouška: písemná zkouška na základě předem zaslaných řešení úloh

 

9. 10. Úvodní hodina. Vztah mezi tvorbou a interpretací zákona – dvě strany téže mince. Legislativní proces ve vládě a Parlamentu; zadání úkolu kriticky rozebrat návrh zákona z 8. volebního období PSP dle výběru studenta

 

16. 10. Posuzování návrhu zákona. Hlediska ústavní, mezinárodněprávní, unijní, ekonomická, administrativní. Kritický rozbor předem rozeslaných návrhů zákonů projednávaných ve vládě či Poslanecké sněmovně vybraných vyučujícím

 

23. 10. Legislativní technika, obsah důvodové zprávy; zadání psaní cvičného návrhu zákona

 

do 27. 10. odevzdat kritický rozbor vybraného návrhu zákona z aktuálního volebního období PSP

 

30. 10. Prezentace kritických rozborů návrhů zákonů. Vybrané problémy tvorby návrhů zákonů

 

6. 11. Jazykový, systematický, historický a teleologický výklad; zadání interpretačních úloh

 

13. 11. Pravidla přednosti. Textualismus, intencionalismus, purposivismus a pluralismus

 

do 16. 11. odevzdat řešení interpretační úlohy

 

20. 11. Prezentace řešení interpretačních úloh. Konzultace ke cvičným návrhům zákonů

 

27. 11. Vybrané problémy tvorby návrhů zákonů. Konzultace ke cvičným návrhům zákonů

 

do 30. 11. odevzdat cvičný návrh zákona

 

4. 12.  Prezentace studentských návrhů zákonů. Aktuální a koncepční problémy tvorby práva

 

11. 12. Prezentace studentských návrhů zákonů. Aktuální a koncepční problémy tvorby práva

 

18. 12.  Prezentace studentských návrhů zákonů. Závěrečná diskuse

 

Hlavní zdroje a literatura:

Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, J.: Příprava návrhů právních předpisů. Praktická pomůcka pro legislativce, Praha 2010 (http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Priprava-navrhu-pravnich-predpisu-prakticka-pomucka-pro-legislativce.pdf)

kol. aut.: Legislativní proces (teorie a praxe), Praha 2011 (www.mvcr.cz/soubor/legislativni-proces-pdf.aspx)

Wintr, J.: Česká parlamentní kultura, Praha 2010

Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, 1. vydání, Praha 2013, nebo 2. vydání, Praha 2019 (vyjde v listopadu)

Melzer, F.: Metodologie nalézání práva, Praha 2010

Legislativní pravidla vlády - http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/

Knihovna připravované legislativy vlády ČR (VeKLEP pro veřejnost) - https://apps.odok.cz/kpl

Web Poslanecké sněmovny se sněmovními tisky a stenoprotokoly od roku 1867 - http://www.psp.cz/

Databáze rozhodnutí Ústavního soudu - http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Web Nejvyššího soudu (http://www.nsoud.cz/) a Nejvyššího správního soudu (http://www.nssoud.cz/)

 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (19.09.2019)

Povinná:
Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, P.. Příprava návrhů právních předpisů. Praha. 2010.
Wintr, J.. Metody a zásady interpretace práva. Praha. 2013 (2. vydání vyjde v listopadu).
Doporučená:
Gerloch, A. Teorie práva, 6. vyd. Plzeň. 2013.
Gerloch, A. /Kysela, J. /Kühn, Z. /Wintr, J. / Maršálek, P./ Beran,K.. Teorie a praxe tvorby práva. Praha. 2008.
Gerloch, A. / Maršálek, P. (eds.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha. 2013.
Gerloch, A. / Tomášek, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha. 2010.
Gerloch, A. / Tryzna, J. / Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň. 2012.
Kolář, P. / Kysela, J. / Syllová, J. / Georgiev, J. / Pecháček, Š. Parlament České republiky, 3. vydání. Praha. 2013.
kol. aut. Legislativní proces (teorie a praxe), (www.mvcr.cz/soubor/legislativni-proces-pdf.aspx). Praha. 2011.
Kysela, J. Zákonodárství bez parlamentů. Praha. 2006.
Mansfeldová, Z. / Linek, L. (eds.). Český parlament v druhé dekádě demokratického vývoje. Praha. 2009.
Melzer, F. Metodologie nalézání práva. Praha. 2010.
Sobek, T. Argumenty teorie práva. Plzeň. 2008.
Sobek, T. Právní myšlení. Kritika moralismu. 2011. Praha, Plzeň.
Šín, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vydání. Praha. 2009.
Wintr, J.. Česká parlamentní kultura. Praha. 2010.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html