Banking Law - HP1841
Title in English: Bankovní právo
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Teacher(s): Ing. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
In complex pre-requisite: HM1801
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download LS 2019 Bankovní právo (HP 1841).pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Annotation -
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)
Banking Law is an elective course that provides an interdisciplinary introduction into legal, economic, and financial-technical matters connected with banks. Banks are the leading institutions operating in capital and money market, the course therefore deals with the fundamental aspects of their creation and functioning and focuses on an economic and legal analysis of their activities as well. The course develops knowledge acquired through a mandatory course of financial law and through other courses as well (particularly the course of civil law, commercial law, and administrative law). An advantage that contributes to a successful managing of this course is a knowledge of basic requirements of economic theory, e.g. within the scope of a theory of national economy course.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Obecná pravidla

1.     Zkouška z předmětu Bankovní právo je samostatnou formou kontroly studia předmětu Bankovní právo v letním semestru.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Bankovní právo získá student 3 kredity.

3.      Zkouška z předmětu Bankovní právo je písemná. Při hodnocení se zohledňuje i docházka na přednášky a aktivita na přednáškách.

Písemná zkouška

4.     Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.

5.      Předmětem zkoušky jsou témata odpřednášená na přednáškách s přihlédnutím k jejich pokrytí v předepsané literatuře.

6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani jiné podklady (včetně tabletů, smartphonů, laptopů a jiných nástrojů výpočetní a sdělovací techniky).

7.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 30 minut.

8.      Písemná zkouška se skládá formou testu, obsahujícího 18 otázek. Ke každé z nich jsou nabídnuty čtyři odpovědi, které student označí za pravdivé nebo nepravdivé.

9.      Každá studentem správně označená odpověď je hodnocena jedním bodem. Za aktivitu při výuce se přičítá bodová bonifikace. Za absence na přednáškách v rozsahu větším než 50 % se odečítá bodová malifikace (- 4 body za přednášku). Maximálně je možno získat 72 bodů.

Hodnocení zkoušky

10.   Zkouška je hodnocena takto

 

Počet bodů

Klasifikace

72-65

výborně

64-57

velmi dobře

56-48

dobře

47-0

neprospěl/a

Syllabus -
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

The course encompasses the following topics:

- Introduction to banking law

- Banking license

- Rules on organization and operation of banks

- Banking supervision

- Bank credit

- Active and passive banking transactions

- Protection of a consumer in banking services

- Securing and enforcing bank claims

- Investment banking

- Payment system and clearing

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 35 %.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Základní literatura:

1.     Prezentace z přednášek distribuované elektronicky v závěru výuky

2.      Bakeš/Karfíková/Kotáb/Marková a kol.; Finanční právo; 6. vydání; Praha; C.H. Beck; 2012, ISBN 978-80-7400-440-7

- Kapitola V. Státní dozor a finanční kontrola

- Kapitola XVIII. Měna a peněžní oběh

- Kapitola XX. Zahraniční platební operace

- Kapitola XXI. Finanční trh a jeho instrumenty

- Kapitola XXII. Subjekty finančního trhu

3.      Dvořák, Petr; Bankovnictví pro bankéře a klienty; 3. vydání, Praha; Linde Praha; 2005, ISBN 80-7201-515-X

4.      Karfíková, Marie a kol.; Teorie finančního práva a finanční vědy; Praha; Wolters Kluwer ČR, 2018, ISBN 978-80-7552-935-0

- Část B. Kapitola 3.1

5.      Liška, Petr; Dřevínek, Karel; Elek, Štefan; Kotáb, Petr; Rýdl, Tomáš; Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání, Wolters Kluwer ČR, Praha; 2016, ISBN 978-80-7552-385-3

 

Ostatní literatura:

1.     Jílek, Josef; Peníze a měnová politika; Grada Publishing, Praha; 2004;

2.      Juřík, Pavel; Platební karty - Velká encyklopedie 1870 - 2006; Grada Publishing, Praha; 2006

3.      Musílek, Petr; Finanční trhy a investiční bankovnictví; ETC Publishing, Praha; 1999

4.      Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.; Základní principy bankovnictví; Karolinum, Praha; 2008

5.      Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P.: Zákon o bankách – komentář; C.H.Beck, Praha; 2011

6.      Půlpánová, Stanislava; Komerční bankovnictví v České republice; Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica; Praha; 2007

7.      Revenda, Zbyněk a kol.; Peněžní ekonomie a bankovnictví; 5. vydání, Management Press; Praha; 2011

8.      Revenda, Zbyněk; Centrální bankovnictví; 3. vydání, Management Press, Praha; 2011.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.       zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

2.       zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

3.       zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

4.       zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

5.       zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících

6.       zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

7.       zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

8.       zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

9.       zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

10.   zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

11.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

12.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí

13.   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

14.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

15.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

16.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

17.   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (směrnice CRD IV)

18.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (nařízení CRR)

19.   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (směrnice BRRD)

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday26.02.2019Úvod do bankovního právaJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Tuesday05.03.2019Bankovní licenceJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Tuesday12.03.2019Pravidla činnosti bank Idoc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
Tuesday19.03.2019Pravidla činnosti bank IIJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Tuesday26.03.2019Pravidla činnosti bank IIIJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Tuesday02.04.2019Bankovní dohleddoc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
Tuesday09.04.2019Bankovní úvěr a zajištění bankovních pohledávekIng. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 
Tuesday16.04.2019Aktivní a pasivní bankovní obchody, ochrana spotřebiteleIng. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 
Tuesday23.04.2019Investiční bankovnictvíIng. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 
Tuesday30.04.2019Platební styk a zúčtování IJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Tuesday07.05.2019Platební styk a zúčtování IIJUDr. Petr Kotáb, Ph.D.