SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Public Administration - Activity and Organization (Administrative Science) - HP1831
Title: Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda)
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Incompatibility : HPOP0000
XP//In complex pre-requisite: HM1601
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (23.01.2020)
Předmět se zabývá vybranými tématy správní vědy jako discipliny, která studuje reálné uspořádání a fungování veřejné správy. Velká pozornost je věnována vztahu veřejné správy a práva. Preferovány jsou problémy, k nimž soustřeďuje v současnosti pozornost srovnávací výzkum.
Studenti se učí samostatně pracovat s odbornou literaturou a interpretovat správně-vědní poznatky z hlediska potřeb právní praxe.
Vzhledem k tomu, že recentní správní právo trpí zvýšenou mírou nestability (přeregulovanost, časté a mnohdy zcela zbytečné změny pravidel, nekonzistentnost), rostou i nároky na kritickou, ale přitom věcnou a nepodbízivou analýzu, které by měli být dobří právníci schopni. Správně-vědní přístup přitom klade důraz na skutečné možnosti, nikoli na přání určité skupiny politiků či jejich voličů. Součástí výuky je v této souvislosti diskuse o možnostech zlepšení stavu veřejné správy v podmínkách (post)moderního právního státu.
Aim of the course - Czech
Last update: Eva Preclíková (09.11.2016)

Posluchači získají přehled o vývoji institucí veřejné správy a o názorech předních reprezentantů správní vědy na problémy organizace a fungování veřejné správy. Absolventi kurzu budou lépe připraveni na navazující zkoušky ze správního práva. 

Literature - Czech
Last update: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (23.01.2020)
Obligatory:
  • LINDSETH, Peter L., ROSE-ACKERMAN, Susan. Comparative Administrative Law: An Introduction. available at: http://ssrn.com/abstract=1748707.
  • POMAHAČ, Richard a kol.. Veřejná správa. Praha. 2013. ISBN 978-80-7400-447-6.
Recommended:
  • KUHLMANN, Sabine, WOLLMANN, Hellmut. Introduction to Comparative Public Administration. Cheltenham – Northampton. 2014. ISBN 978-1-78347-358-8.
  • POMAHAČ, Richard, HANDRLICA, Jakub. Administrative Law without Limits. Passau-Berlin-Prague. 2016. ISBN 978-3-946915-00-3.
  • POMAHAČ, Richard a kol.. Veřejná správa za rozcestím: Právní reflexe. Praha. 2013. ISBN 978-80-87146-92-7.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (06.04.2020)

Zkouška v LS 2019/2020 je distanční.

Zkouškou se ověřují schopnosti studenta porozumět tématům předmětu, jakož i dovednost zpracovat a prezentovat stručný a přehledný text a využitím publikovaného zdroje.

Studenti si vyberou dílčí téma a podkladovou odbornou studii v angličtině ze seznamu  nabídnutého garantem předmětu. Mohou si též zvolit téma a  podkladovou studii dle vlastního odborného zaměření, pokud se studiem veřejné správy již sami zabývají. K tématu a podkladu vypracují  text v rozsahu 7 až 10 stran, v němž vyjádří to, co považují z hlediska tématu a poznatků obsažených v podkladové studii za podstatné. Tento podklad  budou prezentovat v rámci diskuse v průběhu výuky předmětu.

 

Hodnocení:

text předložený k diskusi

max. 40bodů

prezentace

max. 20 bodů

ohlas prezentace v diskusi

max. 40 bodů

 Body hodnotící odbornou úroveň textu předloženého k diskusi a způsob prezentace udělí garant kursu. Počet bodů hodnotící ohlas prezentace v diskusi bude vypočten jako průměr hodnocení všech přítomných na výuce (to jest studentů, kteří si předmět zapíší, a garanta kursu).

 

Přepočet hodnocení na klasifikaci: 

počet  bodů

klasifikace

81 – 100

výborně

56 – 80

velmi dobře

31 – 55

dobře

0 – 30

neprospěl/a

 

 

Syllabus - Czech
Last update: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (23.01.2020)

V průběhu výuky budou formou přednášek garanta a prezentací studentů probrána tato  témata:

 

Teorie veřejné správy a její mezioborový charakter

Vývoj institucí veřejné správy v Evropě

Přehled administrativistických škol - klasické, moderní a postmoderní teorie

Evropský a globální správní prostor

Úkoly a organizace veřejné správy v České republice

Právní prostředí veřejné správy (rozhodování a kontrola)

Veřejná služba a etika ve veřejné správě

Hodnocení veřejné správy a správní reformy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html